Informace k DIČ partnera

 

Partnerský subjekt v členském státě dovozu (DIČ partnera)

Partnerským subjektem v členském státě dovozu je osoba povinná k dani nebo právnická osoba nepovinná k dani, která je v členském státě dovozu identifikována pomocí osobního identifikačního čísla přiděleného této osobě v souladu s článkem 214 směrnice Rady 2006/112/ES,

a) která deklarovala pořízení zboží uvnitř Unie v souladu s čl. 251 písm. c) směrnice Rady 2006/112/ES; nebo pokud tomu tak není,
b) dovozce.

Pokud je zboží předmětem obchodní operace, která je dodáním zboží z tuzemska do jiného členského státu EU, potom je partnerským subjektem pořizovatel zboží, jehož DIČ je uvedené na faktuře. Toto pravidlo ale neplatí při třístranném obchodě ve smyslu paragrafu 17 platného zákona o DPH. Například u třístranného obchodu kdy česká zpravodajská jednotka prodává a fakturuje zboží na rakouské DIČ, ale vyváží konečnému zákazníkovi do Německa, uvede jako DIČ partnera DIČ konečného zákazníka v Německu, pokud ho zná. Kdyby ho zpravodajská jednotka neznala, uvede kód QV123.

Jestliže však zpravodajská jednotka fakturuje zboží například osobě A na slovenské DIČ a vyváží ho osobě B konečnému zákazníkovi do stejného členského státu, tzn. na Slovensko, uvede DIČ partnera osoby A (neuvádí DIČ konečného příjemce).

Pokud nebylo partnerskému subjektu v členském státě dovozu přiděleno DIČ k DPH nebo ho zpravodajská jednotka nezná, uvede ve výkazu DIČ partnera ve tvaru QV123 (jedná se např. o vývozy zboží soukromým osobám).

DIČ partnera se skládá z prefixu, který označuje členský stát a číselného kódu. Struktura čísel DIČ jednotlivých států je uvedena zde: https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/faq.html#item_11

Prefix DIČ partnera se zpravidla shoduje se zemí určení. Například vývoz zboží do Německa (stát určení DE) a DIČ partnera ve tvaru DE999999999 nebo QV123. Jedinou výjimkou je Řecko, které má odlišný kód státu určení (GR) od prefixu DIČ partnera (EL).