Mechanismy prosazování principů udržitelného rozvoje ve státní správě

 

Logo OP Zaměstnanost 

Český statistický úřad (dále jen „ČSÚ“) je partnerem projektu Ministerstva životního prostředí s názvem „Mechanismy prosazování principů udržitelného rozvoje ve státní správě“
reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0014042, který na ČSÚ probíhá od 1. 7. 2019 a je spolufinancovaný z EU. Dalšími partnery  projektu jsou Ministerstvo pro místní rozvoj a Česká informační agentura životního prostředí (CENIA).

V rámci projektu dojde k nastavení procesů pro mapování udržitelného rozvoje a odhadování dopadů vývoje společnosti. Projekt zajistí i aktualizaci a evaluaci strategických dokumentů udržitelného rozvoje ČR a navrhne koherenci politik.

ČSÚ jakožto významná instituce koordinující monitoring udržitelného rozvoje prostřednictvím indikátorů pro Strategický rámec ČR 2030, kvalitu života v ČR a pro mezinárodní Agendu 2030 předává MŽP získaná dostupná data pro naplnění všech indikátorových sad. Experti ČSÚ koordinují sběr dat pro uvedené sady indikátorů, zajišťují meziresortní koordinaci při sběru dat, revizi indikátorů a ověřují jejich naplnitelnost. To vše prostřednictvím Výboru pro indikátory Rady vlády pro udržitelný rozvoj.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost a je podpořen finančními prostředky z ESIF.

Termín realizace projektu: 1. 7. 2019 – 30. 6. 2023

Adresa realizace: Na Padesátém 3268/81, 100 82 Praha 10 Strašnice / KS ČSÚ Ústí nad Labem, 400 11 Špálova 2684

Finanční rámec projektu:

Celkem: 47 721 067,00 Kč
Z toho ESIF: 38 588 686,40 Kč
Z toho SR: 9 132 380,60 Kč

Cíle projektu:

  • Zajištění aktualizace a evaluace strategických dokumentů udržitelného rozvoje ČR.
  • Nastavení procesů sledování rozvoje udržitelného rozvoje.
  • Vytvořit návrh zlepšení systému odhadu dopadů a zajišťování koherence politik v ČR.
  • Zvýšení informovanosti veřejnosti o politikách udržitelného rozvoje a jejích nástrojích a její zapojení do procesu implementace a hodnocení naplňování ČR 2030.

Klíčové aktivity projektu:

  • KA 1: Aktualizace a evaluace Strategického rámce Česká republika 2030 a Implementačního plánu Strategického rámce Česká republika 2030
  • KA 2: Aktualizace a evaluace Implementace Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj (Cílů udržitelného rozvoje) v České republice.
  • KA 3: Koherence politik pro udržitelný rozvoj.
  • KA 4: Popularizace udržitelného rozvoje a kvality života.
  • KA 5: Řízení a administrace projektu.

Cílová skupina: organizační složky státu a jejich zaměstnanci; veřejnost

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Řídicí orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Prioritní osa: 4 Efektivní veřejná správa

Investiční priorita: 4.1 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy

Specifický cíl: SC 4.1.1 Optimalizovat procesy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže; SC 4.1.2 Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona.

Výzva: 03_15_019 Výzva pro projekty podporující implementaci Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 20142020

Výsledky: Jedním z hlavních výstupů projektu je web pro indikátory https://www.sdg-data.cz/. Web byl vytvořen jako platforma pro sdílení indikátorů udržitelného rozvoje. Uživatelé zde najdou indikátory všech tří indikátorových sad – Agenda 2030, ČR 2030, Kvalita života. Všechny indikátory jsou zde prezentovány ve formě vizualizací doplněných o informativní metadata. Informace jsou tak snadno srozumitelné a dobře využitelné pro komunikační či propagační účely.