ICT ve veřejné správě a statistiky eGovernmentu - Slovník pojmů

 

Agendový informační systém (AIS) – informační systém veřejné správy, který slouží k výkonu agendy úřadu.

Agendy matrik zahrnují zápis údajů o narození, úmrtí, manželství a registrovaném partnerství.

Agendy ohlašoven zahrnují zápis doručovací adresy a adresy místa trvalého pobytu.

Agendy soudů zahrnují zápis neplatnosti, zrušení, neexistenci manželství či registrovaného partnerství a omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům.

Autorizovaná konverze dokumentů – úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě, ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky.

Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) – asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho univerzálního místa. Občan zde může získat veškeré údaje, které jsou o něm vedeny v centrálních veřejných evidencích a registrech a jejich opisy a výpisy. Je to zároveň místo (obecní úřad, pošta atd.), kde je možné si nechat ověřit dokumenty, listiny, podpisy či elektronickou podobu dokumentů.

Czech Point@office – tzv. „vnitřní Czech Point,“ neveřejné pracoviště úřadu, kde úředník samostatně čerpá informace, ověřuje a předkládá podání v rámci eGovernmentu. Je určený pro úředníky orgánů veřejné moci, kteří ze zákona přistupují k rejstříkům nebo provádějí konverzi dokumentů z moci úřední.

Czech Point@home – tzv. „internetové kontaktní místo“, umožňující držitelům datových schránek přístup k vybraným výpisům bez nutnosti návštěvy kontaktního místa Czech Point Podrobněji viz následující odkaz: http://www.czechpoint.cz/public.

Datová schránka – slouží pro komunikaci v oblasti veřejné správy. Jejím prostřednictvím lze činit podání kterémukoliv úřadu. Úřady prostřednictvím datové schránky doručují své písemnosti příslušným adresátům (fyzickým nebo právnickým osobám), stejně jako komunikují s jinými orgány veřejné správy. V českém právním řádu je definována jako elektronické úložiště speciálního typu, které je určeno k zabezpečenému a důvěryhodnému doručování elektronických dokumentů a zpráv mezi orgány veřejné moci na straně jedné a fyzickými a právnickými osobami na straně druhé. V České republice byly datové schránky zavedeny zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, účinným od 1. července 2009. Od 1. ledna 2010 mohou používat datové schránky mezi sebou i fyzické a právnické osoby. Datová schránka je povinná pro orgány státní moci a právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, dobrovolná je pro většinu podnikajících fyzických osob, zřídit si ji mohou i nepodnikající fyzické osoby (občané). Podrobněji viz http://www.mvcr.cz/clanek/datove-schranky-datove-schranky.aspx.

EPO – Finanční správa České republiky umožňuje veřejnosti podávat v souladu s platnou legislativou elektronická daňová podání, přiznání, hlášení, případně jiné elektronické dokumenty. Za tímto účelem byla zprovozněna počítačová aplikace Elektronická podání pro finanční správu (EPO). Jde o formu elektronické podatelny orgánů Finanční správy, s níž lze pracovat v běžném internetovém prohlížeči. Elektronická podání učiněná přes EPO musí být v definovaných případech opatřena uznávaným elektronickým podpisem (viz ZAREP). Při sestavování elektronického podání v EPO lze využít automatického doplňování pomocí číselníků, u vybraných položek lze provádět početní operace, kontrolu obsahu podání, lze ukládat/načítat rozpracované podání, zobrazovat pokyny u jednotlivých položek elektronického formuláře, ukládat/odeslat formuláře do datové schránky, přikládat přílohy o maximální velikosti 4 MB apod.

Informační systém datových schránek (ISDS) – informační systém veřejné správy, který obsahuje informace o datových schránkách a jejich uživatelích.

Informační systém o informačních systémech veřejné správy (IS o ISVS) – slouží ke sběru a poskytování informací o informačních systémech veřejné správy.

Informační systém základních registrů – informační systém veřejné správy, který slouží k dosažení rychlejšího a spolehlivějšího poskytování služeb státní správy nejširší veřejnosti a umožňuje občanům a podnikatelským subjektům jednoduše a rychle komunikovat s úřady, státní správou a územní samosprávou.

Orgán veřejné moci (OVM) – státní orgán, územní samosprávný celek a fyzická, nebo právnická osoba, byla-li jí svěřena působnost v oblasti veřejné správy.

Registr obyvatelstva (ROB) – vede referenční údaje o fyzických osobách, jejichž údaje jsou vedeny v základních registrech.

Registr osob (ROS) – vede referenční údaje všech osob s právní subjektivitou, tj. fyzických a právnických osob, veřejnoprávních osob.

Registr práv a povinností (RPP) – vede referenční údaje o působnosti orgánů veřejné správy, o právech a povinnostech fyzických a právnických osob a o oprávnění k přístupu k datům vedeným v základních registrech nebo v agendových informačních systémech.

Registr územní identifikace adres a nemovitostí (RUIAN) – vede referenční údaje o územní identifikaci a katastru nemovitostí.

Úplné elektronické podání – zahrnuje vyplnění administrativních formulářů veřejné správy přímo na příslušné webové stránce a jejich následné odeslání elektronickou cestou (může zahrnovat i použití elektronického podpisu) bez nutnosti dalších administrativních kroků. V případě České republiky se jedná především o následující elektronická podání: daň z příjmu právnických osob, daň z přidané hodnoty, elektronické služby České správy sociálního zabezpečení a elektronické celní řízení.

ZAREP – zaručený elektronický podpis.