Licence

 

Poskytování licencí je jedním z prostředků k získání finančních příjmů nebo jiné formy prospěchu z výsledků vynálezecké činnosti či předmětů průmyslového vlastnictví (patent, užitný vzor atd.). K realizaci této komercializace průmyslového práva a duševního vlastnictví slouží licenční smlouva. Mezi další způsob komercializace výsledků vynálezecké činnosti či předmětu průmyslového vlastnictví je vlastní výroba a prodej inovačního produktu.

Licenční smlouvou opravňuje poskytovatel (majitel práva daného průmyslového vlastnictví) nabyvatele ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území k výkonu práv plynoucích z patentu, užitného nebo průmyslového vzoru nebo z ochranné známky, jež vlastní. Naopak nabyvatel se zavazuje poskytovateli k protiplnění v penězích nebo jiné majetkové hodnotě. Licencí se tedy poskytuje nabyvateli licence právo k výkonu průmyslových práv, tj. například vynález chráněný patentem vyrábět a obchodovat s vyrobenými výrobky. Toto právo, například patent, se tedy licencí neprodává, ale zůstává i nadále v majetku poskytovatele licence. Prodej resp. nákup vlastnických práv, jež zahrnuje i průmyslová práva, je součástí statistiky technologické platební bilance.

ČSÚ sleduje údaje o licencích od roku 2004 prostřednictvím ročního šetření o licencích (LIC 5-01). Cílem tohoto šetření je zjištění počtu licenčních smluv na poskytnutí práva pro některou z ochran průmyslového vlastnictví (patenty, užitné vzory, know-how, průmyslové vzory, nové odrůdy rostlin a plemena zvířat) platných v České republice a hodnotu přijatých licenčních poplatků royalties“ za poskytnutí tohoto práva. Z hlediska šíření výsledků výzkumu a vývoje a jejího finančního zhodnocení (komercionalizace) patří mezi nejvýznamnější předměty licenčních smluv licence na patent nebo užitný vzor, na které se ČSÚ ve svém šetření primárně zaměřuje.

 • Pro podrobnější metodické informace přejděte na následující odkazy:
 • Metodologie
 • Podrobná data o platných licencích v České republice naleznete v následující tabulce:
 • Poskytnuté licence, 2008 - 2021
 • Výsledky šetření o licencích jsou každoročně zveřejňovány v publikaci "Licence v ČR"; kód 213002-22.

  Kontaktní osoba Českého statistického úřadu pro tuto oblast:

  Ing. Karel Eliáš
  Tel.: 731 618 280
  E-mail: karel.elias@czso.cz