Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Jihočeského kraje - 2019


Grafy
Demografický vývoj
Sídelní struktura Jihočeského kraje PNG
Sídelní struktura obcí Jihočeského kraje a ČR (bez Prahy) PNG
Pohyb obyvatel v Jihočeském kraji PNG
Migrace v Jihočeském kraji PNG
Cizinci podle pohlaví (bez osob s platným azylem) v Jihočeském kraji PNG
Cizinci podle státního občanství (bez osob s platným azylem) v Jihočeském kraji PNG
Předpokládané věkové složení obyvatelstva v Jihočeském kraji PNG
Porodnost, úmrtnost, novorozenecká a kojenecká úmrtnost v Jihočeském kraji PNG
Živě narozené děti podle rodinného stavu matky a podíl dětí narozených mimo manželství v Jihočeském kraji PNG
Míry plodnosti podle věku matky v Jihočeském kraji PNG
Zemřelí v Jihočeském kraji PNG
Sňatky a rozvody v Jihočeském kraji PNG
Věková struktura a věkové indexy obyvatel v Jihočeském kraji PNG
Věkové složení obyvatelstva Jihočeského kraje PNG
Věková struktura a věkové indexy v SO ORP Jihočeského kraje PNG
Sociální vývoj
Obyvatelstvo Jihočeského kraje podle ekonomické aktivity a věku PNG
Zaměstnaní a míra ekonomické aktivity v Jihočeském kraji podle čtvrtletí PNG
Zaměstnaní pracující v Jihočeském kraji podle odvětvových sektorů PNG
Zaměstnaní podle hlavních tříd klasifikace zaměstnání CZ-ISCO v Jihočeském kraji a ČR PNG
Roční průměrná obecná míra nezaměstnanosti v Jihočeském kraji PNG
Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji PNG
Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v Jihočeském kraji PNG
Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce podle vzdělání, kvalifikace, věku a délky evidence v Jihočeském kraji PNG
Krátkodobě a dlouhodobě nezaměstnaní ke konci čtvrtletí v Jihočeském kraji PNG
Průměrná hrubá měsíční mzda a medián mezd v Jihočeském kraji a ČR PNG
Lůžka a ošetřovací doba v nemocnicích v Jihočeském kraji a ČR PNG
Dočasná pracovní neschopnost v okresech Jihočeského kraje PNG
Dočasná pracovní neschopnost podle pohlaví v Jihočeském kraji v roce 2019 PNG
Výdaje na dávky státní sociální podpory a nemocenského pojištění v Jihočeském kraji PNG
Lůžka ve vybraných pobytových zařízeních sociálních služeb v Jihočeském kraji PNG
Držitelé průkazů osob se zdravotním postižením dle typu průkazu v krajích PNG
Průměrné důchody podle druhu důchodu a pohlaví v Jihočeském kraji PNG
Příjemci předčasného starobního důchodu podle pohlaví v krajích PNG
Děti, žáci, studenti a absolventi škol v Jihočeském kraji PNG
Registrované trestné činy v Jihočeském kraji PNG
Kriminalita v krajích a dopravní nehody v Jihočeském kraji PNG
Požáry v Jihočeském kraji PNG
Ekonomický vývoj
Hrubý domácí produkt a míra investic v Jihočeském kraji a ČR PNG
Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele v Jihočeském kraji a ČR PNG
Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele a na 1 zaměstnaného podle krajů PNG
Odvětvová struktura hrubé přidané hodnoty v Jihočeském kraji a ČR PNG
Příjmy a výdaje kraje, obcí a dobrovolných svazků obcí (po konsolidaci) PNG
Výdaje na výzkum a vývoj podle sektorů v Jihočeském kraji PNG
Výdaje na výzkum a vývoj v krajích PNG
Domácnosti vybavené osobním počítačem a s připojením k internetu podle krajů PNG
Ekonomické subjekty podle převažující činnosti v Jihočeském kraji PNG
Osevní plochy v Jihočeském kraji PNG
Sklizeň a sklizňové plochy vybraných plodin v Jihočeském kraji PNG
Stavy hospodářských zvířat v Jihočeském kraji PNG
Průměrné stavy krav a výroba mléka, průměrné stavy nosnic a snáška konzumních vajec v zemědělském sektoru Jihočeského kraje PNG
Výroba jatečných zvířat v zemědělském sektoru Jihočeského kraje PNG
Zaměstnanci a tržby podle vybrané převažující činnosti zpracovatelského průmyslu v Jihočeském kraji PNG
Výroba elektřiny brutto podle technologie elektráren PNG
Spotřeba elektřiny netto podle odvětví spotřeby PNG
Vydaná stavební povolení podle druhu stavby v Jihočeském kraji PNG
Orientační hodnota povolených staveb podle okresů v Jihočeském kraji PNG
Bytová výstavba v Jihočeském kraji PNG
Kapacity hromadných ubytovacích zařízení podle krajů PNG
Zahraniční hosté podle země původu v HUZ Jihočeského kraje PNG
Počet lůžek a ubytovaní hosté podle kategorie HUZ v okresech Jihočeského kraje PNG
Cesty českých občanů v tuzemsku za účelem trávení volného času PNG
Životní prostředí
Meziroční změny podílů orné půdy a trvalých travních porostů na zemědělské půdě v Jihočeském kraji PNG
Struktura půdy ve správních obvodech ORP Jihočeského kraje PNG
Těžba dřeva a zalesňování podle dřevin v Jihočeském kraji PNG
Specifické množství fakturované vody, vodné a stočné v Jihočeském kraji PNG
Produkce komunálního odpadu v Jihočeském kraji PNG
Investice a neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí podle kraje sídla investora a podle účelu v Jihočeském kraji PNG
Měrné emise základních znečišťujících látek podle zdroje znečištění v Jihočeském kraji PNG
Mezikrajské srovnání
Naděje dožití při narození podle pohlaví podle krajů PNG
Míra zaměstnanosti a struktura zaměstnaných osob podle vzdělání a krajů PNG
Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce a dlouhodobá nezaměstnanost v krajích PNG
Regionální HDP ve srovnatelných cenách podle krajů PNG
Produkce zemědělského odvětví na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy podle krajů PNG
Průměrná cena fakturované vody a odváděných odpadních vod v krajích PNG

Zveřejněno dne: 31.08.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.