Jaká zjištění přineslo Strukturální šetření v zemědělství 2016?

 

 • Strukturální šetření v zemědělství 2016 zahrnovalo 26 525 zemědělských subjektů, z toho 23 402 (88,2 %) subjektů fyzických osob a 3 123 (11,8 %) subjektů právnických osob.
 • Počet subjektů fyzických osob se v období 2000-2016 snížil o 1,3 %, zatímco subjektů právnických osob přibylo 10,5 %, mezi nimi především společností s ručením omezeným (+40,2 %).
 • Průměrná výměra zemědělského subjektu v období 2000–2016 klesla ze 136 na 130 ha.
 • Nejpočetněji byla v roce 2016 zastoupena velikostní kategorie o výměře 10–50 hektarů (34,8 % subjektů).
 • Vlastní zemědělská půda byla v roce 2016 využívána zemědělskými subjekty z 26,9 %, zbývajících 73,1 % půdy subjekty obhospodařovaly v pachtu.
 • Počet ekologicky hospodařících subjektů v roce 2016 vzrostl ve srovnání s rokem 2000 na více než sedminásobek (ze 413 na 2 984 subjektů) a výměra ekologicky obhospodařované půdy se zvýšila téměř třiapůlkrát (z 132 244 ha na 448 228 ha).

 

 • Obhospodařovaná zemědělská půda se v roce 2016 rozkládala na 3 456 646 ha, tj. 43,8 % rozlohy České republiky.
 • Od roku 2000 ubylo 1,9 procentního bodu obhospodařované zemědělské půdy ve prospěch zastavěné a ostatní plochy nebo lesních pozemků.
 • Orná půda v roce 2016 tvořila 71,5 % celkové výměry obhospodařované zemědělské půdy a trvalé travní porosty 27,3 % celkové výměry.
 • Plochy oseté technickými plodinami vzrostly v období 2000–2016 o 48 tisíc ha (+11,2 %).
 • Od roku 2000 do roku 2016 výrazně ubylo ploch brambor (40,3 %), zeleniny (18,4 %) a plodin sklízených na zeleno (17,6 %).

 

 • Oproti roku 2000 se stavy skotu v roce 2016 snížily o 8,8 % na 1 409 773 ks a počet chovatelů skotu klesl o 22,0 % na 11 619.
 • Stavy prasat se ve srovnání s rokem 2000 propadly na méně než polovinu (44,9 %) a čítaly 1 542 210 ks; počet chovatelů se snížil o 64,6 % na 4 045.
 • V roce 2016 chovalo 7 443 zemědělských subjektů 25 103 855 kusů drůbeže.
 • Od roku 2000 do roku 2016 vzrostly stavy ovcí o 250,4 % na 230 911 kusů a stavy koz o 171,3 % na 21 960 kusů.

 

 • V roce 2016 v zemědělství pracovalo celkem 182 294 osob, z toho 130 302 pravidelně zaměstnaných a 48 714 nepravidelně zaměstnaných.
 • Od roku 2000 do roku 2016 se snížil podíl pravidelně zaměstnaných pracovníků ve věku do 34 let z 22,8 % na 18,2 %; ve stejném období došlo k výraznému nárůstu podílu pracujících ve věku 55 let a více z 13,5 % na 36,1 %.
 • Podíl žen na celkovém počtu pravidelně zaměstnaných pracujících v roce 2016 činil 32,5 %.

 

Podrobné výsledky Strukturálního šetření v zemědělství 2016 naleznete v publikacích:

 

Pozice České republiky v Evropské unii (2016):

Česká republika v rámci EU28 zaujímá:

 • 1. místo v průměrné výměře zemědělské půdy na jeden subjekt (130,2 ha; EU28: 16,6 ha)
 • 1. místo v počtu pracujících na jeden zemědělský subjekt (4,9 osoby; EU28: 2,0 osoby)
 • 1. místo v podílu ploch řepky (15,7 % orné půdy; EU28: 6,3 %)
 • 2. místo v podílu ekologicky hospodařících subjektů (11,4 %; EU28: 2,4 %)
 • 5. místo v podílu ekologicky obhospodařované zemědělské půdy (13,0 %; EU28: 5,5 %)
 • 5. místo v podílu subjektů právnických osob (11,8 %; EU28: 2,8 %)
 • 24. místo v počtu pracujících na 100 ha zemědělské půdy (3,8 osoby; EU28: 11,8 osoby)
 • 24. místo v podílu vlastní zemědělské půdy (26,9 %; EU28: 46,1 %)
 • 28. místo v podílu rodinných pracovníků (37,2 %; EU28: 89,5 %)

 

Výsledky Strukturálního šetření v zemědělství 2016 na úrovni Evropské unie zpracované Eurostatem byly zveřejněny (v angličtině) například v publikacích:

Agriculture, forestry and fishery statistics — 2018 edition (https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/9455154/KS-FK-18-001-EN-N.pdf/a9ddd7db-c40c-48c9-8ed5-a8a90f4faa3f)

Agriculture, forestry and fishery statistics — 2019 edition (https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10317767/KS-FK-19-001-EN-N.pdf/742d3fd2-961e-68c1-47d0-11cf30b11489).