Ceny vývozu a dovozu - Metodika

 

Index vývozních a dovozních cen za Českou republiku je měsíčně počítán od roku 1998. Ceny jsou zjišťovány prostřednictvím státního statistického výkazu – Ceny ZO 1-12.

Výběr cenových reprezentantů provedly tuzemské ekonomické subjekty důležité pro zahraniční obchod České republiky, jednak výrobní podniky, ale i podniky zabývající se pouze zahraničně obchodní činností, a to cca 630 ekonomických subjektů pro vývoz a cca 660 pro dovoz. Ve váhovém schématu je nyní zařazeno cca 2600 vyvážených a 2850 dovážených výrobků, surovin a materiálů - cenových reprezentantů, které se významně podílejí na hodnotě realizace jednotlivých významnějších skupin zahraničního obchodu (vývozu i dovozu).

Základem realizačních cen jsou fakturované ceny z uskutečněných významnějších vývozních a dovozních obchodů přepočtené na CZK příslušným průměrným měsíčním měnovým kurzem ČNB. Tento přepočet provádí buď přímo zpravodajská jednotka, nebo přepočet na CZK provádí ČSÚ, pokud ekonomický subjekt vykazuje ceny v zahraniční měně. Do cenových indexů se tudíž promítá kromě cenového vývoje i vliv změn kurzů zahraničních měn. Uváděné ceny neobsahují clo, daň z přidané hodnoty, ani spotřební daň.

Od ledna 2011 jsou měsíčně zveřejňovány kurzově očištěné rozklady přírůstků indexů cen vývozu a dovozu. Tento rozklad vyjadřuje hodnotu přírůstků procentních bodů očištěných o vliv kurzů zahraničních měn. Podrobnější informace lze najít v analýze cen zahraničního obchodu.
/csu/czso/katalog-produktu - a

V průběhu roku 2012 proběhla standardní revize výpočtu indexů cen zahraničního obchodu. Počínaje cenovými indexy za referenční období leden 2013 jsou cenové indexy vývozu a dovozu počítány na novém váhovém schématu, na struktuře zahraničního obchodu roku 2010, k cenovému základu průměr roku 2010 = 100. Nově vypočtené indexy jsou řetězeny na současnou časovou řadu se základem průměr roku 2005 = 100 a tím je zajištěno pokračování dosavadní časové řady indexů. Tyto indexy však nelze agregovat. Dosud publikované indexy nebudou revidovány. Výhodou metody řetězení je možnost změn ve váhovém schématu v období mezi revizemi.

Index je konstruován podle Harmonizovaného systému, dále je přepočten v členění podle hlavních skupin klasifikace SITC Rev. 4 a klasifikace CZ-CPA (Classification of Product by Activities). Zkratka CZ v názvu klasifikace vyjadřuje národní verzi mezinárodního standardu.

Růst (pokles) vývozních a dovozních cen udává, o kolik % se v daném měsíci zvýšila (snížila) průměrná cenová hladina vývozu či dovozu v porovnání s průměrnou cenovou hladinou ve srovnávacím období. Srovnávacím obdobím pro “Meziroční růst (pokles), v %“ je stejné období předchozího roku.

První odhady jsou současně definitivní - tzn. běžné revize (tj. revize za účelem zpřesnění předchozích odhadů beze změny metodiky či koncepce výpočtu) se neprovádějí (viz Politika revizí).

Období: prosinec 2017

Meziroční růst (pokles), v %: vývoz: -2,8
dovoz: -4,2
Datum zveřejnění: 16.02.2018