ICT investice - Zdroje dat, metodika šetření

 

Efektivní investice podniků i státu nejen do zařízení, spadajících pod moderní informační a komunikační technologie (ICT vybavení), ale především do navazujících aplikací a informačních systémů včetně souvisejících databází (softwaru) jsou jedním z předpokladů zvyšování konkurenceschopnosti ve všech sférách dnešní společnosti a sektorech ekonomiky, které se často označují jako informační nebo digitální. Z výše uvedeného důvodu sleduje ČSÚ jak údaje o celkových investicích do oblasti ICT v národním hospodářství, tak i podrobné údaje o spotřebních výdajích domácností za ICT vybavení a telekomunikační služby.

Údaje o investicích do ICT vybavení a softwaru (absolutní údaje za Českou republiku) byly získány z Ročních národních účtů. Data k mezinárodnímu srovnání byly zpracovány ČSÚ z databáze Eurostatu.

Údaje o spotřebních výdajích domácností za ICT vybavení a ICT služby – absolutní údaje za Českou republiku celkem – byly získány z Ročních národních účtů. Výdaje na konečnou spotřebu domácností se zachycují v mezinárodní klasifikaci COICOP. Jedná se o klasifikaci, kde jsou jednotlivé předměty spotřeby členěny podle účelu. Mezinárodní srovnání vychází z databáze Eurostatu.

Údaje o spotřebních výdajích domácností za ICT vybavení a ICT služby (roční průměry v Kč na jednoho člena domácnosti) pochází ze Statistiky rodinných účtů. Jde o doplňkový zdroj k výše uvedeným absolutním údajům z Ročních národních účtů, který sice neumožňuje zachytit celkové výdaje domácností za ICT vybavení a ICT služby, ale zase umožňuje sledovat tyto výdaje v podrobnějším členění, jak z hlediska jednotlivých kategorií ICT podle výše zmíněné klasifikace COICOP, tak především podle jednotlivých typů domácností.

Investice do ICT vybavení a softwaru
Pod pojmem „investice“ se v jednotlivých tabulkách rozumí Tvorba hrubého fixního kapitálu (P.51), jež zahrnuje čisté pořízení fixních aktiv (P.511) a náklady na převod vlastnictví nevyráběných aktiv (P.512). Pořízení fixních aktiv tvoří nákup nových nebo použitých fixních aktiv (včetně aktiv vytvořených ve vlastní režii), technické zhodnocení (rekonstrukce, modernizace apod.), a bezúplatná nabytí stávajícího dlouhodobého majetku. Úbytky fixních aktiv představují prodeje a bezúplatná předání stávajícího dlouhodobého majetku. Fixní aktiva jsou hmotná nebo nehmotná, vyrobená jako výstup z výrobního procesu a používají se ve výrobním procesu opakovaně nebo průběžně po dobu více než jednoho roku.

Podle ESA 2010, se ICT vybavení stalo součástí nově vzniklé položky nefinančních aktiv nazvané: „Prostředky informační a komunikační technologie (AN.1132)“, která zahrnuje dvě hlavní kategorie produktů, a to:

  • Počítačové (IT) vybavení (AN.11321)
  • Telekomunikační vybavení (AN.11322).

Software (AN1173) je samostatně vymezen jako nefinanční aktivum již od roku 1995 podle předchozího Standardu národního účetnictví ESA 1995. V rámci ESA 2010 pak zahrnuje následující dvě položky nefinančních aktiv:

  • Počítačové programové vybavení (AN.11731)
  • Databáze (AN.11732).

V roce 2014 došlo v rámci revize národních účtů podle výše uvedeného Standardu národního účetnictví ESA 2010 ke zpřesnění výpočtu kapitalizace softwaru vyvíjeného ve vlastní režii a ke změně pojetí investic v oblasti ICT vybavení. Změna pojetí, která znamenala významný nárůst investic v této oblasti, byla zpětně promítnuta do celé sledované časové řady. Jedná se především o zahrnutí výdajů na drobný majetek, jako jsou chytré telefony, notebooky nebo tablety, které se používají ve výrobním procesu po dobu delší než jeden rok, do investic (kapitalizace drobného majetku). Podle předchozího standardu národního účetnictví ESA 1995 byly tyto výdaje považovány za mezispotřebu.

Investice nezahrnují následující výdajové položky:

  • Podnikovou mezispotřebu (P.2), která představuje hodnotu výrobků a služeb spotřebovaných v průběhu příslušného období rezidentskými výrobci v procesu výroby jiných výrobků a služeb.
  • Výdaje na konečnou spotřebu domácností, vládních institucí a neziskových institucí sloužících domácnostem (P.3), které zahrnují především výdaje (nákupy výrobků a tržních služeb) domácností na jejich individuální spotřebu.

Spotřební výdaje domácností za ICT
Podle definice OECD jsou produkty v oblasti informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT) definovány jako zboží nebo služby, jejichž hlavní funkcí je uskutečnění nebo umožnění komunikace nebo zpracování informací, včetně jejich přenosu a zobrazení elektronickou cestou. Jelikož výdaje domácností jsou k dispozici pouze podle Klasifikace individuální spotřeby podle účelu (CZ-COICOP), která je českou verzí mezinárodního standardu COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose) byla oblast ICT vymezena podle následujících položek:

1. ICT VYBAVENÍ
1.1. Telefonní zařízení (CZ-COICOP: 08.2)

včetně oprav a údržby
1.2. Počítače a počítačové vybavení (Zařízení pro zpracování dat: CZ-COICOP: 09.1.3)
včetně software
1.3. Ostatní ICT vybavení a opravy ICT
zařízení pro příjem, záznam a reprodukci obrazu a zvuku, fotografické, kinematografické a optické přístroje, záznamová média, opravy a údržba zařízení

2. ICT (TELEKOMUNIKAČNÍ A INTERNETOVÉ) SLUŽBY (CZ-COICOP: 08.3)
2.1 Provoz pevného telefonu – Služby pevných telef. zařízení (CZ-COICOP: (8.3.0.1)

např. poplatek za zřízení, provoz (nájem) pevné linky, úhrada za telefonní hovory
2.2 Provoz mobilního telefonu (CZ-COICOP: 08.3.0.2)
např. paušální poplatek (včetně poplatků za využívání internetu), výdaje za dobití kreditu
2.3 Služby internetového spojení (CZ-COICOP: 08.3.0.3)
platby za internet, poplatek za připojení k internetu na veřejných místech
2.4 Balíčky telekomunikačních služeb (CZ-COICOP: 08.3.0.4)
balíčky zahrnující více telekomunikačních služeb (tj. pevná telefonní linka, mobilní telefon, internet, případně televizi a další služby), které nelze podle vyúčtování oddělit.

Upozornění: Absolutní údaje za Českou republiku celkem o spotřebních výdajích domácností za ICT vybavení z Ročních národních účtů jsou k dispozici pouze za ICT (telekomunikační a internetové) služby celkem (CZ-COICOP: 08.3).

Podrobné metodické informace a údaje o investicích do ICT můžete nalézt na stránce https://www.czso.cz/csu/czso/investice_v_ict nebo v brožurce „Informační (resp. digitální) ekonomika v číslech 20XY“ (kapitola B Výdaje a investice do ICT), která je volně přístupná na stránkách ČSÚ či na následujících stránkách:

https://www.czso.cz/csu/czso/informacni_ekonomika_v_cislech.