Ženy a muži ve Středočeském kraji - 2018


Grafy
Převažující zastoupení mužů a žen u vybraných ukazatelů ve Středočeském kraji PNG
Demografické charakteristiky
Věkové složení obyvatelstva Středočeského kraje k 31. 12. 2018 PNG
Naděje dožití při narození podle pohlaví ve Středočeském kraji (dvouleté průměry) PNG
Sňatky a průměrný věk snoubenců při prvním sňatku ve Středočeském kraji PNG
Rozvody podle pohlaví a věku ve Středočeském kraji roce 2018 PNG
Obyvatelstvo Středočeského kraje podle pohlaví, věku a náboženské víry PNG
Vzdělání a vzdělávání
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle pohlaví a vzdělání ve Středočeském kraji PNG
Žáci středních škol podle pohlaví a oboru vzdělání ve Středočeském kraji ve školním roce 2018/19 PNG
Učitelé podle pohlaví a druhu školy ve Středočeském kraji ve školním roce 2018/19 PNG
Studenti veřejných a soukromých vysokých škol se státním občanstvím ČR podle pohlaví – Středočeský kraj PNG
Absolventi se státním občanstvím ČR veřejných a soukromých vysokých škol podle pohlaví a oborů vzdělání s trvalým bydlištěm ve Středočeském kraji v roce 2018 PNG
Ekonomická aktivita
Věková struktura zaměstnaných podle pohlaví v roce 2018 PNG
Průměrný týdenní počet obvykle odpracovaných hodin podle pohlaví a postavení v zaměstnání ve Středočeském kraji PNG
Zaměstnaní v NH podle pohlaví a postavení v zaměstnání ve Středočeském kraji v roce 2018 PNG
Zaměstnaní v NH podle pohlaví a vybraných odvětví činnosti ve Středočeském kraji PNG
Zaměstnaní v NH podle pohlaví a tříd klasifikace zaměstnání (CZ - ISCO) ve Středočeském kraji PNG
Vyjíždějící do zaměstnání z obce bydliště podle pohlaví a krajů podle SLDB 2011 PNG
Vyjíždějící do zaměstnání podle pohlaví a typu vyjížďky ve Středočeském kraji (ze zjištěných hodnot) PNG
Vyjíždějící do zaměstnání podle pohlaví a použitého dopravního prostředku ve Středočeském kraji (ze zjištěných hodnot) PNG
Vyjíždějící do zaměstnání podle pohlaví, kategorie použitého dopravního prostředku a SO ORP ve Středočeském kraji (ze zjištěných hodnot) PNG
Uchazeči o zaměstnání podle pohlaví a věkových skupin ve Středočeském kraji PNG
Struktura uchazečů o zaměstnání podle pohlaví a vzdělání ve Středočeském kraji k 31. 12. 2018 PNG
Podíl nezaměstnaných osob podle pohlaví a jednotlivých měsíců ve Středočeském kraji PNG
Podíl nezaměstnaných a dlouhodobě nezaměstnaných podle pohlaví a velikostních skupin obcí PNG
Zdravotní péče
Návštěvy (kontakty) v ordinacích praktických lékařů pro dospělé na 1 obyvatele podle pohlaví a kraje bydliště v roce 2018 PNG
Průměrná ošetřovací doba osob hospitalizovaných v nemocnicích akutní péče podle pohlaví ve Středočeském kraji PNG
Průměrná ošetřovací doba osob hospitalizovaných v nemocnicích akutní péče podle pohlaví a krajů v roce 2018 PNG
Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti podle pohlaví a důvodu ve Středočeském kraji PNG
Dočasná pracovní neschopnost (DPN) pro nemoc a úraz podle pohlaví a kraje bydliště v roce 2018 PNG
Sociální zabezpečení
Počet příjemců a průměrná výše starobního důchodu sólo podle pohlaví ve Středočeském kraji (stav v prosinci) PNG
Podíl příjemců předčasného starobního důchodu (na příjemcích starobních důchodů) podle pohlaví a krajů v prosinci 2018 PNG
Domácnosti a bydlení
Hospodařící domácnosti podle typu ve Středočeském kraji PNG
Hospodařící domácnosti tvořené 1 rodinou (úplnou a neúplnou) podle věku a pohlaví osob v čele a jejich partnerů ve Středočeském kraji (ze zjištěných hodnot) PNG
Rodinné domácnosti podle počtu závislých dětí ve Středočeském kraji (ze zjištěných hodnot) PNG
Osoby v bytech žijící v úplné rodině podle postavení v domácnosti a věku ve Středočeském kraji PNG
Manželské páry a faktická manželství (soužití druha a družky) podle rozdílu ve věku ve Středočeském kraji (ze zjištěných hodnot) PNG
Neúplné rodiny podle pohlaví a rodinného stavu osoby v čele ve Středočeském kraji (ze zjištěných hodnot) PNG
Věkové složení domácností jednotlivců podle pohlaví ve Středočeském kraji (ze zjištěných hodnot) PNG
Volnočasové aktivity
Uživatelé internetu podle pohlaví a krajů v roce 2017 (tříletý průměr) PNG
Uživatelé internetu na mobilním telefonu podle pohlaví a krajů v roce 2017 (tříletý průměr) PNG
Uživatelé internetového bankovnictví podle pohlaví a krajů v roce 2017 (tříletý průměr) PNG
Uživatelé internetu hrající hry podle pohlaví a krajů v roce 2017 (tříletý průměr) PNG
Uživatelé internetu vyhledávající informace o zdraví podle pohlaví a krajů v roce 2017 (tříletý průměr) PNG
Uživatelé internetu s profilem na sociálních sítích podle pohlaví a krajů v roce 2017 (tříletý průměr) PNG
Žáci základních uměleckých škol podle pohlaví a základních oborů ve Středočeském kraji ve školním roce 2018/19 PNG
Členská základna České unie sportu podle pohlaví a krajů k 31. 12. 2018 PNG
Členská základna České unie sportu podle pohlaví, věku a sportovních odvětví k 31. 12. 2018 PNG
Kriminalita, dopravní nehody
Registrované skutky násilné kriminality, kde objektem napadení byla žena, podle krajů PNG
Případy substituční léčby závislosti na opiátech/opioidech podle pohlaví klietů a kraje bydliště (průměr let 2017–2018) PNG
Průměrný věk klientů substituční léčby závislosti na opiátech/opioidech podle pohlaví a kraje bydliště PNG
Ambulantní pacienti s diagnózou poruch příjmu potravy podle pohlaví a kraje bydliště v roce 2017 PNG
Hospitalizace pro poruchy příjmu potravy v psychiatrických lůžkových zařízeních podle pohlaví a kraje bydliště v letech 2011–2017 (roční průměr) PNG
Volby
Kandidáti a zvolení zastupitelé podle pohlaví a velikostních skupin obcí ve volbách do obecních zastupitelstev ve Středočeském kraji v říjnu 2018 PNG
Kandidáti podle pohlaví a věku ve volbách do zastupitelstev krajů ve Středočeském kraji PNG

Zveřejněno dne: 31.10.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.