Mladá generace v Moravskoslezském kraji - 2016


Grafy
Demografické charakteristiky
Mladá generace podle věkových skupin v Moravskoslezském kraji PNG
Živě narození podle věku matky v roce 2016 PNG
Živě narození v manželství a mimo manželství v Moravskoslezském kraji PNG
Obyvatelstvo v okresech Moravskoslezského kraje ve věku 15–29 let podle rodinného stavu a pohlaví PNG
Obyvatelstvo Moravskoslezského kraje podle pohlaví a náboženské víry PNG
Obyvatelstvo Moravskoslezského kraje podle místa narození PNG
Vzdělání a vzdělávání
Obyvatelstvo Moravskoslezského kraje ve věku 15 a více let podle pohlaví a nejvyššího ukončeného vzdělání PNG
Zastoupení mužů a žen ve věku 25–29 let v jednotlivých stupních nejvyššího ukončeného vzdělání v Moravskoslezském kraji PNG
Zastoupení mužů a žen ve věku 25–29 let s vysokoškolským vzděláním ve vybraných oborech v Moravskoslezském kraji PNG
Obyvatelstvo v okresech Moravskoslezského kraje ve věku 15 a více let podle nejvyššího ukončeného vzdělání PNG
Děti v mateřských školách podle věku v Moravskoslezském kraji PNG
Žáci plnící povinnou školní docházku podle druhu školy v Moravskoslezském kraji PNG
Žáci středních škol podle pohlaví a druhu vzdělávání v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2016/17 PNG
Absolventi středních škol podle druhu vzdělávání a krajů ve školním roce 2015/16 PNG
Žáci v gymnáziích podle délky vzdělávání a krajů ve školním roce 2016/17 PNG
Studenti vyšších odborných škol podle věku v Moravskoslezském kraji PNG
Studenti veřejných a soukromých vysokých škol (státního občanství ČR) v Moravskoslezském kraji PNG
Děti a mládež v zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy podle krajů ve školním roce 2016/17 PNG
Děti a mládež v dětských domovech podle vztahu k povinné školní docházce (PŠD) a krajů ve školním roce 2016/17 PNG
Ekonomická aktivita
Osoby ve věku 15–29 let podle ekonomického postavení v Moravskoslezském kraji PNG
Míra ekonomické aktivity podle věku a krajů v roce 2016 PNG
Míra ekonomické aktivity obyvatel Moravskoslezského kraje podle pohlaví a věku PNG
Ekonomicky aktivní ve věku 20–29 let podle odvětví ekonomické činnosti v okresech Moravskoslezského kraje PNG
Struktura vyjížďky do zaměstnání osob ve věku 25–29 let podle typu vyjížďky PNG
Medián měsíční mzdy/platu podle věku a pohlaví v Moravskoslezském kraji v roce 2016 PNG
Nezaměstnaní absolventi škol a mladiství v evidenci úřadů práce a volná místa pro ně určená v Moravskoslezském kraji PNG
Uchazeči o zaměstnání podle věku a krajů k 31. 12. 2016 PNG
Podíl nezaměstnaných absolventů škol a mladistvých podle krajů k 31. 12. 2016 PNG
Zdravotní péče
Léčení pacienti oboru alergologie ve věku 15–19 let na vybranou diagnózu podle krajů v roce 2013 PNG
Sociální služby
Výdaje na dávky státní sociální podpory a pěstounské péče v Moravskoslezském kraji PNG
Děti v náhradní rodinné péči a děti s nařízenou ústavní výchovou podle krajů v roce 2016 PNG
Sirotčí důchody podle pohlaví v Moravskoslezském kraji (prosinec) PNG
Domácnosti, bydlení
Domácnosti podle typu domácnosti a věku osoby v čele domácnosti v Moravskoslezském kraji PNG
Věkové složení domácností jednotlivců podle pohlaví a rodinného stavu v Moravskoslezském kraji PNG
Průměrná obytná plocha bytu podle typu domácnosti, věku osoby v čele a druhu domu v Moravskoslezském kraji PNG
Domácnosti bydlící samostatně v bytě podle typu domácnosti a právního důvodu užívání bytu v Moravskoslezském kraji PNG
Domácnosti jednotlivců bydlící samostatně v bytě podle druhu domu a právního důvodu užívání bytu v Moravskoslezském kraji PNG
Volnočasové aktivity
Zapsaní účastníci ve školních družinách podle krajů ve školním roce 2016/17 PNG
Žáci základních uměleckých škol podle pohlaví a základních oborů v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2016/17 PNG
Využívání internetu osobami ve věku 16–29 let pro nahrávání fotografií a videa na web, hraní her a sledování televize podle krajů v roce 2015 PNG
Registrovaní čtenáři veřejných knihoven ve věku do 15 let podle krajů v roce 2015 PNG
Kriminalita, závislosti, dopravní nehody
Trestné činy spáchané dětmi a mladistvými podle krajů v roce 2016 PNG
Struktura majetkové trestné činnosti spáchané dětmi a mladistvými podle krajů v roce 2016 PNG
Smrtelná předávkování drogami podle druhu návykové látky a věkových skupin v České republice roce 2015 PNG
Struktura detoxifikovaných pacientů podle druhu návykové látky v Moravskoslezském kraji v roce 2015 PNG

Zveřejněno dne: 31.10.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.