Statistická ročenka Moravskoslezského kraje - 2014


Grafy
Graf 1-1. Porovnání vybraných ukazatelů Moravskoslezského kraje s celorepublikovým průměrem v roce 2013 JPG
Graf 2-1. Úhrn srážek na území Moravskoslezského kraje v jednotlivých měsících roku 2013 JPG
Graf 3-1. Investice na ochranu životního prostředí podle kraje sídla investora v roce 2013 JPG
Graf 3-2. Měrné emise oxidů dusíku a oxidu siřičitého do ovzduší (REZZO 1–4) JPG
Graf 3-3. Produkce podnikových odpadů podle kraje sídla podniku v roce 2013 JPG
Graf 3-4. Nakládání s odpady podle vybraných způsobů nakládání v roce 2013 JPG
Graf 4-1. Věkové složení obyvatelstva Moravskoslezského kraje v letech 2013 a 2035 JPG
Graf 4-2. Podíly živě narozených v manželství a mimo manželství podle krajů v roce 2013 JPG
Graf 4-3. Přirozený přírůstek (úbytek) obyvatelstva v Moravskoslezském kraji JPG
Graf 4-4. Cizinci v Moravskoslezském kraji JPG
Graf 5-1. Tvorba hrubého fixního kapitálu na 1 obyvatele podle krajů (průměr ČR = 100) JPG
Graf 5-2. Hrubá přidaná hodnota podle odvětví CZ-NACE v roce 2013 JPG
Graf 6-1. Výdaje místních rozpočtů v Moravskoslezském kraji JPG
Graf 6-2. Příjmy místních rozpočtů na 1 obyvatele podle krajů v roce 2013 JPG
Graf 9-1. Průměrná hrubá měsíční mzda (na přepočtené počty) JPG
Graf 9-2. Podíl nezaměstnaných osob a počet uchazečů na 1 volné pracovní místo podle krajů k 31. 12. 2013 JPG
Graf 9-3. Podíl nezaměstnaných osob v Moravskoslezském kraji JPG
Graf 11-1. Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Moravskoslezském kraji JPG
Graf 11-2. Počet hospodářských zvířat v Moravskoslezském kraji JPG
Graf 13-1. Průměrná hrubá měsíční mzda na 1 zaměstnance v průmyslu podle krajů JPG
Graf 15-1. Stavební práce podle dodavatelských smluv v roce 2013 JPG
Graf 16-1. Lůžka v hromadných ubytovacích zařízeních podle sezónnosti a krajů v roce 2013 JPG
Graf 17-1. Délka silnic a dálnic na 1 km2 podle krajů k 31. 12. 2013 JPG
Graf 18-1. Informační technologie v domácnostech v Moravskoslezském kraji JPG
Graf 19-1. Výdaje na výzkum a vývoj v Moravskoslezském kraji JPG
Graf 20-1. Studenti veřejných a soukromých vysokých škol v Moravskoslezském kraji JPG
Graf 21-1. Počet lůžek v nemocnicích v Moravskoslezském kraji JPG
Graf 21-2. Průměrná doba trvání 1 případu pracovní neschopnosti v Moravskoslezském kraji JPG
Graf 22-1. Výdaje na dávky nemocenského pojištění v Moravskoslezském kraji JPG
Graf 22-2. Příjemci starobního důchodu podle jeho výše v prosinci 2013 JPG
Graf 25-1. Volební účast ve volbách do zastupitelstev obcí v letech 2006, 2010 a 2014 podle okresů JPG
Graf 27-1. Vybrané ukazatele podle regionů soudržnosti a krajů v roce 2013 JPG

Zveřejněno dne: 29.12.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.