ICT v domácnostech a jejich využívání jednotlivci - Zdroje dat, metodika šetření

 

Přístup domácností a jednotlivců k moderním informačním a komunikačním technologiím (dále jen ICT) a adekvátní znalosti a dovednosti související s jejich efektivním využíváním ze strany jednotlivců, jsou v dnešní době považovány za jeden z klíčových hybných prvků zvyšování ekonomického růstu, zaměstnanosti, udržitelného rozvoje a sociální soudržnosti společnosti. Na druhé straně však rozvoj ICT přináší i řadu negativních jevů, jakými jsou ztráta soukromí, ohrožení bezpečnosti dat, kybernetická šikana, zahlcování nežádoucími informacemi, závislost na těchto technologiích a mnohé další.

Z těchto důvodů Český statistický úřad (dále jen ČSÚ) již od roku 2002 (pilotní šetření) každoročně sleduje údaje o vybavenosti domácností vybranými informačními technologiemi a jejich využívání jednotlivci prostřednictvím Výběrového šetření o informačních technologiích (VŠIT), které je prováděno v domácnostech formou osobního rozhovoru. Od roku 2006 probíhá toto šetření vždy ve 2. čtvrtletí sledovaného roku a výsledky jsou k dispozici v listopadu téhož roku. Od stejného roku se výše uvedené údaje sbírají dle Nařízení Evropské komise a Evropského parlamentu ke statistikám informační společnosti: „REGULATION No. 808/2004“, a tím umožňuje přinášet srovnatelné údaje v rámci zemí EU.

Obsah šetření – sledované proměnné – vychází z modelového dotazníku Eurostatu, který se každoročně částečně mění. Dotazník zahrnuje především otázky na činnosti, které na internetu jednotlivci provádějí pro soukromé účely v oblasti komunikace, zábavy, vyhledávání informací či využívání vybraných online služeb (např. online vyplnění formulářů pro veřejnou správu, objednání se k lékaři, internetového bankovnictví či služeb sdílené ekonomiky). Podrobně se každoročně sleduje, jak používáme internet k nakupování a nepravidelně pak digitální dovednosti jednotlivců nebo problematika online bezpečnosti.

Základním ukazatelem, který je sbírán v rámci tohoto statistického zjišťování, je používání internetu v posledních 3 měsících před šetřením. Uživateli internetu jsou tedy všechny osoby, které použily internet v posledních 3 měsících před šetřením, a to odkudkoliv, přes jakékoliv zařízení a z jakéhokoliv důvodu.

V údajích za domácnosti je zjišťován stav v době šetření (tzn. 2. čtvrtletí sledovaného roku). Údaje za jednotlivce se vztahují k posledním 3 měsícům před šetřením. Pouze údaje za vybrané oblasti (např. nakupování, vztah k veřejné správě, sjednání ubytování) se týkají posledních 12 měsíců před šetřením.

Šetření je prováděno na výběrovém vzorku cca 10 000 jednotlivců ve věku 16 let a více. Výsledky jsou převáženy na celou populaci ČR v daném věku. Zjištěná data jsou k dispozici v široké škále demografických a sociálních charakteristik osob žijících v soukromých domácnostech, jako je např. pohlaví, věk, nejvyšší dosažené vzdělání, ekonomická aktivita, příjmová skupina, kraj a velikost obce bydliště.

Spolehlivost sledovaných údajů: Výběrové šetření je charakterizováno tím, že se nesbírá na celé populaci, ale pouze na náhodně vybrané části. Ze sesbíraných odpovědí se (po zvážení) usuzuje na chování celé populace. Z výběrového šetření tedy nelze publikovat údaje za rozsahově malé skupiny osob nebo za malé územní celky. Právě z důvodu vyšší reprezentativnosti jsou údaje v krajském členění publikovány jako tříleté průměry.  Tj. např. za rok 2017 je údaj v krajském členění vypočítán jako vážený aritmetický průměr za roky 2016, 2017 a 2018.

ČSÚ usiluje prostřednictvím tohoto mezinárodně srovnatelného šetření o kvalitní a systematické statistické zachy­cení využívání ICT ze strany občanů. Jelikož obsah tohoto šetření vychází především z požadavků Evropské ko­mise, zjištěné údaje slouží primárně k pravidelnému monitoringu plnění jednotlivých oblastí Digitální agendy pro Evropu. V rámci České republiky pak pro výkon státní správy České republiky v oblasti rozvoje informační společ­nosti a digitální ekonomiky, a to například v rámci plnění Státní politiky v elektronických komunikacích (Digitální Česko). Údaje jsou využívány i pro analytické účely, pro potřeby vládních, regionálních, hospodářských a spole­čenských institucí a pro informování odborné veřejnosti. ČSÚ pravidelně poskytuje rozsáhlé statistické výstupy z tohoto zjišťování nejen pro Eurostat (EK), ale i dalším mezinárodním organizacím (např. ITU, UNESCO či OECD). Tato data jsou pak zpravidla k dispozici v příslušných databázích na webových stránkách těchto organizací.

Mezinárodní data pocházejí z databází Eurostatu pro digitální ekonomiku a společnost. Podrobněji viz následující odkaz: https://ec.europa.eu/eurostat/web/digital-economy-and-society/overview.

Pozn.: Údaje, které uvádí Eurostat za české domácnosti a jednotlivce, se mírně liší od údajů, které za Česko publikuje ČSÚ. Rozdíl je způsoben tím, že Eurostat do údajů zahrnuje pouze domácnosti, v nichž žije alespoň jedna osoba ve věku 16 až 74 let. ČSÚ standardně uvádí data za všechny domácnosti. Podobně je tomu u jednotlivců, kdy Eurostat zahrnuje do výsledků pouze osoby ve věku 16–74 let, ale ČSÚ osoby ve věku 16 a více let.

Podrobné metodické informace a údaje z tohoto šetření lze nalézt v každoroční publikaci „Využívání ICT v domácnostech a mezi jednotlivci v roce 20XY“, která je volně přístupná na stránkách ČSÚ nebo na následujících stránkách, které se podrobně věnují této oblasti:
https://www.czso.cz/csu/czso/domacnosti_a_jednotlivci.