Historie a vývoj vysokého školství - 1919 - 2008

 
Kód: w-3314-10
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Lenka Watier
E-mail: lenka.watier@czso.cz

1. Úvod k vysokým školám, vymezení pojmů Word PDF
1.1. Školská soustava od roku 1919 do okupace
1.2. Zákony, které ovlivnily vývoj vysokého školství v období 1. republiky
1.3. Vysoké školy v období 1. republiky - obecně
1.4. Vysoké školy v období 1. republiky
1.5. Německé vysoké školy na území a v období 1. republiky
1.6. České vysoké školy v období 1. republiky
1.7. Vysoké školy v období 1. republiky ze statistického pohledu Word PDF
1.7.1. Studentky a studenti cizí státní příslušnosti v období 1. republiky
1.7.2. Populace a příslušné věkové skupiny obyvatel
1.7.3. Nově přijatí do 1. ročníku
1.7.3. Profesoři, docenti a ostatní učitelští pracovníci
1.7.4. Nacistická okupace
2.1. Vysoké školy po 2. světové válce – do roku 1948 Word PDF
2.1.1. Zákony, které ovlivnily vývoj vysokého školství v poválečném období
2.1.2. Školy, fakulty, přehled studentů
2.2. Vysoké školství po únoru 1948 Word PDF
2.2.1. Zákony, které ovlivnily vývoj školství po únoru 1948
2.2.2. Školy, fakulty a přehled studentů v letech 1948 - 1968
2.2.3.Studenti a studentky vysokých škol v denním studiu v letech 1948 - 1968
2.2.4.Populace a příslušné věkové skupiny obyvatel
2.2.5. Studenti vysokých škol ve studiu při zaměstnání v letech 1948 – 1968
2.2.6. Nově přijatí do 1. ročníku a absolventi denního studia
2.3. Vysoké školství od roku 1968 do roku 1989 Word PDF
2.3.1. Školy, studenti a studentky vysokých škol v letech 1969 - 1989
2.3.2. Populace a příslušné věkové skupiny obyvatel – 1969 -1989
2.3.3. Nově přijatí do 1. ročníku denního studia, počty absolventů denního studia v letech 1969 - 1989
2.3.4. Absolventi , čs. st. občanství, denního studia v letech 1969 -1989
2.3.5. Studenti-cizinci, studenti a absolventi studia při zaměstnání v letech 1969 –1989
2.3.6. Pedagogičtí pracovníci v období let 1975 – 1999
2.4. Vysoké školy od roku 1989 - 2000 Word PDF
2.4.1. Zákony a dokumenty, které ovlivnily vývoj vysokého školství po roce 1989
2.4.1. Školy, studenti a studentky, základní přehled od roku 1989 – 1999
2.4.2. Populace a příslušné věkové skupiny
2.4.3. Nově přijatí do 1. ročníku denního studia, počty absolventů denního studia v letech 1989 – 1999
2.4.4 . Studenti cizí státní příslušnosti a studenti ve studiu při zaměstnání
2.5. Vysoké školy od roku 2000 Word PDF
2.5.1. Zákony a dokumenty, které ovlivnily vývoj vysokých škol po roce 2000
2.5.2. Obecný přehled – studenti, studentky podle druhu studia po roce 2000
2.5.3. Poprvé zapsaní do 1. ročníku a absolventi vysokých škol po roce 2000
2.5.4. Populace a příslušné věkové skupiny
2.6. Soukromé vysoké školy a jejich vývoj od roku 2000 Word PDF
2.6.1. Obecný přehled – školy, studenti, studentky soukromých vysokých škol
2.6.2. Studenti soukromých vysokých škol podle studijních programů
3.1. Studenti veřejných vysokých škol podle studijních oborů od roku 1959 Word PDF
3.1.1. Přírodní vědy a nauky
3.1.2. Technické vědy a nauky
3.1.3. Zemědělsko-lesnické a veterinární vědy a nauky
3.1.4. Lékařské a farmaceutické vědy a nauky
3.1.5. Vědy a nauky o umění
3.1.6. Společenské vědy a nauky, služby
3.2. Absolventi veřejných vysokých škol podle studijních oborů od roku 1968 Word PDF
4.1. Vývoj některých vysokých škol od roku 1959 Word PDF
4.1.1. Univerzita Karlova v Praze
4.1.2. České vysoké učení technické v Praze
4.1.3. Masarykova univerzita v Brně
4.1.4. Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava
4.1.5. Vysoké učení technické v Brně
4.1.6. Vysoká škola ekonomická v Praze
4.1.7. Mendelova univerzita v Brně
4.1.8. Česká zemědělská univerzita v Praze
4.1.9. Univerzita Palackého v Olomouci
5.1. Shrnutí a závěr Word PDF
6.1. Přílohové tabulky Word PDF
7.1. Seznam použité literatury

Zveřejněno dne: 15.03.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.