Ceny vývozu a dovozu - Metodika

 

Indexy vývozních a dovozních cen za Českou republiku jsou měsíčně počítány od roku 1998. Prostřednictvím statistických výkazů – Ceny ZOV 1-12 pro vývoz a Ceny ZOD 1-12 pro dovoz jsou ceny zjišťovány od roku 2019.

Výběr cenových reprezentantů provedly tuzemské ekonomické subjekty, které mají významný podíl na zahraničním obchodě České republiky - jednak výrobní podniky, ale i podniky zabývající se pouze zahraničně obchodní činností, a to cca 580 ekonomických subjektů pro vývoz a cca 630 pro dovoz. Ve váhovém schématu je nyní zařazeno cca 2480 vyvážených a 2810 dovážených výrobků, surovin a materiálů - cenových reprezentantů, které se významně podílejí na hodnotě realizace jednotlivých významnějších skupin zahraničního obchodu (vývozu i dovozu).

Základem realizačních cen jsou fakturované ceny z uskutečněných významnějších vývozních a dovozních obchodů přepočtené na CZK příslušným průměrným měsíčním měnovým kurzem ČNB. Tento přepočet provádí buď přímo zpravodajská jednotka, nebo pokud ekonomický subjekt vykazuje ceny v zahraniční měně, provádí přepočet na CZK ČSÚ. Do cenových indexů se tudíž promítá kromě cenového vývoje i vliv změn kurzů zahraničních měn. Uváděné ceny neobsahují clo, daň z přidané hodnoty, ani spotřební daň.

Od ledna 2011 jsou měsíčně zveřejňovány kurzově očištěné rozklady přírůstků indexů cen vývozu a dovozu. Tento rozklad udává hodnotu přírůstků očištěných o vliv kurzů zahraničních měn vyjádřenou v procentních bodech. Podrobnější informace lze najít v analýze cen vývozu a dovozu.
https://www.czso.cz/csu/czso/ceny-zahranicniho-obchodu-analyzy-komentare

Indexy jsou konstruovány podle Harmonizovaného systému (HS), dále jsou přepočteny v členění podle hlavních skupin klasifikace Standard International Trade Classification (SITC) Rev.4 a v členění Klasifikace produkce v národní verzi (CZ-CPA). Směnné relace jsou vyjádřeny jako podíl indexů cen vývozu a indexů cen dovozu.

V průběhu roku 2017 proběhla standardní revize výpočtu indexů cen zahraničního obchodu. Počínaje cenovými indexy za referenční období leden 2018 jsou cenové indexy vývozu a dovozu počítány na novém váhovém schématu, na struktuře zahraničního obchodu se zbožím roku 2015, k cenovému základu průměr roku 2015 = 100.

Dosavadní časová řada indexů se základem průměr roku 2005 = 100 byla přepočtena na indexní základ průměr roku 2015 = 100. Nově vypočtené indexy jsou od ledna 2018 řetězeny na tuto časovou řadu indexů, čímž je zajištěno její pokračování. Řetězícím obdobím je prosinec 2017.

Veškeré odvozené indexy jsou od referenčního období leden 2018 počítány z řady bazických indexů o základu průměr roku 2015 = 100.

Výpočet indexů se základem průměr roku 2005 = 100 byl ukončen referenčním obdobím prosinec 2017. Dosud publikované indexy nebudou revidovány.

Růst (pokles) vývozních a dovozních cen udává, o kolik procent se v daném měsíci zvýšila (snížila) průměrná cenová hladina vývozu či dovozu v porovnání s průměrnou cenovou hladinou ve srovnávacím období. Srovnávacím obdobím pro meziroční růst (pokles) je stejné období předchozího roku.

První odhady jsou současně definitivními údaji - tzn., že běžné revize (tj. revize za účelem zpřesnění předchozích odhadů beze změny metodiky či koncepce výpočtu) se neprovádějí.

 

Období: srpen 2021

Meziroční růst (pokles), v %: vývoz: 8,6
dovoz: 9,4
Datum zveřejnění: 11.10.2021