Lexikon základních pojmů v polské, české a německé statistice

 

Jedním ze základních problémů pracovní skupiny Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa EUREX Statistika, jejímž úkolem je zpracování statistických údajů za území Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa, je srovnatelnost dat. Za tímto účelem byl rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–2013 realizován projekt s názvem „Lexikon základních pojmů v polské, české a německé statistice – metodická vysvětlení”, jehož hlavním úkolem bylo zpracování publikace obsahující definice ukazatelů popisujících socioekonomické jevy sledované polskou, českou a německou statistikou. Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu prostřednictvím Euroregionu Nisa, partnerem je Regionální sdružení Euroregion Nisa v Liberci. Mimo pracovníků Krajské správy ČSÚ v Liberci na tomto úkolu spolupracovali kolegové ze Zemského statistického úřadu Saska a Statistického úřadu ve Vratislavi.


Výsledek projektu je v těchto dnech v elektronické podobě zpřístupněn uživatelům na internetových stránkách Krajské správy ČSÚ v Liberci, k dispozici je také tištěná verze publikace. Ve čtyřech jazykových mutacích (v polském, českém, německém a anglickém jazyce) a v 15 tematických sekcích (např. teritoriální členění, obyvatelstvo, mzdy a sociální dávky, cestovní ruch, doprava apod.) jsou přehledným způsobem poskytovány metodické vysvětlivky vybraných statistických ukazatelů, informace o periodicitě zjišťování a územní dostupnosti. Zpracovaná publikace je určena širokému spektru uživatelů údajů o příhraničních územích. Do budoucna bude nedílnou součástí zveřejňovaných údajů o Euroegionu Nisa a umožní tak odběratelům statistických informací správnou interpretaci údajů.