Šetření v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) - Metodika

 

Kapacity a návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních


Popis zjišťování

Údaje o kapacitách a návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních vycházejí z pravidelného šetření organizovaného ČSÚ. Je založeno na využívání Registru ubytovacích zařízení, výsledky se zpětně používají pro jeho aktualizaci. Šetření je rozděleno na měsíční šetření, do kterého jsou zahrnuty vybrané jednotky (hotely) a čtvrtletní šetření obsahující zbylá hromadná ubytovací zařízení. Údaje o návštěvnosti jsou souhrnem zpracovaných dat za předložené dotazníky a za statisticky dopočtená data ubytovacích zařízení, od kterých nebyl vyplněný dotazník získán.

Do roku 2002 (včetně) byla hromadná ubytovací zařízení do šetření zahrnována na základě náhodného 30-ti % výběru z Registru ubytovacích zařízení. Byla stanovena měsíční výkaznická povinnost pro respondenty a výsledky byly zveřejňovány čtvrtletně. Od roku 2003 jsou do šetření zahrnuta všechna hromadná ubytovací zařízení plošně.

Informace o kapacitách se do roku 2007 získávaly z ročního statistického šetření v hromadných ubytovacích zařízeních sloužících pro účely cestovního ruchu. Do šetření byla zahrnuta všechna hromadná ubytovací zařízení plošně a vykazují stav k 31. prosinci nebo k poslednímu dni, kdy zařízení nabízelo ubytování v průběhu daného roku. Do roku 2002 (včetně) vykazovaly jednotky stav k 31. červenci daného roku. Od roku 2008 jsou zdrojem dotazníky o návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních.


Popis sledovaných ukazatelů (definice pojmů)

Počet zařízení – počet hromadných ubytovacích zařízení (definice viz Základní pojmy).

Počet pokojů – celkový počet pokojů (apartmánů) sloužících pro cestovní ruch. Nezapočítávají se pokoje pro ubytování personálu, majitelů zařízení a pokoje dlouhodobě sloužící pro ubytování zaměstnanců jiných podniků nebo studentů (déle než 1 rok).

Počet lůžek – celkový počet lůžek vyčleněných výhradně pro hosty. Zahrnují se jen lůžka sloužící pro cestovní ruch a nezahrnují se příležitostná lůžka (přistýlky).

Počet míst pro stany a karavany – počet stanovišť pro umístění stanů, obytných přívěsů a karavanů. Minimální průměrná čistá plocha pro stan a osobní automobil je 30 m2, pro obytný přívěs a osobní automobil nebo obytné motorové vozidlo je 60 m2.

Počet pokojů pro osoby na invalidním vozíku - požadavky na bezbariérové užívání staveb stanoví vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj c. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Počet (příjezdů) hostů – host v ubytovacím zařízení je každá osoba (nezahrnuje se personál a majitelé ubytovacího zařízení, kteří v ubytovacím zařízení bydlí), která použila služeb zařízení k přechodnému ubytování včetně dětí. Host může použít služeb ubytovacího zařízení z důvodu dovolené, zájezdu, lázeňské péče, služební cesty, školení, kursu, kongresu, symposia, pobytu dětí ve škole v přírodě, v letních a zimních táborech. V rekreačních zařízeních a školicích střediscích podniků (odborových svazů) se hostem rozumí každá osoba, která použila zařízení k přechodnému ubytování z výše vyjmenovaných důvodů, ať se jedná o vlastní zaměstnance podniku (např. členy odborových svazů), jejich rodinné příslušníky nebo osoby k podnikům cizí.

Mezi hosty se nezapočítávají osoby, které využívají služeb ubytovacího zařízení k přechodnému ubytování za účelem zaměstnání, či řádného studia. V případě studijních (výměnných) pobytů typu Erasmus a pracovních stáží v délce do jednoho roku se tyto pobyty do cestovního ruchu započítávají.

Příklady služebních cest vs. ubytování za účelem zaměstnání.

Služební cesty:

 1. Firma vyšle svého zaměstnance na několikadenní odborné školení. Zaměstnanec je ubytován v hotelu a jsou mu poskytovány náhrady stravné, cestovné, ubytování = jedná se o služební cestu v rámci cestovního ruchu a takového hosta vykáže hotel v šetření.
 2. Firma vyšle své zaměstnance na dlouhodobou montáž technologie pro jinou firmu. Zaměstnanci jsou několik měsíců ubytováni v penzionu. Jejich hlavní zdroj příjmu je stále původní zaměstnavatel (mimo místo ubytování) a ne firma, u které montáž realizují. V tomto případě se také jedná o služební cestu (do jednoho roku) v rámci cestovního ruchu a penzion vykáže tyto hosty v šetření.

Ubytování za účelem zaměstnání:

 1. Živnostník (např. malíř) získá zakázku SVJ na několik týdnů v jiném městě a aby nemusel každý den dojíždět, ubytuje se v místním penzionu. V tomto případě je jeho hlavním (i když dočasným) zdrojem příjmu místní zdroj (SVJ). Toto již není služební cesta, ale ubytování za účelem zaměstnání (výdělku) a penzion tohoto živnostníka nebude vykazovat.
 2. Dělníci zaměstnání v místní firmě bydlí na ubytovně. Zdroj jejich příjmu je v místě ubytování a využívají ubytovnu jako náhradu pronájmu soukromého bytu. Jedná se o ubytování za účelem zaměstnání, které nespadá do cestovního ruchu a ubytovna takové dělníky nemůže uvést na výkazy cestovního ruchu.

Počet přenocování – celkový počet přenocování (strávených nocí) hostů ubytovaných v ubytovacích zařízeních ve sledovaném období.

Čisté využití lůžek (ČVL) – se vypočítá jako podíl počtu přenocování za sledované období a součinu průměrného počtu lůžek k dispozici s počtem provozních dnů. Výsledná hodnota je uvedena v procentech (tj. násobena 100).

Využití pokojů (VP) – se vypočítá jako podíl počtu realizovaných pokojodnů (tj. počtu obsazených pokojů za jednotlivé dny sledovaného období) a součinu průměrného počtu pokojů k dispozici s počtem provozních dnů. Výsledná hodnota je uvedena v procentech (tj. násobena 100).

Návštěvností v lázeňských ubytovacích zařízeních se rozumí počet hostů a jejich přenocování v lázeňských ubytovacích zařízeních bez ohledu na způsob hrazení léčení, komplexnost léčby apod. Lázeňské ubytovací zařízení poskytuje lázeňskou léčebně rehabilitační péči a nachází se v místě se statutem lázeňského místa dle Zákona č. 164/2001 Sb. (lázeňský zákon) v aktuálním znění.

Počet kongresů/konferencí a počet účastníků na těchto akcích je zjišťován výkazy o návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních. Údaje jsou souhrnem dat za zpracované dotazníky. Do počtu zařízení jsou od roku 2009 zahrnuta všechna hromadná ubytovací zařízení, která v průběhu sledovaného období vykázala alespoň jednu akci s 50 a více účastníky. Do roku 2008 to byla všechna zařízení, která vykázala alespoň jednu akci nad 100 účastníků. Za kongres/konferenci se považuje formální setkání většího počtu lidí určitého odborného zaměření, jehož předmětem jsou prezentace, přednášky, diskuse a konzultace. Může se jednat o sjezd vědeckých pracovníků, shromáždění diplomatických zástupců jednotlivých států apod. Typickým znakem kongresu/konference je doprovodný program (bývá spojen s exkurzemi, kulturním a společenským programem a gastronomickými akcemi).


Doplňující informace k základním pojmům

Apartmán je zvláštní druh pokoje a v souladu s mezinárodními metodickými pokyny statistiky cestovního ruchu se započítává jako 1 jednotka (pokoj), a to bez ohledu na počet pokojů (ložnic), ze kterých se skládá. Dále obsahuje kuchyni, vlastní koupelnu a toaletu. Na chaty, chalupy, boudy, chalety, bungalovy a vily se pohlíží stejně jako apartmány, tj. počítají se jako 1 ubytovací jednotka (pokoj). Výjimku představuje stav, kdy lze jednotlivé pokoje v jeden okamžik pronajímat samostatně různým hostům nebo jejich skupinám. Pokoje tedy disponují vlastními uzamykatelnými vstupy.

Vysokoškolské koleje, domovy mládeže. Pokud tato ubytovací zařízení vyčleňují část své kapacity (sezónně či celoročně) pro krátkodobé ubytování turistů, vykazují pouze počty těchto turistů/hostů. Ubytování studentů za účelem denního studia se nevykazuje, není chápáno jako cestovní ruch, viz základní pojmy výše.

Vysokoškolské koleje a domovy mládeže jsou obecně zařazeny do kategorie 11 (ostatní hromadné ubytovací zařízení). Pokud ubytovací zařízení umí rozdělit svou kapacitu na dvě části, tedy na pokoje/jednotky sloužící výhradně krátkodobým turistickým pobytům a dále na pokoje/jednotky, které v průběhu školního/akademického roku slouží pro studenty a poté se v době prázdnin stávají turistickým ubytováním, může být toto zařízení zaregistrováno dvakrát (2x pagina) a to v různých kategoriích. V tomto výjimečném případě bude vykazovat za obě své části zvlášť: jednak turisty/hosty ve vhodně zvolené kategorii odpovídající standardům tohoto ubytování a podruhé sezónně v kategorii 11, tedy pouze za kapacity, které se o prázdninách mění na turistické ubytování. Studentské pobyty se v průběhu školního roku nevykazují, pouze turistické o prázdninách.

Turistické ubytovny. Provozovatelé turistických ubytoven vykazují ČSÚ pouze turisty/hosty ubytované za turistickým případně služebním účelem. V žádném případě se nevykazuje dlouhodobé ubytování za účelem zaměstnání. Příklady z praxe jsou uvedeny výše.

 

Struktura výstupů (členění ukazatelů)

 • podle kategorie ubytovacích zařízení – dále se člení na: 01 hotely*****, 02 hotely****, 03 hotely***, 04 hotely**, 05 hotely*, 06 hotely garni, 07 penziony, 08 kempy, 09 chatové osady, 10 turistické ubytovny a 11 ostatní hromadná ubytovací zařízení jinde nespecifikovaná (popřípadě různé agregace)
 • podle krajů (NUTS 3)
 • podle certifikovaných organizací destinačního managementu DMO
 • podle rezidentů a nerezidentů
 • podle trvalého pobytu hosta (národnosti)

 

Termíny publikování výsledků

Čtvrtletní periodicita (do 3 měsíců po skončení referenčního období)

 • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních (Rychlé informace, Veřejná databáze)
 • Konference v hromadných ubytovacích zařízeních (Veřejná databáze)

Roční periodicita (do 3 měsíců po skončení referenčního období)

 • Kapacity hromadných ubytovacích zařízení (Veřejná databáze)Zpětné opravy a revize

Pravidelná revize dat probíhá u údajů o návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních z důvodu dodatečně získaných dotazníků došlých po řádném termínu. Předběžné údaje mohou být v dalším období v průběhu zpracování daného roku revidovány. Definitivní údaje jsou k dispozici až po zpracování výsledků za celý rok (všech měsíců sledovaného roku) zpravidla v březnu následujícího roku. Kapacitní údaje v roční periodicitě se běžně zpětně nerevidují.
 


Ochrana důvěrných údajů

Z důvodů ochrany individuálních údajů nejsou u některých tabulek uvedeny všechny údaje (označeno písmeny i.d.), nebo se údaje podrobněji nečlení. Jedná se o tzv. primární důvěrný údaj. Více informací o bezpečnosti statistických informací najdete zde.