Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Jihočeského kraje - 2021


Grafy
Demografický vývoj
Sídelní struktura Jihočeského kraje PNG
Sídelní struktura Jihočeského kraje a České republiky (bez Prahy) PNG
Pohyb obyvatel v Jihočeském kraji PNG
Migrace v Jihočeském kraji PNG
Cizinci (bez osob s platným azylem) v Jihočeském kraji PNG
Cizinci podle státního občanství (bez osob s platným azylem) v Jihočeském kraji PNG
Živě narozené děti podle rodinného stavu matky a podíl dětí narozených mimo manželství v Jihočeském kraji PNG
Míry plodnosti podle věku matky v Jihočeském kraji PNG
Zemřelí v Jihočeském kraji PNG
Porodnost a úmrtnost, novorozenecká a kojenecká úmrtnost v Jihočeském kraji PNG
Naděje dožití při narození podle pohlaví a krajů PNG
Sňatky a rozvody v Jihočeském kraji PNG
Věková struktura obyvatel a věkové indexy v Jihočeském kraji PNG
Věkové složení obyvatel Jihočeského kraje PNG
Věková struktura obyvatel a věkové indexy podle SO ORP PNG
Sociální vývoj
Obyvatelstvo Jihočeského kraje podle ekonomické aktivity a věku PNG
Zaměstnaní a míra ekonomické aktivity v Jihočeském kraji PNG
Zaměstnaní pracující v Jihočeském kraji podle odvětvových sektorů PNG
Zaměstnaní podle hlavních tříd klasifikace zaměstnání CZ-ISCO v Jihočeském kraji a ČR PNG
Roční průměrná obecná míra nezaměstnanosti v Jihočeském kraji PNG
Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji PNG
Rozptyl podílu nezaměstnaných v okresech podle krajů PNG
Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce podle vzdělání, kvalifikace, věku a délky evidence v Jihočeském kraji PNG
Příjmy domácností a náklady na bydlení v Jihočeském kraji PNG
Průměrná hrubá měsíční mzda a medián mezd v Jihočeském kraji a ČR PNG
Lůžka a ošetřovací doba v nemocnicích v Jihočeském kraji a ČR PNG
Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v Jihočeském kraji a ČR PNG
Výdaje na dávky nemocenského pojištění v Jihočeském kraji PNG
Výdaje na dávky státní sociální podpory a pěstounské péče v Jihočeském kraji a ČR PNG
Lůžka ve vybraných pobytových zařízeních sociálních služeb v Jihočeském kraji PNG
Držitelé průkazů osob se zdravotním postižením podle krajů PNG
Příjemci starobního důchodu sólo (plného) a průměrná výše důchodu podle pohlaví v Jihočeském kraji PNG
Děti, žáci, studenti a absolventi škol v Jihočeském kraji PNG
Registrované trestné činy podle krajů PNG
Registrované trestné činy v Jihočeském kraji a ČR PNG
Požáry podle krajů PNG
Ekonomický vývoj
Hrubý domácí produkt a míra investic v Jihočeském kraji a České republice PNG
Odvětvová struktura hrubé přidané hodnoty v Jihočeském kraji a České republice PNG
Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele v Jihočeském kraji a České republice PNG
Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele a na 1 zaměstnaného podle krajů PNG
Příjmy a výdaje kraje, obcí a dobrovolných svazků obcí v Jihočeském kraji PNG
Výdaje na výzkum a vývoj podle sektorů v Jihočeském kraji PNG
Výdaje na výzkum a vývoj podle krajů PNG
Domácnosti vybavené osobním počítačem a s připojením k internetu podle krajů PNG
Ekonomické subjekty se zjištěnou aktivitou podle převažující činnosti v Jihočeském kraji PNG
Ekonomické subjekty podle převažující činnosti v Jihočeském kraji PNG
Osevní plochy v Jihočeském kraji PNG
Sklizeň a sklizňové plochy vybraných plodin v Jihočeském kraji PNG
Stavy hospodářských zvířat v Jihočeském kraji PNG
Průměrné stavy krav a výroba mléka, průměrné stavy nosnic a snáška konzumních vajec v zemědělském sektoru Jihočeského kraje PNG
Výroba jatečných zvířat v zemědělském sektoru Jihočeského kraje PNG
Zaměstnanci a tržby podle vybrané převažující činnosti zpracovatelského průmyslu v Jihočeském kraji PNG
Výroba elektřiny brutto*) podle technologie elektráren PNG
Spotřeba elektřiny netto*) podle odvětví spotřeby PNG
Stavební práce „S“ provedené na území Jihočeského kraje PNG
Vydaná stavební povolení podle druhu stavby v Jihočeském kraji PNG
Orientační hodnota povolených staveb podle okresů v Jihočeském kraji PNG
Bytová výstavba v Jihočeském kraji PNG
Kapacity hromadných ubytovacích zařízení podle krajů PNG
Hosté ubytovaní v hromadných ubytovacích zařízeních podle čtvrtletí v Jihočeském kraji PNG
Zahraniční hosté podle země původu v HUZ Jihočeského kraje PNG
Počet lůžek a ubytovaní hosté podle kategorie HUZ v okresech Jihočeského kraje PNG
Cesty českých občanů v tuzemsku za účelem trávení volného času podle cílové destinace PNG
Životní prostředí
Meziokresní srovnání
Naděje dožití při narození podle pohlaví podle krajů PNG
Míra zaměstnanosti a struktura zaměstnaných osob podle vzdělání a krajů PNG
Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce a dlouhodobá nezaměstnanost podle krajů PNG
Regionální HDP ve srovnatelných cenách podle krajů PNG
Regionální HDP ve srovnatelných cenách podle krajů PNG
Produkce zemědělského odvětví na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy podle krajů PNG
Změna podílu vybraných druhů půdy na celkové výměře kraje PNG
Produkce odpadů PNG

Zveřejněno dne: 31.10.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.