II - Metodická část CZ-COPNI

 

Úvod

Český statistický úřad vydal, sdělením ČSÚ ze dne 18. prosince 2003 s účinností od 1. ledna 2004 (Sbírka zákonů č. 497/2003, částka 160) Klasifikaci služeb neziskových institucí sloužících domácnostem podle účelu - CZ-COPNI (dále jen klasifikace CZ-COPNI), která je určena zejména pro potřeby statistického zjišťování a mezinárodního porovnávání statistických dat. Klasifikace CZ-COPNI je vypracována na podkladě mezinárodní klasifikace COPNI - Classification of the Purposes of Non-Profit Institutions Serving Households (CZ znamená národní verzi mezinárodního standardu COPNI). COPNI je jednou ze čtyř funkčních klasifikací (další tři klasifikace jsou COICOP, COFOG a COPP) schválených (jejich aktualizované verze) Statistickou komisí Spojených národů v březnu 1999 a určených pro využití v Systému národních účtů (SNA)1) .
Sdělením Českého statistického úřadu je klasifikace CZ-COPNI aktualizovaná s účinností od 1. září 2006 (Sbírka zákonů č. 358/2006, částka 111).

Předmět klasifikace CZ-COPNI

Předmětem klasifikace CZ-COPNI je v zásadě třídění služeb, resp. výdajů neziskových institucí domácnostem podle účelu. Dle zvyklostí jsou všechny spotřební výdaje neziskových institucí sloužících domácnostem (dále jen výdaje NISD)2) v SNA z roku 1993 pokládány za individuální spotřebu.
Hlavním účelem použití klasifikace CZ-COPNI je klasifikovat výdaje NISD shodným způsobem jako jsou identifikovány účely výdajů individuální spotřeby domácnostmi (CZ-COICOP)3) a vládními institucemi (CZ-COFOG)4). Cílem je získat souhrnnou aktuální individuální spotřebu domácností.

Výdaje, které klasifikace CZ-COPNI pokrývá

Tabulka 1 uvádí druhy výdajů NISD odpovídající transakcím SNA, které mohou být v principu klasifikovány podle klasifikace CZ-COPNI. Transakcí se rozumí jakýkoliv převod majetku nebo majetkových práv. Mezi neopomenutelné transakce patří kapitálové a běžné transfery, výdaje na konečnou spotřebu a čisté pořízení (přírůstek) finančního majetku. Kód proto musí být přidělen např. ke každé koupi, výplatě mzdy, transferu, vyplacení půjčky a k jiným příjmům a výdajům podle funkce, které daná transakce slouží. Pro možnost určení "výdajů na konečnou (finální) spotřebu" je však nezbytné, aby ke každé výdajové transakci byly přiřazeny i příslušné příjmy.

Hlavní důraz je kladen na klasifikaci výdajů konečné spotřeby (P3), ze kterých po převedení do klasifikace CZ-COICOP, oddíl 13, je možno získat skutečnou konečnou spotřebu domácností (nebo skutečnou individuální spotřebu).tab. 1
Výdaj
Transakční kód SNA 1993
Výdaje na konečnou (finální) spotřebu, z nich5):
 • Výrobní spotřeba
 • Náhrady zaměstnancům-odměna za práci
 • Spotřeba fixního kapitálu
 • minus Tržby z prodeje
P3
P2
D1
K1
P11
Tvorba hrubého kapitálu
P5
Dotace (subvence)
D3
Důchody z vlastnictví
D4
Sociální dávky jiné než sociální transfery v naturáliích
D62
Jiné běžné transfery
D7
Kapitálové transfery
D9
Cenné papíry jiné než akcie
F3
Půjčky, úvěry
F4
Akcie a jiné účasti
F5

Zásady identifikace funkcí klasifikace CZ-COPNI

Klasifikace CZ-COPNI v zásadě klasifikuje individuální výdaje neziskových institucí sloužících domácnostem (výdaje NISD) podle účelu, kterému slouží. Většina výdajů NISD má jeden účel a může být nepochybně v klasifikaci CZ-COPNI vymezena jednoznačně. Jestliže je výdaj NISD definovaný v širším pojetí a splňuje dvě nebo více funkcí (např. u nemocnic, škol zřízených náboženskými organizacemi nebo při organizování náboženských obřadů), je nutno vždy určit samostatnou jednotku pro každou funkci. Nelze-li tuto jednotku určit nebo najít odhad odpovídající jednotlivé funkci, potom výdaj NISD jako celek musí být přiřazen k tomu účelu, který převládá podle zaměstnanosti nebo celkových výdajů.
Výjimku z výše uvedeného tvoří fondy, nadace a charitativní instituce, které kryjí kapitálem výzkum a vědecké studie ve dvou nebo více funkcích. Výdaje na tyto studie mohou být vymezeny odděleně podle příslušné, nikoliv podle převládající funkce.

Závaznost a využití klasifikace CZ-COPNI

Klasifikace CZ-COPNI je závazná pro statistická zjišťování prováděná podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, a dále v případech, kde tak stanoví zvláštní zákon, případně jiný legislativní předpis.
Klasifikace CZ-COPNI může být také použita k usnadnění mezinárodního srovnání činností NISD. Činnosti neziskových institucí jsou důležitým doplňkem výdajů vládních institucí při poskytování vzdělávacích a zdravotních služeb a služeb souvisejících zvláště s ochranou obyvatelstva. Spotřební výdaje NISD se mohou také stát převažující v netradičních oblastech, jako je ochrana životního prostředí, ochrana lidských práv a obrana menšinových skupin.
Klasifikace CZ-COPNI je vhodná rovněž k porovnání výdajů na tradiční funkce a výdajů na nově zavedené účely.

Je možné ji využít i k sestavení satelitního účtu NI, podle metodiky OSN, protože se do klasifikace CZ-COPNI zahrnuly i některé služby NI ze sektoru 11, které slouží stejnému účelu jako NISD ze sektoru 15 (Klasifikace institucionálních sektorů a subsektorů) 8).

Konstrukce klasifikace CZ-COPNI

Klasifikace CZ-COPNI je třístupňová a pro jednotlivé stupně je stanoveno toto označení:
1. stupeň - oddíl - je označen dvoumístným kódem.
2. a 3. stupeň - skupina a třída postupuje dekadicky po jednom místě, to znamená, že číselné kódy na třetím klasifikačním stupni jsou čtyřmístné.
Klasifikace CZ-COPNI je tvořena 9 oddíly, 26 skupinami a 54 třídami.

Číselný kód je konstruován takto:
kód konstrukce klasifikace CZ-COPNI


Související mezinárodní klasifikace

Klasifikace služeb neziskových institucí sloužících domácnostem podle účelu - COPNI je jednou ze čtyř funkčních klasifikací (další klasifikace jsou COFOG, COICOP, COPP) v Systému národních účtů (SNA) z roku 1993.
Čtyři klasifikace byly vytvořeny ke klasifikaci transakcí: neziskových institucí sloužících domácnostem (NISD), vládních institucí a výrobců. Výsledkem těchto transakcí jsou peníze (vyplacené nebo mající být zaplaceny) na pořízení provozních a investičních výrobků nebo za odvedenou práci či jiné služby, k získání finančních aktiv nebo splacení finančních závazků.

- COICOP je používán ke klasifikaci výdajů jednoho druhu - individuální spotřeby : domácností, NISD a vládních institucí sloužících domácnostem.
- COPNI a COFOG jsou používány ke klasifikaci transakcí včetně výdajů na konečnou spotřebu, mezispotřebu, hrubý přírůstek základního kapitálu a ke klasifikaci kapitálových a běžných transferů, vykazovaných u NISD a vládních institucí.
- COPP je používán ke klasifikaci mezispotřeby, kapitálových výdajů (finančních a nefinančních) jednotlivých společností i podniků.

Funkční klasifikace jsou vzájemně příbuzné a jejich příbuznost je spjata rovněž i s jinými mezinárodními klasifikacemi, které jsou speciálně předmětem zájmu COICOP, COPNI a COFOG. Společná všem třem klasifikacím je Mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání z roku 1997 (ISCED-97)6) s opětně zavedenou třídou - Vzdělávání nedefinované podle úrovně. Tato třída je tedy znova obsažena v uvedených třech klasifikacích.
Jako příbuzná klasifikace COPNI byla v Institutu Univerzity Johna Hopkinse pro studium řízení vyvinuta Mezinárodní klasifikace neziskových organizací (ICNPO)7) . Skládá se z 12 hlavních skupin jako je Kultura a rekreace, Vzdělávání a výzkum, Zdraví, Sociální ochrana, Životní prostředí, Náboženství atd., které jsou podobné oddílům COPNI.

Klasifikace ICNPO se odlišuje zejména tím, že představuje více klasifikaci činností než klasifikaci podle účelu. V klasifikaci ICNPO je např. veškerý výzkum zahrnut do jedné podskupiny, v COPNI je rozdělen podle účelu, kterému slouží. Údaje klasifikované podle ICNPO by bylo třeba přizpůsobit pro možnost převedení do COPNI.

Poznámka: Klasifikace CZ-COFOG, CZ-COICOP a CZ-COPNI jsou již u nás zavedeny. Se zavedením čtvrté klasifikace COPP se zatím nepočítá.

Společné funkce

Tabulka 2 uvádí některé ze sociálně-ekonomických cílů, které jsou společné pro dvě nebo více výše uvedených klasifikací (označeno X).

označení „X" znamená, že funkce je identifikována v dané klasifikaci, protože je považována za důležitou pro zařazení do příslušného institucionálního sektoru8) ; označení- " znamená, že funkce není identifikována v dané klasifikaci, protože v tomto sektoru není důležitá nebo se očekává, že její hodnota bude kvantitativně nevýznamná.

Identifikované funkce v těchto klasifikacích jsou ty, které jsou v posledních letech považovány za důležité jak pro většinu zemí, tak pro jednotlivé země. Pro další léta je předpokládáno, že některé funkce mohou být nahrazeny jinými, které nyní ještě nejsou předvídány. Společná všem mezinárodním klasifikacím zůstává nadále potřeba přizpůsobit funkční klasifikace národním požadavkům a zároveň je revidovat takovým způsobem, aby zahrnuly změněné okolnosti.

tab. 2
Příklady funkcí společných pro více než jednu klasifikaci
Funkce
Domácnosti

COICOP

Neziskové instituce
sloužící domácnostem

COPNI

Vládní instituce

COFOG

Společnosti a
jednotlivé podniky
(výrobci)
COPP

Zdraví
X
X
X
X
Rekreace
X
X
X
X
Kultura
X
X
X
X
Vzdělávání
X
X
X
X
Sociální ochrana (péče)
X
X
X
X
Ochrana životního prostředí
-
X
X
X
Výzkum a vývoj
-
X
X
X
Bydlení
X
X
X
-
Doprava
X
-
X
X
Pošty a telekomunikace
X
-
X
X
Pomoc při haváriích
-
X
X
-
Hospodářská pomoc zahraničí
-
X
X
-
Náboženství
-
X
X
-

V systému národních účtů (SNA) z roku 1993 jsou používaná kritéria třídění podle „účelu" a „funkce" vzájemně zaměnitelná (třídění podle „předmětu" bylo použito v SNA z roku 1968). Tato tři kritéria třídění slouží k vyjádření stejného významu - tj. sociálně-ekonomických cílů, které chtějí vybrané jednotky dosáhnout prostřednictvím různých druhů výdajů.

Vysvětlivky ke klasifikaci CZ-COPNI

Vysvětlivky ke klasifikaci CZ-COPNI (uvedené v části IV.) pro snazší orientaci při zatřiďování obsahují věcné a adresné definiční vymezení až do hloubky tříd klasifikace (4 místa). Výčet služeb nemusí být všude vyčerpávající, ale jasně určuje, kam příbuzné, neuvedené služby patří.

Přehled oddílů klasifikace CZ-COPNI

 1. Bydlení
 2. Zdraví
 3. Rekreace a kultura
 4. Vzdělávání
 5. Sociální péče
 6. Náboženství
 7. Politické strany, odborové a profesní organizace
 8. Ochrana životního prostředí
 9. Služby jinde neuvedené

_____________________________________________
1) System of National Accounts 1993 (Komise Evropského společenství, Mezinárodní měnový fond, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Spojené národy, Světová banka).
2)
Spotřební výdaje neziskových institucí sloužících domácnostem tzv. výdaje NISD z CZ-COPNI jsou identické s výdaji NPISH standardu COPNI.
3)
Klasifikace CZ-COICOP zavedena „Sdělením ČSÚ", částka 160/2003 Sb.
4)
Klasifikace CZ-COFOG zavedena „Sdělením ČSÚ", částka 160/2003 Sb.
5)
Výdaj na finální spotřebu (P3) není nezbytně součtem cen (P2, D1 a K1) minus tržby z prodeje (P11). Zahrnuje také zboží a služby nakupované NISD od tržních výrobců pro přímou distribuci domácnostem jako sociální transfery v naturálních dávkách. Pokud přitom nedochází k zpracování zboží a dalším službám, jsou takové nákupy považovány za konečný výdaj a nikoliv za mezispotřebu. (Odst. 9.79 SNA z roku 1993). Podrobnosti jsou popsány v SNA 1993 - v této klasifikaci nejsou rozvedeny.
6)
International Standard Classification of Education z 1997, Organizace Spojených národů pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO), Paříž, 1997. Překlad této klasifikace do češtiny vypracoval Ústav pro informace ve vzdělávání, Praha 1999.
7)
Mezinárodní klasifikace neziskových organizací: ICNPO - Revize I, 1996, Lester M. Salamon a Helmut K. Anheier, Pracovní dokument . 19, Institut Univerzity Johna Hopkinse pro studium řízení, Baltimor, USA, červen 1996.
8)
Definice institucionálních sektorů, pro které jsou funkční klasifikace vytvářeny, jsou uvedeny v SNA z roku 1993 a nejsou v této klasifikaci uvedeny; nebo viz Číselník institucionálních sektorů a subsektorů (Sdělení ČSÚ, částka 160/2003 Sb.).