Měsíční indexy tržeb v odvětví maloobchodu, prodeje aut, ubytování a stravování - Metodika (Bazický rok 2010)

 

(zahrnuje sekce G + I bez CZ-NACE 46) v CZ- NACE Rev. 2

I. Základní vymezení odvětví podle CZ-NACE

Rozsah ekonomických činností sledovaných měsíčními statistickými dotazníky se odvíjí od aktuálních předpisů Eurostatu ke krátkodobým statistikám. S ohledem na tyto požadavky poskytuje konjunkturální statistika informace o vývoji tržeb v podnicích s převažující činností v oblasti velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45), maloobchod, kromě motorových vozidel (CZ-NACE 47) a ubytování, stravování a pohostinství (CZ-NACE sekce I).

II. Zdroj dat a definice sledovaného ukazatele

Zdrojem dat pro výpočet měsíčního indexu tržeb je statistické zjišťování SP 1-12 s přílohami, které je společné pro odvětví obchodu, ubytování, stravování, dopravy a skladování, informačních a komunikačních činností a tržních služeb. Měsíčně jsou sledovány celkové tržby za prodej vlastních výrobků, zboží a služeb v příslušném měsíci. Vstupní dotazník, který je zaslán jako příloha jednotkám poprvé zahrnutým do výběru, obsahuje ukazatele o převažující činnosti vykazující jednotky a o tržbách v jednotlivých měsících předchozího roku. Tržby jsou zjišťovány bez DPH.
Vzory statistických výkazů jsou k dispozici na
http://apl.czso.cz/pll/vykazy/pdf1

III. Tvorba základního a výběrového souboru

Základní soubor je tvořen jednotkami, které jsou považovány za aktivní, spadají do výše uvedených odvětví a podnikají za účelem zisku. Vykazující jednotky jsou vybírány z Registru ekonomických subjektů. Výběrová strata jsou definována velikostí jednotky (počtem zaměstnanců) a převažující činností. Výběr je prováděn v každém stratu zvlášť. Plošně jsou do výběru zařazovány jednotky s 50 a více zaměstnanci a také ty jednotky, jichž je ve stratu nízký počet. Od roku 2009 jsou do výběru plošně zařazeny také jednotky s ročním obratem větším nebo rovno 250 mil. Kč. V ostatních skupinách podniků je používán proporcionální výběr související s velikostí tržeb známých z administrativního zdroje dat. Pravděpodobnost zařazení jednotky do výběru je pak přímo úměrná jejímu podílu tržeb na celkových tržbách všech jednotek ve stratu. Tím je zajištěno, že jednotky s nadprůměrnými tržbami mají vyšší pravděpodobnost zařazení do výběru než jednotky s malými tržbami, které tak nejsou zbytečně administrativně zatěžovány. Význam malých podniků však není podhodnocován, neboť součiny vah jednotlivých podniků a jejich tržeb si jsou v rámci strat rovny.

Kritérium pro plošné zařazování jednotek do výběru je aplikováno i v průběhu sledovaného roku, základní a výběrový soubor jsou tudíž pravidelně aktualizovány o nově vzniklé jednotky odpovídající tomuto kritériu.

IV. Popis výpočtu indexů tržeb

Index tržeb udává, jak se změnily (zvýšily nebo snížily) tržby ve sledovaném období v porovnání se srovnávací základnou. Podle typu indexu se srovnávací základnou rozumí buď stejné období předchozího roku (meziroční index) nebo průměrné období bazického roku (bazický index).
Index tržeb slouží pro analýzy krátkodobého vývoje a možné predikce budoucího vývoje v jednotlivých odvětvích.

Výpočet indexů:
Za každou nejnižší agregaci CZ-NACE jsou pro jednotlivé měsíce vypočteny meziroční indexy tržeb v běžných cenách. Pro tyto CZ-NACE jsou používány meziroční cenové deflátory pro jednotlivé měsíce běžného roku a pro bazický rok cenové deflátory jednotlivých měsíců k průměru roku. Absolutní hodnoty měsíčních tržeb v běžných cenách za nejnižší agregace CZ-NACE jsou pomocí zřetězených deflátorů převáděny do cenové hladiny bazického roku. Sčítáním nejnižších agregací absolutních hodnot tržeb ve stálých cenách v jednotlivých měsících se získají vyšší agregace CZ-NACE, z nichž se vypočtou meziroční indexy tržeb ve stálých cenách. V bazickém roce platí, že součet měsíčních tržeb agregovaných CZ-NACE v běžných cenách se rovná součtu jejich tržeb ve stálých cenách. K přepočtu tržeb do stálých cen byly použity cenové deflátory bez DPH k bázi roku 2010.

Bazické období:
V roce 2013 došlo ke změně bazického období krátkodobých statistik, což představuje standardní krok prováděný v pětileté periodě a koordinovaný v rámci Evropského statistického systému.

  • Základní období u bazických indexů se změnilo z průměru roku 2005 na průměr roku 2010.
  • Došlo k použití nových váhových schémat odvozených z výsledků strukturální podnikové statistiky za rok 2010.
  • V souladu s manuálem Eurostatu ke krátkodobým statistikám byly nové váhy využity ke zpětnému přepočtu dat do roku 2009. To mělo za následek revizi dat za roky 2009-2012.
  • Data za roky 2000-2008 byla s aktualizovanými výsledky propojena za pomoci přepočítacích můstků metodou annual overlap. Vlastností této metody je, že meziroční indexy 2009/2008 za celoroční kumulace zůstávají po propojení stejné jako u původních dat a nemění se průběh řad za roky 2000-2008, tzn. po propojení se nemění meziroční indexy. Důsledkem změny však je, že historické řady před rokem 2009 ztrácí aditivitu, tzn. nejsou agregovatelné pomocí aktuálního váhového schématu.


V. Zpětné opravy, revize

V souladu s politikou revizí ČSÚ jsou ve zjišťování SP 1-12 prováděny běžné revize, jejichž cílem je zvýšit kvalitu dříve publikovaného údaje zahrnutím pozdě došlých dotazníků do zpracování a opravením chybně vykázaných dat. Se zpracováním únorových dat je prováděna revize lednových dat. V případě potřeby se provádějí revize dat se zpracováním prvního měsíce, který následuje po publikování čtvrtletních dat např. se zpracováním dubnových dat se revidují data za leden až březen. Definitivní údaje jsou publikovány po zpracování všech měsíců sledovaného roku, nejpozději v červnu následujícího roku.

VI. Mezinárodní srovnatelnost

Pro oblast krátkodobých statistik je v rámci Evropské unie platné Nařízení EU 1158/2005 doplňující Nařízení 1165/98 o krátkodobých statistikách. V rámci tohoto Nařízení jsou členské státy Unie povinné poskytovat informace o vývoji obratu v odvětvích maloobchodu (v běžných a stálých cenách) ve měsíční periodicitě. Ukazatel publikovaný ČSÚ je mezinárodně metodicky srovnatelný.

VII. Sezónní očišťování

Velikost tržeb v průběhu roku má v některých odvětvích silně sezónní charakter (například maloobchod v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin apod.). Pro zjištění dlouhodobějších trendů, ale i pro možnost porovnání vývoje jednotlivých měsíců či čtvrtletí mezi sebou, používá ČSÚ sezónně očištěné údaje, kdy se pomocí matematického modelu od původní „hrubé“ řady oddělí ta část tržeb, která je způsobena rozdílným počtem pracovních dní v měsíci a sezónním výkyvem. Po provedení sezónního očištění lze pak vzájemně porovnat nejen meziroční, ale i meziměsíční (mezičtvrtletní) vývoj. Při zveřejnění očištěných časových řad dochází ke zpětnému přepočtu dat za předchozích 14 měsíců. S revizí roku dochází ke změně modelu očišťování a tudíž i k přepočtu celé časové řady.

Sezónní očištění se provádí metodou TRAMO/SEATS, jejíž používání je také doporučeno Eurostatem. V ČSÚ se používá programová aplikace JDEMETRA+, verze 2.0.0. Aplikována je tzv. přímá metoda, kdy dochází k samostatnému očištění všech jednotlivých agregačních úrovní.

VIII. Metodická srovnatelnost s jinými šetřeními

Výsledky měsíčních šetření se mohou lišit od výsledků publikovaných ze čtvrtletních respektive ročních šetření. Měsíční údaje jsou požadovány (z důvodů dodržení publikačních výstupů) v termínech, kdy podniky nemají k dispozici přesná čísla za sledované období a jsou proto nahrazovány kvalifikovanými odhady. Navíc data ze čtvrtletních a ročních zjišťování jsou při definitivním zpracování, které se provádí dva roky po skončení sledovaného roku, upravována podle posledních dostupných administrativních dat.

IX. Příloha Struktura tržeb

Jako zdroj dalších informací o maloobchodních podnicích rozesílá ČSÚ přílohu k výkazu SP 1-12 vybraným podnikům, a to Struktura tržeb.

Příloha Struktura tržeb zjišťuje jejich rozdělení na tržby za služby a zboží (a to za prodej potravin a za nepotravinářské zboží) v maloobchodních podnicích s 1000 a více zaměstnanci v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin (CZ-NACE 4711). Výstupem je měsíční časová řada souhrnných dat publikovaná každý měsíc společně s Rychlými informacemi za maloobchod. Revize probíhají stejně jako u standardního měsíčního šetření SP 1-12, které jsou popsány v bodu č. V.

X. Typy zveřejňovaných údajů

Výsledky z měsíčního šetření jsou zveřejňovány:

1) V Rychlých informacích Maloobchod a Služby
2) V časových řadách na internetových stránkách ČSÚ Časové řady
3) Jsou pravidelně zasílány do databází Eurostatu
4) V dalších dokumentech na internetu

XI. Doplňující metodické informace a externí odkazy

Eurostat: Metadata k sériím podle Nařízení Rady č. 1165/98 (anglicky)
Tržby v maloobchodě (série C120)
Tržby ve službách (série D120)

Eurostat: Legislativa EU ke krátkodobým statistikám (anglicky)

Eurostat: Manuál ke krátkodobým statistikám (anglicky)

 

Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, tel.: 274052691, e-mail: jana.gotvaldova@czso.cz