Jednotky klasifikované v CZ-ICSE

 

Klasifikace postavení v zaměstnání CZ-ICSE klasifikuje:

1. obsazená pracovní místa v určitém časovém období. Pracovním místem se rozumí místo, kde je určitý pracovněprávní vztah nebo dohoda o zaměstnání osoby s jinými osobami nebo organizacemi, případně má osoba jiné než pracovněprávní vztahy k pracovnímu místu, ale pobírá odměnu za vykonanou práci. V tomto případě se klasifikuje každé pracovní místo, v kterém byla daná osoba zaměstnaná během referenčního období;

2. osoby ekonomicky aktivní podle jejich skutečných a potenciálních vztahů k pracovním místům, a to podle níže uvedených pravidel:
a) osoba jenom s jedním klasifikovaným pracovním místem (zaměstnáním) v průběhu šetření se zatřiďuje do příslušné položky CZ-ICSE, která tomuto místu odpovídá
b) osoba se dvěma nebo více pracovními místy (zaměstnáními) během referenčního období se zatřídí do položky CZ-ICSE, v které tato osoba odpracovala největší počet hodin nebo která jí přinesla nejvyšší příjem ze zaměstnání během sledovaného období (nebo od které lze očekávat, že poskytne nejvyšší příjem z práce provedené v onom období, jestliže bude odměna vyplacena v budoucnosti)
c) osoby hledající své první zaměstnání (např. absolventi škol, ženy v domácnosti) jakýmkoliv způsobem, např. evidováním u úřadu práce, pomocí soukromých zprostředkovatelen práce, hledáním přímo v podnicích nebo využíváním inzerce apod., se zatřídí do skupiny podle hledaného zaměstnání, a pokud jsou nedostatečné údaje, zatřídí se do skupiny 6
d) osoby nezaměstnané, které byly již dříve zaměstnané a splňují podmínky ekonomicky aktivních osob, se zatřídí podle dřívějšího zaměstnání, případně podle hledaného zaměstnání
e) osoby, u kterých jsou nedostatečné údaje pro klasifikování podle CZ-ICSE a jedná se o osoby ekonomicky aktivní, zatřídí se do skupiny 6 (nedostatečné údaje).

Základní kritéria pro vymezení skupin klasifikace jsou:
a) typ ekonomického rizika, jehož prvkem je síla vazby mezi osobou a pracovním místem
b) typ pravomoci nad podnikem a jinými osobami, kterou držitelé pracovního místa mají nebo budou mít.