Zvýšení prahů pro vykazování a další informace pro ZJ

 

Novelizace nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustavení celního zákona v oblasti statistiky je účinná od 1. 1. 2019. K níže uvedeným změnám dochází na základě změnového nařízení vlády č. 323/2018 Sb.

Změna č. 1 (příloha č. 3 odst. 1)

Nejzásadnější změnou je úprava výše prahu pro vykazování Intrastatu a to ze současných 8 miliónů Kč na 12 miliónů Kč. Výše prahů do 31. prosince 2018 činila 8 miliónů Kč pro odeslané a 8 miliónů Kč pro přijaté zboží. Výše prahů od 1. ledna 2019 je stanovena na 12 miliónů Kč pro odeslané a na 12 miliónů Kč pro přijaté zboží.

Dopad na vykazování Intrastatu:

Pokud zpravodajská jednotka v roce 2018 dosáhla prahu pro vykazování (8 miliónů Kč), musí (dle § 58 odst. 4 zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon) vykazovat údaje do Intrastatu nejméně do konce roku 2019. Pokud zpravodajská jednotka v roce 2019 nedosáhne prahu pro vykazování (12 miliónů Kč), povinnost vykazovat Intrastat ji končí k 31. 12. 2019 a poslední výkaz předaný místně příslušnému celnímu úřadu bude za referenční období prosinec 2019. Pokud zpravodajská jednotka v roce 2019 dosáhne prahu pro vykazování (12 miliónů Kč), má povinnost vykazovat Intrastat nejméně do konce roku 2020.

Zpravodajská jednotka, která v roce 2018 nedosáhla prahu pro vykazování (8 miliónů Kč) nemá od referenčního období leden 2019 povinnost vykazovat údaje. Pokud v průběhu roku 2019 dosáhne prahu pro vykazování (12 miliónů Kč), má povinnost po dosažení prahu se registrovat k vykazování údajů u místně příslušného celního úřadu a musí vykazovat údaje do Intrastatu nejméně do konce roku 2020.

Změna č. 2 (příloha č. 1 část II. poznámka ke kódům 94 až 99)

Další změna se týká zboží určeného k operačnímu leasingu. Pokud je zboží v průběhu dočasného přijetí nebo odeslání za účelem pronájmu zboží bez změny vlastníka na dobu kratší než 2 roky zakoupeno nebo prodáno, stane se předmětem vykazování ke dni změny vlastnického práva. Tento text je uveden v nově vložené poznámce ke kódům transakce 94 až 99 písm. B).

Dopad na vykazování Intrastatu:

Do Intrastatu se zaznamená následná změna podmínek dočasného přijetí nebo odeslání zboží k operativnímu leasingu (pronájmu) na dobu nepřesahující 2 roky, která souvisí se změnou vlastnictví a na jejímž základě se zboží zpět nevrací, a dodatečně se dohodne jeho prodej nebo nákup – takové zboží se stane předmětem vykazování ke dni změny vlastnického práva s uvedením kódu povahy transakce 11 nebo 12.

Pokud zpravodajská jednotka přijme zboží k operativnímu leasingu s předpokládanou dobou nepřesahující 2 roky a např. po 3 měsících dochází ke změně vlastnictví tím, že zpravodajská jednotka zboží odkoupí, zaznamená následnou změnu podmínek ve výkazu Intrastatu ke dni změny vlastnického práva, ve směru přijetí s kódem povahy transakce 11 nebo 12 a s fakturovanou hodnotou, za kolik by se zboží koupilo, kdyby bylo předmětem koupě.

Změna č. 3 (příloha č. 1 část I. odst. 20 - fakturovaná hodnota, příloha č. 1 část IV. odst. 1 - malé zásilky a příloha č. 3 odst. 2 - dosažení prahu pro vykazování)

Novelizací nařízení vlády č. 244/2016 Sb. došlo také ke zpřesnění definice kurzu používaného pro přepočet cizí měny na koruny české -  Pro přepočet cizí měny na koruny české se použije kurz, který zpravodajská jednotka používá v případě pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie nebo dodání zboží do jiného členského státu Evropské unie pro přepočet ve vztahu k povinnosti přiznat daň z přidané hodnoty nebo přiznat uskutečnění plnění podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty.

Dopad na vykazování Intrastatu:

Jedná se pouze o změnu definice. Zpravodajská jednotka pro přepočet cizí měny na koruny české používá nadále kurz, který používá v Přiznání k DPH.

Další změny se týkají několika dílčích zpřesňujících a legislativně technických úprav.