Ceny vývozu a dovozu - Metodika

 

Index vývozních a dovozních cen za Českou republiku je měsíčně počítán od roku 1998. Ceny jsou zjišťovány prostřednictvím státního statistického výkazu – Ceny ZO 1-12.

Výběr cenových reprezentantů provedly tuzemské ekonomické subjekty důležité pro zahraniční obchod České republiky, jednak výrobní podniky, ale i podniky zabývající se pouze zahraničně obchodní činností, a to cca 610 ekonomických subjektů pro vývoz a cca 630 pro dovoz. Ve váhovém schématu je nyní zařazeno cca 2560 vyvážených a 2870 dovážených výrobků, surovin a materiálů - cenových reprezentantů, které se významně podílejí na hodnotě realizace jednotlivých významnějších skupin zahraničního obchodu (vývozu i dovozu).

Základem realizačních cen jsou fakturované ceny z uskutečněných významnějších vývozních a dovozních obchodů přepočtené na CZK příslušným průměrným měsíčním měnovým kurzem ČNB. Tento přepočet provádí buď přímo zpravodajská jednotka, nebo přepočet na CZK provádí ČSÚ, pokud ekonomický subjekt vykazuje ceny v zahraniční měně. Do cenových indexů se tudíž promítá kromě cenového vývoje i vliv změn kurzů zahraničních měn. Uváděné ceny neobsahují clo, daň z přidané hodnoty, ani spotřební daň.

Od ledna 2011 jsou měsíčně zveřejňovány kurzově očištěné rozklady přírůstků indexů cen vývozu a dovozu. Tento rozklad vyjadřuje hodnotu přírůstků procentních bodů očištěných o vliv kurzů zahraničních měn. Podrobnější informace lze najít v analýze cen zahraničního obchodu.
https://www.czso.cz/csu/czso/ceny-zahranicniho-obchodu-analyzy-komentare

Index je konstruován podle Harmonizovaného systému, dále je přepočten v členění podle hlavních skupin klasifikace SITC Rev. 4 a klasifikace CZ-CPA (Classification of Product by Activities). Zkratka CZ v názvu klasifikace vyjadřuje národní verzi mezinárodního standardu.

Podíl indexů cen vývozu a indexů cen dovozu vyjadřují směnné relace.

V průběhu roku 2017 proběhla standardní revize výpočtu indexů cen zahraničního obchodu. Počínaje cenovými indexy za referenční období leden 2018 jsou cenové indexy vývozu a dovozu počítány na novém váhovém schématu, na struktuře zahraničního obchodu roku 2015, v národním pojetí, k cenovému základu průměr roku 2015 = 100. Dosavadní časová řada indexů se základem průměr roku 2005 = 100 byla přepočtena na indexní základ průměr roku 2015 = 100. Nově vypočtené indexy jsou od ledna 2018 řetězeny na tuto časovou řadu indexů, čímž je zajištěno její pokračování. Řetězícím obdobím je prosinec 2017.

Veškeré odvozené indexy jsou od referenčního období leden 2018 počítány z řady bazických indexů o základu průměr roku 2015 = 100. Výpočet indexů se základem průměr roku 2005 = 100 byl ukončen referenčním obdobím prosinec 2017. Dosud publikované indexy nebudou revidovány.

Růst (pokles) vývozních a dovozních cen udává, o kolik % se v daném měsíci zvýšila (snížila) průměrná cenová hladina vývozu či dovozu v porovnání s průměrnou cenovou hladinou ve srovnávacím období. Srovnávacím obdobím pro “Meziroční růst (pokles), v %“ je stejné období předchozího roku.

První odhady jsou současně definitivní - tzn. běžné revize (tj. revize za účelem zpřesnění předchozích odhadů beze změny metodiky či koncepce výpočtu) se neprovádějí.Období: leden 2019

Meziroční růst (pokles), v %: vývoz: 2,8
dovoz: 2,4
Datum zveřejnění: 11.03.2019