Jak se vyvíjela pracovní neschopnost v minulých letech? (08.12.2004)

 


8.12. 2004

Jak se vyvíjela pracovní neschopnost v minulých letech?

Dlouhodobý pohled na vývoj pracovní neschopnosti v letech 1990-2003 ukázal, že při poklesu případů pracovní neschopnosti současně docházelo k výraznému prodlužování délky trvání této neschopnosti, tedy zcela protikladný vývoj těchto ukazatelů v čase.


V roce 1990 bylo hlášeno 95,3 případů pracovní neschopnosti na 100 pojištěnců, zatímco v roce 2003 to bylo jen 81,7 případů. Po prudkém poklesu v letech 1990-1994 se úbytek případů sice zmírnil, ale četnost výskytu pracovní neschopnosti si udržovala klesající tendenci.

Členění podle odvětví ukazuje, že nejvíce případů pracovní neschopnosti bylo zaznamenáno v odvětví dobývání nerostných surovin (37 % nad průměrem), které následuje odvětví zpracovatelského průmyslu (31 %) a stavebnictví. Naopak nejnižší počet případů byl odvětví peněžnictví a činnostech v oboru nemovitostí. (6 % pod průměrem).

Průměrná doba trvání pracovní neschopnosti se neustále zvyšovala. Na jeden hlášený případ se za období od roku 1990 zvýšila tato doba o 12dnů. Zatímco v roce 1990 dosahovala délka trvání jednoho případu v průměru 18,4 kalendářních dnů, v roce 2003 se jednalo již o 30,5 kalendářního dne.

Rozdělení podle odvětví dokládá, že nejdelší doba trvání jednoho případu byla v odvětví zemědělství a lesnictví (2003 - 37,4 kalendářního dne), pak následovalo odvětví stavebnictví (32,2) a dopravy a skladování. Naopak nejkratší doba připadala na veřejnou správu (22,5) a školství (23,6).


Průměrné procento pracovní neschopnosti, které je souhrnným ukazatelem, od roku 1990 stále rostlo. V období 1990 až 2003 se zvýšilo ze 4,80 % na 6,81 %, což znamená průměrné roční tempo růstu v úrovni 2,7 %.

Srovnání s jinými státy ukazuje, že dosahujeme jednoho z nejvyšších procent pracovní neschopnosti v Evropě. Zatímco v České republice bylo v roce 2003 v pracovní neschopnosti přibližně 7 pracovníků za sta (6,81%), v Rakousku (3,47%) a Německu (3,61%) to byly necelé čtyři osoby a na Slovensku (4,52%) a ve Švýcarsku (4,90%) necelých pět. Nižší úroveň pracovní neschopnosti mělo v uvedeném roce i Švédsko (6,40%), které je známé svým propracovaným sociálním systémem.

Tiskový referát
Kanceláře předsedy ČŠÚ

  • 041208TZ.doc