ICT odborníci, studenti a absolventi - Zdroje dat, metodika šetření

 

ICT sektor je významný i z hlediska lidských zdrojů. Na rozdíl od řady dalších profesí je pro ICT odborníky specifické především to, že jsou rozptýleni napříč hospodářskými odvětvími. Studenti a absolventi ICT oborů jsou tak velmi dobře uplatnitelnou skupinou na trhu práce.

ICT odborníci
Informační a komunikační technologie jsou v dnešní době nedílnou součástí každodenního života. Pro jejich zavádění, údržbu a další vývoj je třeba dostatek kvalifikovaných odborníků na tyto technologie.

ICT odborník je zaměstnanec, jehož hlavní činností v práci je vývoj či umožnění využívání informačních a komunikačních technologií jiným osobám. Statistika ICT odborníků sleduje počty, složení a příjmy osob, které se profesně věnují informačním a komunikačním technologiím. 

Vymezení ICT odborníků:

Za účelem vymezení specialistů a techniků v oblasti informačních a komunikačních technologií – dále jen ICT odborníci – byla využita mezinárodní Klasifikace zaměstnání ISCO-08, resp. její národní mutace CZ-ISCO. Prostřednictvím této klasifikace byly vybrány skupiny zaměstnání, jež lze z hlediska jejich popisu považovat za relevantní pro ICT odborníky, a to v souladu s metodikou používanou i ze strany Eurostatu a Mezinárodní organizace práce.

ICT odborníci se dělí do dvou hlavních skupin, a to na Manažery, inženýry a specialisty v ICT a Techniky, mechaniky a opraváře v ICT. V užším vymezení ICT odborníky tvoří jen ICT specialisti (CZ ISCO třída 25) a ICT technici (CZ ISCO třída 35). S určitou mírou zjednodušení lze říci, že manažeři, inženýři a specialisté se podílí na samotném vývoji nových technologií a souvisejících konceptů. Jde především o analytiky a vývojáře softwaru a počítačových aplikací (programátory) a specialisty na databáze a počítačové sítě. Technici, mechanici a opraváři se pak podílí spíše na provozu a podpoře těchto systémů. Jedná se především o techniky uživatelské podpory informačních technologií či správce webu.

Vymezení zaměstnání spadajících pod výše uvedené kategorie bylo provedeno na základě níže uvedených tříd, skupin a podskupin klasifikace CZ-ISCO:

 • Manažeři, inženýři a specialisté v ICT
  • Specialisté v oblasti ICT (CZ ISCO třída 25) – dále jen ICT specialisté zahrnující:
   • Analytiky a vývojáře softwaru a počítačových aplikací (CZ ISCO 251)
   • Specialisty v oblasti databází a počítačových sítí (CZ ISCO 252)
  • Manažeři, prodejci a inženýři ICT zahrnující CZ ISCO 133 + 2434 + 2152 + 2153
 • Technici, mechanici a opraváři ICT
  • Technici v oblasti ICT (CZ ISCO třída 35) – dále jen ICT technici zahrnující:
   • Techniky provozu a uživatelské podpory ICT (CZ ISCO 351)
   • Techniky v oblasti telekomunikací a vysílání (CZ ISCO 352)
  • ICT mechanici, opraváři a technici elektronici zahrnující CZ ISCO 3114 + 742

Jednotlivé skupiny jsou takto definovány od roku 2011, kdy klasifikace ISCO nahradila starší klasifikaci KZAM, kde byli do kategorie ICT odborníků zařazováni lidé pracující jako Vědci a odborníci v oblasti výpočetní techniky (KZAM kód 213) a Techničtí pracovníci v oblasti výpočetní techniky (KZAM kód 312).

Podrobné vysvětlivky a příklady zaměstnání zařazených do výše uvedených jednotlivých skupin ICT odborníků jsou k dispozici pod následujícími odkazy: https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_zamestnani_-cz_isco-,
http://www.cz-isco.cz/.

Použité datové zdroje a sledované ukazatele:

ČSÚ sleduje nejen počty, složení a příjmy osob, které se profesně věnují informačním a komunikačním technologiím, ale i poptávku firem po těchto zaměstnancích. Český statistický úřad čerpá při sestavování statistiky ICT odborníků ze tří datových zdrojů: (i.) Výběrové šetření pracovních sil, (ii.) Strukturální mzdové statistiky zaměstnanců a (iii.) Šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru.

 • Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS) – speciální zpracování údajů o vybraných skupinách zaměstnání spadajících do výše uvedených kategorií s cílem stanovení počtu ICT odborníků zaměstnaných v České republice. Volba příslušné kategorie CZ-ISCO probíhá na základě sebezařazení respondenta. Pro mezinárodní srovnání počtů ICT odborníků v jednotlivých zemích Evropské unie jsou využity datové zdroje Eurostatu. Informace o VŠPS jsou k dispozici na: https://www.czso.cz/csu/vykazy/vyberove_setreni_pracovnich_sil.
 • Strukturální mzdová statistika (SMS) – speciální zpracování dat z této statistiky poskytuje informace o platech a mzdách ICT odborníků v celé řadě třídění. Cílem těchto tabulek je podrobně popsat strukturu mezd zaměstnanců, kteří pracují jako ICT odborníci a nalézt odlišnosti v mzdových úrovních různých skupin (zaměstnání) této kategorie pracovníků, jež se profesně věnují informačním a komunikačním technologiím. Kromě absolutních údajů v Kč je u většiny tabulek k dispozici i srovnání se mzdami za zaměstnance v národním hospodářství celkem, resp. za vybrané skupiny zaměstnanců např. podle pohlaví, věku, vzdělání, sféry, odvětví či kraje jejich působení. Strukturální mzdová statistika slučuje informace o mzdové oblasti z Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV) s daty z Informačního systému o platu a služebním příjmu (ISP) pokrývajícími platovou oblast. V tabulkách je používána nejen průměrná hrubá měsíční mzda (aritmetický průměr), ale také medián mezd, který ukazuje mzdu zaměstnance uprostřed mzdového rozdělení, a vypovídá tak mnohem lépe o skutečné mzdové úrovni v konkrétní kategorii. Podrobnější informace o Strukturální mzdové statistice včetně základních údajů i za ostatní zaměstnání za rok 2018 jsou k dispozici na:
  https://www.czso.cz/csu/czso/struktura-mezd-zamestnancu-2018.
 • Šetření o využívání ICT v podnikatelském sektoru (ICT 5-01), (více o metodice šetření), přináší mimo jiné informace o tom, kolik firem mělo pro ICT odborníky volné pracovní pozice, které bylo těžké obsadit nebo jaké činnosti související s ICT firmy provádějí samy a jaké outsourcují. Pro potřeby tohoto šetření jsou ICT odborníci definováni jako zaměstnanci, kteří jsou experty na hardware, software a služby v oblasti informačních a komunikačních technologií. Prostřednictvím své práce umožňují využívat informační a komunikační technologie i jiným osobám. Zahrnuje stálé i dočasné zaměstnance, kteří jsou v pracovním poměru k zaměstnavateli. Jedná se například o programátory, správce sítí, techniky, projektanty výpočetních sítí apod.

Použité třídění údajů o ICT odbornících:

Česká populace ICT odborníků je monitorována podle pohlaví, věkové skupiny, nejvyššího dosaženého stupně vzdělání (ISCED; se speciálním důrazem na terciární úroveň vzdělání), postavení v zaměstnání, odvětví ekonomické činnosti (CZ-NACE) a kraje. Silný důraz je kladen také na další třídění ICT odborníků podle sféry (mzdová versus platová) či velikosti podniku (dle počtu zaměstnanců).

Spolehlivost publikovaných údajů:

Pokud je hodnota v tabulce o počtu ICT odborníků menší než 3 000 osob, jsou data považována za údaje s nízkou spolehlivostí. Proto také jsou některé věkové kategorie nebo stupně nejvyššího dosaženého vzdělání, ve kterých je počet osob velmi nízký, sloučeny do širších kategorií. Údaje menší než 0,5 tis. osob nejsou vůbec publikovány, místo nich je v tabulkách uvedená tečka.

Strukturální mzdová statistika zaměstnanců:

Strukturální mzdová statistika zaměstnanců vznikla sloučením výsledných databází výběrového šetření Informační systém o průměrném výdělku (ISPV) Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), které pokrývá mzdovou sféru a administrativního zdroje Informační systém o platu a služebním příjmu (ISP) Ministerstva financí, který plošně pokrývá platovou sféru.

Údaje ze strukturální mzdové statistiky zaměstnanců na rozdíl od údajů z VŠPS zahrnují pouze ICT odborníky mající status zaměstnance, nikoliv podnikatele, tj. osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ).

Strukturální šetření mezd se odlišují od ostatních mzdových zjišťování, a to v několika směrech. Především jsou zde přímo sledovány mzdy jednotlivých zaměstnanců a nikoli celkové objemy na úrovni podniků či organizací. Jsou podrobně zjišťovány všechny složky hrubého výdělku a také důležité personální údaje o zaměstnanci jako např. pohlaví, vzdělání, věk. Získáváme tak statistiku velmi detailní, která slouží podrobným analýzám trhu práce a jeho vývoje.

Do hrubých mezd se ve strukturální statistice počítají všechny mzdy za práci včetně prémií, odměn a dalších platů, dále veškeré náhrady mzdy za neodpracovanou dobu (dovolenou, svátky, překážky v práci apod.) a odměny za pracovní pohotovost za celý rok. Průměrná mzda zaměstnance v daném roce je vypočtena poměřením s jeho placenou dobou, tedy počtem měsíců, za které pracující mzdu či náhradu mzdy skutečně pobíral, odečtena je doba nemocí a dalších neplacených nepřítomností v práci za daný rok. Vypočtená průměrná hrubá měsíční mzda (v Kč) tak co nejpřesněji vypovídá o srovnatelných mzdových úrovních v různých zaměstnáních (pracovních místech) při přesně zjištěném objemu placené doby.

Takto vypočtená průměrná mzda však není a nemůže být shodná s průměrnou mzdou zjišťovanou z podnikového výkaznictví ČSÚ, kde je celkový objem mzdových prostředků poměřován evidenčním počtem zaměstnanců podniku, v němž jsou však zahrnuti i zaměstnanci nemocní nebo s neplacenou nepřítomností kratší než 4 týdny.

Podrobné metodické informace a údaje o počtech a mzdách ICT odborníků lze nalézt na stránce https://www.czso.cz/csu/czso/ict-odbornici či v každoroční brožurce „Informační (resp. digitální) ekonomika v číslech 20XY“ (kapitola A ICT odborníci), která je volně přístupná na stránkách ČSÚ nebo na následujících stránkách:
https://www.czso.cz/csu/czso/informacni_ekonomika_v_cislech.

Studenti a absolventi ICT oborů na vysokých školách
Pro vývoj v oblasti informačních technologií je důležitá dostatečná základna odborníků, kteří svými znalostmi a dovednostmi přispívají k inovativním řešením. Odborné znalosti z oblasti ICT je možné získat studiem v rámci formálního vzdělávání, ale též v průběhu dalšího (neformálního) vzdělávání či samostudia, příp. i samotnou praxí.

Budoucnost ICT odvětví a možnosti, které nabízí, si uvědomuje řada studentů při výběru školy. Kromě motivujícího peněžitého ohodnocení, které patří k těm vyšším v národním hospodářství, bývají uchazeči často lákáni na home office, pružnou pracovní dobu, zakázkovou práci a další výhody. Ačkoliv by se mohlo zdát, že zájemců o informatiku je spoustu, a trh je již nasycen, informatici jsou stále žádaní a firmy stále obtížně hledají ICT pracovníky.

Počty studentů a absolventů ICT vychází z mezinárodní klasifikace vzdělávání (ISCED-D 2013). Třída 06 klasifi­kace CZ-ISCED 2013 Informační a komunikační technologie (ICT) zahrnuje následující podrobně vymezené obory: Používání počítačů (0611), Návrhy a správa databází a sítí (0612), Vývoj a analýzy softwaru a aplikací (0613), Informační a komunikační technologie (ICT) – obory jinde nezařazené (0619), Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující ICT (0688). Univerzitní vzdělávání za Českou republiku prezentované v tabulkách patří pod terciární vzdělávání a zahrnuje bakalářské (ISCED 6), magisterské (ISCED 7) a doktorské (ISCED 8) studijní programy všech veřejných a soukromých univerzit.

Zdrojem dat o studentech a absolventech je systém Sdružených informací matrik studentů (SIMS) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Data za studenty vysokých škol se vztahují vždy k 31. prosinci příslušného roku, data za absolventy k celému školnímu roku. Studenti a absolventi v oborech informačních a komunikačních technologií jsou vymezeni na základě Klasifikace oborů vzdělání CZ-ISCED-F 2013 a zahrnují studenty a absolventy všech programů spadajících do kategorie 06 – Informační a komunikační technologie.

Podrobné metodické informace a údaje o počtech studentů a absolventů ICT oborů na vysokých školách lze nalézt na stránce https://www.czso.cz/csu/czso/studenti-a-absolventi-ict-oboru-vysokoskolskeho-studia nebo v každoroční brožurce „Informační (resp. digitální) ekonomika v číslech 20XY“ (kapitola A ICT odborníci), která je volně přístupná na stránkách ČSÚ či na následujících stránkách:
https://www.czso.cz/csu/czso/informacni_ekonomika_v_cislech.