Konjunkturální průzkum - Metodika

 

Konjunkturální průzkumy, indikátory důvěry - výhledy do budoucna

ČSÚ nezkoumá jen jevy minulé, ale snaží se postihnout i očekávaný vývoj v budoucnosti. Věci příští se dají odhadovat různě a ČSÚ se chce vyhnout jakémukoli „hádání z ruky“. Proto provádí tzv. konjunkturální (konjunkturní) průzkumy, při nichž se vybraných subjektů (podnikatelů, spotřebitelů) táže na jejich očekávání do budoucna.

Konjunkturální průzkumy prováděné v podnikové sféře jsou významným zdrojem informací v zemích s ekonomikou založenou na tržních vztazích, poskytují informace o očekávaných tendencích ve vývoji hlavních oblastí podnikové ekonomiky v nejbližší budoucnosti. Jsou významné především v tom, že postihují atmosféru v podnikatelském prostředí a poskytují informace s velkým časovým předstihem, čímž slouží k identifikaci bodů obratu v ekonomice a poskytují informace i za takové oblasti, které jsou obtížně postižitelné kvantitativními údaji. Opírají se o názory podnikatelů působících v odvětvích průmyslu, stavebnictví, obchodu a ve vybraných službách a podávají informace o tom, jak podnikatelé hodnotí současnou situaci a jaká jsou jejich očekávání v horizontu nadcházejících několika měsíců. V tomto smyslu jsou již celá desetiletí organizovány a využívány v zemích s vyspělou tržní ekonomikou.

Účelem konjunkturálního průzkumu mezi spotřebiteli je získat informace o záměrech domácností utrácet, resp. spořit a v souvislosti s tím posoudit jak domácnosti vnímají faktory ovlivňující tato rozhodnutí (jejich současná/očekávaná finanční situace, vývoj spotřebitelských cen, vývoj nezaměstnanosti a jiné).

Společným rysem konjunkturálních průzkumů je to, že odpovědi většinou nepodávají přímou kvantifikaci, ale současnost a očekávanou budoucnost hodnotí pomocí obecnějších výrazů - např. zvýší, nezmění, sníží.

Vyhodnocení výsledků je prováděno shrnutím odpovědí v nabízených variantách, přičemž výsledkem je konjunkturální saldo, tj. rozdíl mezi váženým počtem kladných a záporných odpovědí na konkrétní otázku, vyjádřený v procentech. Čím vyšší je kladné saldo odpovědí, tím optimističtěji (výjimečně pesimističtěji) je možné hodnotit získanou odpověď.

ČSÚ vypočítává nejen indikátory důvěry mezi podnikateli a spotřebiteli zvlášť, ale vydává též Souhrnný indikátor důvěry (Indikátor ekonomického sentimentu), který určitým způsobem shrnuje podnikatelskou a spotřebitelskou důvěru. Někdy se uvedené indikátory nazývají „předstihové ukazatele“.

Většina otázek zjišťovaných v rámci konjunkturální průzkumy je harmonizovaná v souladu s metodikou řízenou Generálním ředitelstvím pro ekonomické a finanční záležitosti při Evropské komisi (dále také, DG ECFIN), které současně průzkumy spolufinancuje.


Vzhledem k tomu, že konjunkturální průzkumy jsou důležitou součástí informačního systému užívaného na úrovni Evropské unie pro monitorování ekonomických trendů, jsou zařazeny do priorit pro oblast makroekonomické statistiky.


Definice základních pojmů:

Souhrnný indikátor důvěry (Indikátor ekonomického sentimentu) je vážený aritmetický průměr sezónně očištěných dílčích indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, v obchodě, ve vybraných odvětvích služeb a indikátoru spotřebitelské důvěry.

Souhrnný podnikatelský indikátor důvěry je vážený aritmetický průměr sezónně očištěných dílčích indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných odvětvích služeb.

Odvětvové indikátory důvěry jsou konstruovány jako aritmetické průměry sezónně očištěných vážených konjunkturálních sald, přičemž konjunkturální saldo je rozdíl mezi odpověďmi ve variantách růst (+) a pokles (-) vyjádřený v %.

Váhami pro výpočet sald jsou celkový obrat a pro ukazatele z oblasti zaměstnanosti průměrný evidenční počet zaměstnanců.

Indikátor důvěry v průmyslu je průměr sezónně očištěných sald následujících tří ukazatelů:

 • Považujete úroveň poptávky (dle knihy zakázek) po Vaší produkci za (více než uspokojivou, uspokojivou, méně než uspokojivou),
 • Považujete stav hotových výrobků (produkce) za (vysoký, normální v sezoně, nízký). Ukazatel vstupuje do výpočtu s opačným znaménkem.
 • Výrobní činnost v příštích 3 měsících ve srovnání se situací v současnosti se (zvýší, nezmění, sníží)

Indikátor důvěry ve stavebnictví je průměr sezónně očištěných sald následujících dvou ukazatelů:

 • Považujete úroveň celkové poptávky (dle knihy zakázek) po Vaší produkci za (více než uspokojivou, uspokojivou, méně než uspokojivou),
 • Počet zaměstnanců v příštích 3 měsících ve srovnání se situací v současnosti se (zvýší, nezmění, sníží)

Indikátor důvěry v obchodě je průměr sezónně očištěných sald následujících tří ukazatelů:

 • Celková ekonomická situace Vaší firmy se v minulých 3 měsících (zlepšovala, neměnila, zhoršovala),
 • Vaše současné zásoby zboží považujete za (vysoké, odpovídající sezoně, nízké). Ukazatel vstupuje do výpočtu s opačným znaménkem.
 • Očekáváte, že se celková ekonomická situace Vaší firmy v příštích 3 měsících (zlepší, nezmění, zhorší)

Indikátor důvěry ve vybraných odvětvích služeb je průměr sezónně očištěných sald následujících tří ukazatelů:

 • Považujete celkovou ekonomickou situaci Vaší firmy v současnosti za (dobrou, odpovídající sezoně, špatnou),
 • Poptávka po Vašich službách v minulých 3 měsících (rostla, nezměnila se, klesala),
 • Očekáváte, že v příštích 3 měsících poptávka po Vašich službách (poroste, zůstane stejná, klesne)

Indikátor důvěry spotřebitelů se do prosince 2021 počítal jako aritmetický průměr sezónně očištěných sald odpovědí na následující otázky / ukazatele:

 • Jak očekáváte, že se změní finanční situace Vaší domácnosti v průběhu příštích 12 měsíců (podstatně se zlepší; o něco se zlepší; zůstane stejná; o něco se zhorší; podstatně se zhorší; nevím, nemohu posoudit),
 • Jak očekáváte, že se bude vyvíjet hospodářská situace v ČR v příštích 12 měsících? (podstatně se zlepší; o něco se zlepší; zůstane stejná; o něco se zhorší; podstatně se zhorší; nevím, nemohu posoudit),
 • Jak očekáváte, že se změní počet nezaměstnaných v ČR v příštích 12 měsících? (prudce se zvýší; nepatrně se zvýší; zůstane stejný; nepatrně se sníží; prudce se sníží; nevím, nemohu posoudit), 
 • Jak pravděpodobné je, že uspoříte v následujících 12 měsících nějaké peníze? Je to … (velmi pravděpodobné; spíše pravděpodobné; nepravděpodobné; zcela nepravděpodobné, vyloučené; nevím, nemohu posoudit).

Od ledna 2022 vstupují do indikátoru v souladu s harmonizovanou metodikou DG ECFIN následující otázky:

 • Jak se změnila finanční situace Vaší domácnosti v průběhu minulých 12 měsíců? Je dnes (podstatně lepší; o něco lepší; stejná; o něco horší; podstatně horší; nevím, nemohu posoudit),
 • Jak očekáváte, že se změní finanční situace Vaší domácnosti v průběhu příštích 12 měsíců (podstatně se zlepší; o něco se zlepší; zůstane stejná; o něco se zhorší; podstatně se zhorší; nevím, nemohu posoudit),
 • Jak očekáváte, že se bude vyvíjet hospodářská situace v ČR v příštích 12 měsících? (podstatně se zlepší; o něco se zlepší; zůstane stejná; o něco se zhorší; podstatně se zhorší; nevím, nemohu posoudit),
 • Očekáváte, že v průběhu příštích 12 měsíců utratíte za velké nákupy jako nábytek / elektrická / elektronická zařízení apod. více, stejně nebo méně peněz ve srovnání s minulými 12 měsíci? Utratím … (podstatně více; o něco více; stejně; o něco méně; podstatně méně; nevím, nemohu posoudit).

V souvislosti s výše popsanou úpravou výpočtu byla přepočtená časová řada Indikátoru důvěry spotřebitelů a následně i Souhrnného indikátoru důvěry, do kterého vstupuje. Pro více informací o úpravě výpočtu Indikátoru důvěry spotřebitelů, viz metodický komentář zde.

Souhrnný indikátor důvěry a podnikatelský indikátor důvěry jsou konstruovány na základě následujícího váhového systému: indikátoru důvěry v průmyslu je přiřazena váha 40 %, indikátoru ve stavebnictví a v obchodě po 5 %, indikátoru ve vybraných odvětvích služeb 30 % a indikátor důvěry spotřebitelů má v souhrnném indikátoru důvěry váhu 20 %. Indikátor důvěry ve službách vstupuje do souhrnného a podnikatelského indikátoru důvěry od května 2002 (počátek konjunkturálního šetření ve vybraných odvětvích služeb).

Od ledna 2020 tvoří bázi pro výpočet publikovaných bazických indexů dlouhodobý průměr za období leden 2003 až prosinec T-1, kde T je aktuální rok (pro rok 2022 se jedná o průměr za období 2003-2021).

Od května 2010 jsou výsledky v souladu s harmonizovaným programem konjunkturálních průzkumů v EU zpracovávány a publikovány podle nové Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE (národní verze NACE Rev.2), která nahradila dříve používanou klasifikaci OKEČ (národní verze NACE Rev.1.1). Změny se týkají všech časových řad s výjimkou indikátoru spotřebitelské důvěry. Vyčerpávající informace o zavedení této klasifikace včetně převodníků jsou k dispozici na https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_cz_nace.

Zdroji dat konjunkturálních a spotřebitelských průzkumů jsou zjišťování ČSÚ mezi podniky a průzkum u spotřebitelů prováděný výzkumnou agenturou
Data Collect. Konjunkturální průzkumy jsou prováděny s měsíční periodicitou, některé otázky se čtvrtletní a pololetní periodicitou.


Co a jak ČSÚ o konjunkturálních průzkumech publikuje?


Veškeré informace ČSÚ o konjunkturálních průzkumech včetně
časových řad najdete na internetových stránkách www.czso.cz, pokud v rubrice "Ekonomika" zvolíte odkaz Konjunkturální průzkumy.

ČSÚ zveřejňuje pravidelně každý měsíc 
Rychlou informaci o vývoji podnikatelského, spotřebitelského i souhrnného indikátoru důvěry, s nejnovějšími čísly. První odhady jsou současně definitivní - tzn. běžné revize se neprovádějí (viz Politika revizí).