Města Euroregionu Elbe/Labe Die Städte der Euroregion Elbe/Labe

 

Charakteristika německé části
Charakteristik deutscher Teil


  Charakteristika Euroregionu Elbe/Labe německá část

  Obyvatelstvo
  Saská část Euroregionu Elbe/Labe má 900 252 obyvatel. Celková plocha činí 2 613,21 km 2 a hustota obyvatel tedy je 345 obyv./km 2 . Tato hustota leží nad průměrem české části EEL. Tato skutečnost je podmíněna vysokým stupněm osídlení saského hlavního zemského města Drážďany, zatímco příhraniční okresy vykazují nižší hustotu osídlení. Města, bohatá na obyvatele, od severu na jih jsou: Míšeň, Drážďany, Pirna a Freital. Vývoj obyvatelstva od roku 1990 neprobíhal homogenně. Saské okresy zaznamenaly po roce 1990 vysoký úbytek obyvatel (např. v roce 1991 okres Saské Švýcarsko - 2 878 obyv., okres Weißeritz - 1987 obyv.). Příčiny vývoje obyvatelstva jsou v migraci do západní části Německa po převratu v roce 1990, ale také v přebytku úmrtí nad narozeními. Uprostřed 90. let se situace zlepšila. Opět se zvyšovala porodnost a snížila se úmrtnost, což vedlo k poklesu úbytku obyvatelstva. Okresy v okolí Drážďan zaznamenaly dokonce přírůstky obyvatelstva. Tyto přírůstky souvisí s pozitivním migračním saldem (např. v roce 1995 přišlo do okresu Saské Švýcarsko +1 095 obyvatel, okresu Weißeritz +2 141 obyvatel). Příčinu tohoto migračního přírůstku v saských okresech je možné spatřovat v procesu suburbanizace města Drážďany. Po této fázi přírůstku však na konci 90. let následovala fáze opětovného poklesu počtu obyvatel. V německé části euroregionu, stejně jako ve Svobodném státě Sasko, je nutno počítat s poklesem počtu obyvatel. Srovnáme-li jednotlivé části, pak okres Weißeritz může v porovnání s rokem 1990 zaznamenat přírůstek obyvatelstva. Také v následujících letech, stejně jako v okrese Saské Švýcarsko, bude pokračovat tento pozitivní trend. Tyto dva okresy budou profitovat z příchodů lidí z hlavního zemského města Drážďany, zatímco zemské hlavní město a Míšeň musí počítat s dalším poklesem sobyvatelstva.

  Příroda
  Příroda Euroregionu Elbe/Labe je velmi rozmanitá a přitažlivá. Dala by se rozdělit do čtyř přírodních jednotek. Na saské straně je krajina utvářena Labskou rovinou, která se rozprostírá od Pirny přes Drážďany do Míšně, sprašovou pahorkatinou na Severozápadě, jakož i středohořím Saského Švýcarska a Krušnohořím. Na relativně malém prostoru se nalézají nejrůznější geologické útvary a formace. Mírně zvlněný reliéf v okolí Míšně je pokryt mocnými vrstvami spraše. Dva až tři metry silná vrstva sedimentů podmiňuje zemědělskou činnost, která se zde čile provozuje. Ovocnářství a vinařství nalezneme také na terasovitých labských svazích. Celoročně jsou zde díky klimatickým podmínkám labského údolí relativně mírné teploty. Jižní svahy mezi Míšní a Pirnou v délce cca 50 km jsou tak nejseverněji položené vinice v Evropě. Podél Labe ve směru české hranice se rozprostírá Saské Švýcarsko, na které navazuje České Švýcarsko, společně tvoří jedinečné středohoří. Vysoké skály Labských pískovců se vypínají majestátně nad Labem a tvoří bizarní skalní útvary. V hlubokých soutěskách Labských pískovců je řada zvláštních rostlin, které zde rostou na základě zvláštního mikroklimatu. Vedle pískovcovitých skal ční do výše 500 m mocné čedičové tabulové hory kopule, které dávají krajině jedinečný vzhled. Saské Švýcarsko je tedy rájem turistů a horolezců. Nejvyšší hory saské části euroregionu jsou Krušné hory. Kahleberg ve východním Krušnohoří dosahuje výšky 905 m. V létě zvou hory k turistický vycházkám po hřebenech nebo na rašeliniště. V zimě jsou oblíbeným cílem pro lyžaře.

  Vodstvo
  Labe je nejdůležitějším vodním tokem regionu. Probíhá celým euroregionem. Na saské straně začíná ve Schmilce a euroregion opouští severně od Míšně. Labe formovalo život lidí už od prvopočátku. Velká povodeň v létě 2002 připomněla nutnost záplavových a retenčních ploch. Kvalita vod v saské části euroregionu se v posledním období výrazně zlepšila. Na počátku 90. let byly dvě pětiny vod silně nebo nadměrně znečištěny (třída kvality vody III a horší). Dnes není žádný velký vodní tok hodnocen hůře než třídou kvality vody III. Dokazuje to také návrat lososa do Labe.

  Hospodářství
  Hospodářská situace saské části euroregionu Elbe/Labe je v celoněmeckém hodnocení podprůměrná. Hodnoty nezaměstnanosti přesahují průměr SRN a hodnota HDP leží pod průměrem SRN, ale nad průměrem regionů východního Německa. Měnová unie a tržní hospodářství po roce 1990 způsobily rozpad nekonkurenceschopné ekonomiky a tím došlo ke zrušení řady nerentabilních pracovních míst. Probletická v regionu zůstává stále vysoká nezaměstnanost, která je ve většině okresů na saským průměrem (18%). Nejnižší nezaměstnanost zaznamenávají Drážďany. Podtrhuje to tedy pozitivní hospodářský vývoj posledních let. Hlavní zemské město se stalo etablovaným místem High Tech. Vedle polovodičů a elektrotechniky přispívají také automobilový průmysl a biotechnologie k budoucímu pozitivnímu vývoji. Tento vývoj je podpořen také spoluprací průmyslu a vědy. Vysoký stupeň produktivity a specializace v terciálním sektoru je možné zaznamenat v celém saském hraničním regionu. V podnicích je možné pozorovat specializaci a automatizaci výroby s vysokými investičními náklady. Podíl zemědělství hraje zanedbatelnou roli. Méně než tři procenta lidí jsou zaměstnána v zemědělství a lesnictví. Východní Krušnohoří a Saské Švýcarsko se orientují především na cestovní ruch. Tyto oblasti jsou svou mimořádnou atraktivitou významné službami pro cestovní ruch. Cestovní ruch je také nositelem silných nadějí v řadě hraničních obcí. Pohraničí disponuje totiž řadou potenciálů jako atraktivní krajina, zvyky, tradice lázeňství a zimní sporty. V Sasku připadá polovina počtu přespání právě na hraniční regiony.

  Doprava
  Dopravní infrastruktura regionu je díky síti silnic a železnic velmi dobrá. Jako tranzitní region je odkázán na dobrou dopravní síť, požadavky budou stále narůstat s rozvojem hospodářství. Velká hustota dopravní sítě zajišťuje také dobré spojení. Regionem vedou také dvě nadregionální dopravní tepny do Čech (B170 a B172). Dále disponuje železničním přechodem Bad Schandau – Děčín a přechodem pro nákladní dopravu na Cínovci-Zinnwald, tedy dvěma nejdůležitějšími přechody do ČR. Stavba dálnice A17/D8 má velký strategický význam. Stavbou dálnice A17/D8 z Drážďan do Prahy bude uzavřena jedna mezera v transevropské dopravní síti. Zároveň dojde k ulehčení hlavnímu městu a hornímu Polabí odkloněním nákladní dopravy. Také železniční sít je hustě vystavěna. Drážďany jsou dopravním uzlem evropského významu. Údolím Labe probíhá železniční koridor Drážďany – Praha. V posledních letech dochází k technickým úpravám trati. V údolí Labe se začalo s tratí a nádražími. Velký hospodářský potenciál pro saskou část euroregionu vykazuje letiště hlavního zemského města Drážďany. Toto výkonné dopravní letiště zajišťuje konkurenceschopnost regionu především dobrým spojením na národní a mezinárodní leteckou dopravu. Také Labe vykazuje pozici dopravní tepny. Protéká celým euroregionem a je významnou vodní cestou jak pro cestovní ruch, tak pro nákladní dopravu. Významný vnitrozemský přístav Drážďany je důležitým rozhraním mezi vodní, železniční a silniční dopravou. Jako významná atrakce slouží nejstarší flotila kolesových parníků na světě. Flotila má sídlo v Drážďanech a tisíce návštěvníků každoročně využívá této nabídky.

  Pamětihodnosti
  Rozmanitost krajiny a kulturního bohatství měst poskytuje hostů i domácím turistům nepřeberné množství cílů pro výlety. Nádherná příroda Saského Švýcarska, honosné rezidentní město Drážďany nebo manufaktura na výrobu porcelánu v Míšni jsou pouze zlomkem možných cílů saského příhraničí. Nabídka turistických cílů je na saském území euroregionu opravdu velmi bohatá: vinuté říční údolí a impozantní horské masivy, hluboké lesy a zelené louky, na kulturu bohatá malá i velká města, hrady a zámky, století stará umělecká řemesla. Saské Polabí zve k návštěvě svých honosných hradů, zámků, zahrad, přírody a umění. Na svazích, rozprostírajících se nad Labem, zrají, v kulturní krajině s 800-letou tradicí, vynikající vína. Saské Švýcarsko patří k nejtajemnějším přírodním krásám Německa. Jeho území je jediným národní parkem na území Svobodného státu Sasko a jedním z nejdůležitějších parků v celém Německu. Labe protéká krajinou divokých romantických skal s hlubokými soutěskami, vysokými stěnami, krajinou hlubokých lesů a mocných stolových hor. Ráj turistů a horolezců nabízí 1 200 km turistických cest – od lehké cesty až po horolezeckou cestu. Průzkumná cesta fascinujícím světem hor s jedinečnými skalními útvary nabízí možnosti objevení vzácných druhů fauny a flory. V hlubokých soutěskách se totiž vyskytují druhy, které jsou ve střední Evropě jen zřídka k vidění. Východní Krušnohoří, které je velmi bohaté na lesy, tvoří další turistickou oblast na saské straně. Především se jedná o zimní sporty v oblasti Altenbergu a Geisingu. Návštěvníci zde najdou jak prudké svahy pro sjezdové lyžování, tak stopy pro lyžování běžecké. V létě nabízejí možnost turismu až do výšky vrcholků kolem 900 m n. m. nebo kouzelnou krajinu rašelinišť se specifickou florou. Vedle své krásné přírody je Krušnohoří po staletí známo řemeslem soustružení do dřeva a dřevorytectvím. V ukázkových dílnách je možné shlédnout, jak vzniká ruční prací dřevěná hračka nebo umělecký předmět pro malé i velké.

  Charakteristik der Euroregion Elbe/Labe deutscher Teil

  Bevölkerung
  Im sächsischen Teil der Euroregion Elbe/Labe leben 900.252 Einwohner. In Hinblick auf die Fläche des Gebiets (2.613 km 2 ) ergibt sich somit eine Bevölkerungsdichte von 345 EW/km 2 . Die Landeshauptstadt Dresden weist dabei eine überdurchschnittliche Bevölkerungsdichte auf, während in den grenznahen Kreisen des Elbsandsteingebirges bis hin zur tschechischen Grenze genau das Gegenteil der Fall ist. Das Elbtal insgesamt stellt einen Kernraum der Besiedlung dar. Die bevölkerungsreichsten Städte von Nord nach Süd sind: Meißen, Dresden Pirna und Freital. Die Bevölkerungsentwicklung verlief seit 1990 sehr inhomogen. Bedingt durch eine hohe „West-Abwanderung“ der Bevölkerung seit der Wende und niedrige Geburtenraten mussten die sächsischen Landkreise Anfang der 1990er Jahre einen hohen Bevölkerungsrückgang hinnehmen. Dank inzwischen wieder leicht ansteigender Geburtenzahlen und von Zuwanderung in den Großraum Dresden wird jedoch für die kommenden Jahre ein leichtes Anwachsen der Bevölkerung prognostiziert.

  Naturraum
  Der Naturraum der Euroregion Elbe/Labe ist sehr vielfältig und landschaftlich reizvoll. Er ist in vier Naturraumeinheiten untergliedert: das sächsische Lößhügelland im Nordwesten, die Elbtalweitung (die sich von Pirna über Dresden bis Meißen erstreckt) sowie die Sächsische Schweiz und das Erzgebirge. Auf relativ kleinem Raum sind somit verschiedenste geographische Formationen vorhanden. Das hügelige Flachrelief um Meißen ist von mächtigen Lößschichten bedeckt. Bedingt durch diese Sedimentablagerungen finden wir hier einen sehr fruchtbaren Boden, auf welchem rege Landwirtschaft betrieben wird. Obst- und vor allem Weinanbau wird auch an den Südhängen des Elbtals zwischen Meißen und Pirna betrieben. Hier sind ganzjährig relativ milde Temperaturen zu verzeichnen. Mit 50 Kilometern Länge ist es das nördlichste geschlossene Weinbaugebiet Europas.Ab Pirna Elb-aufwärts in Richtung tschechischer Grenze sind entlang der Elbe die Sandsteinformationen der Sächsischen Schweiz gelegen. Zusammen mit der auf tschechischer Seite gelegenen Böhmischen Schweiz ergeben sie eine unverwechselbare Mittelgebirgslandschaft. Neben den bizarren Felsformationen verleihen mächtige basaltische Tafelberge und Kuppen von bis zu 500 m Höhe der Landschaft ihr einmaliges Aussehen. Die Sächsische Schweiz ist daher ein beliebtes Ziel für Wander- und Kletterfreunde. In den tiefen Schluchten des Elbsandsteingebirges findet man zudem aufgrund des besonderen Mikroklimas viele seltene Pflanzenarten. Die höchsten Berge im sächsischen Gebiet der Euroregion sind die des Erzgebirges. Der Kahleberg im Osterzgebirge erreicht eine Höhe von 905 m. Im Sommer lädt das Gebirge zu ausgiebigen Wanderungen ein; im Winter ist es ein beliebtes Skigebiet.

  Gewässer
  Die Elbe ist das wichtigste Gewässer der Region. Der mächtige Strom verläuft quer durch die gesamte Euroregion. Auf sächsischer Seite tritt er in Schmilka in den sächsischen Raum ein und verlässt die Euroregion flussabwärts nördlich von Meißen. Das Einzugsgebiet erstreckt sich weit bis über die Grenzen der Euroregion. Die Elbe prägt sowohl den Naturraum als auch das Leben der Menschen. Seit jeher dient sie als Lebensraum und wichtige Wasserstraße. Die Wasserbeschaffenheit im sächsischen Teil der Grenzregion hat sich im vergangenen Jahrzehnt deutlich verbessert. So ist beispielsweise auch die Wiedereinbürgerung des Lachses in die Elbe ein Indikator für die Verbesserung der Wasserqualität des Flusses.

  Wirtschaft
  Die wirtschaftliche Situation im sächsischen Grenzraum der EEL ist im gesamtdeutschen Vergleich als unterdurchschnittlich zu bewerten. Nach der Währungsunion erfolgte ein tiefgreifender Strukturwandel. In dessen Folge kam es zum Zusammenbruch vieler nicht wettbewerbsfähiger Betriebe und mithin zum Wegfall zahlreicher Arbeitsplätze in Industrie und Landwirtschaft. Inzwischen sind jedoch erste positive Ergebnisse der wirtschaftlichen Umstrukturierung und bei der Erreichung einer höheren Wettbewerbsfähigkeit zu verzeichnen. Allerdings ist die hohe Arbeitslosigkeit nach wie vor ein großes Problem. In den meisten Kreisen liegt sie sogar über dem sächsischen Durchschnitt von 18%. Die niedrigste Arbeitslosenquote im sächsischen Teilraum der Euroregion hat Dresden zu verzeichnen. Dies schlägt sich auch in der guten wirtschaftlichen Entwicklung der Landeshauptstadt in den letzten Jahren nieder. Sie hat sich mittlerweile zu einem etablierten Standort von Halbleiterindustrie und Elektrotechnik sowie auch des Fahrzeugmaschinenbaus und der Biotechnologie entwickelt. In den Städten Pirna, Neustadt und Sebnitz sind Firmen aus den Bereichen der Metallherstellung, der Fahrzeugtechnik, der Gummi- und Kunststoffverarbeitung sowie des Maschinenbaus angesiedelt. Im Landkreis Meißen werden traditionell Feinkeramik, Porzellan und Glas produziert. Die Landwirtschaft spielt im sächsischen Teil der Euroregion heute nur noch eine untergeordnete Rolle. Jedoch werden die traditions- und ertragreichen Gebiete des sächsischen Lößhügellands (z.B. im Landkreis Meißen) nach wie vor bewirtschaftet. Landwirtschaftlich weniger einträgliche Gebiete wie das Osterzgebirge oder die Sächsische Schweiz sind hingegen beliebte und touristisch attraktive Ziele des Naherholungs- und Fremdenverkehrs. Durch die landschaftliche Attraktivität der Region ist der Tourismus in vielen Gemeinden ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. In Sachsen entfällt mehr als die Hälfte der Übernachtungen auf die Grenzkreise des Freistaats.

  Verkehr
  Der sächsische Teil der Euroregion Elbe/Labe ist durch einen gut ausgebauten öffentlichen Personennahverkehr sowie ein leistungsfähiges Eisenbahn- und Straßennetz gekennzeichnet. Durch das Gebiet führen zwei wichtigen Fernstraßen nach Tschechien (B 170 und B 172). Weiterhin verfügt es m it den Grenzübergängen Bad Schandau – Děčín für Eisenbahnverkehr, sowie Zinnwald – Cínovec für LKWs über zwei weitere wichtige Übergänge nach Tschechien. Besonders der Bau der Autobahn A17/D8 von Dresden nach Prag ist von großer verkehrspolitischer Bedeutu ng. Mit ihrem Bau wird eine Lücke im transeuropäischen Autobahnnetz geschlossen. Desweiteren verfügt die Region mit der Landeshauptstadt Dresden über einen Eisenbahnknotenpunkt von europäischem Rang. Durch das Elbtal verläuft die Hauptstrecke Dresden – Prag. Diese Trasse ist sowohl für den grenzüberschreitenden Schienenverkehr als auch für die touristische Erschließung und den täglichen ÖPNV der Region von Bedeutung. Der Flughafen in Dresden sichert die gute Anbindung der Region an den nationalen und internationalen Luftverkehr. Auch die Elbe besitzt als bedeutende Wasserstraße – sowohl für den Tourismus als auch den Massenguttransport – einen großen Stellenwert. Sie durchfließt die gesamte Euroregion. Der leistungsfähige Binnenhafen in Dresden stellt eine wichtige Schnittstelle zwischen der Binnenschifffahrt und den Verkehrsträgern Schi ene und Straße dar. Als besondere Attraktion gilt die größte und älteste Schaufelraddampferflotte der Welt, die ihren Sitz in Dresden hat. Jedes Jahr genießen Tausende dieses besondere Ausflugsvergnügen auf der Elbe.

  Sehenswürdigkeiten
  Das vielfältige und abwechslungsreiche touristische Angebot auf dem sächsischen Gebiet der Euroregion hat Besuchern und Einheimischen viel zu bieten: geschlungene Flusstäler und eindrucksvolle Felsmassive, weite Wälder und grüne Wiesen, kulturreiche große und kleine Städte, historische Schlösser und Burgen, Jahrhunderte altes Kunsthandwerk und eine phantastische Musiklandschaft. Die einzelnen Landschaftsräume werden im Folgenden kurz dargestellt. Das Sächsische Elbland lädt zum Kennenlernen seiner prunkvollen Schlösser und Burgen, lieblichen Gärten und ihrer Natur und Kunstschätze ein. Auf den steil über der Elbe aufragenden Weinbergen reifen kostbare Weine, die man in Weinstuben und Gaststätten entlang der Weinstraße verkosten kann. Besucher können das Sächsische Elbland zu Fuß bei einer Weinbergswanderung, mit dem Rad auf dem Elberadweg zur weltbekannten Porzellan-Manufaktur Meißen, an Bord eines Raddampfers auf der Elbe oder auch mit der Schmalspurbahn erkunden. Die Sächsisches Schweiz zählt zu den eigenwilligsten Naturschönheiten Deutschlands. Sie ist der einzige im Freistaat Sachsen befindliche Nationalpark und darüber hinaus auch einer der bedeutendsten in Deutschland. Die Elbe durchzieht eine Landschaft von wildromantischen Felsen mit tiefen Schluchten, weiten Hochflächen, großen Wäldern und mächtigen Tafelbergen. Mit einem 1.200 km langen Netz an Wanderwegen ist sie ein Paradies für Wanderer und Kletterer. Eine Tour durch die faszinierende Bergwelt bietet zudem die Möglichkeit zum Entdecken seltener Tier- und Pflanzenarten, die in den tiefen Schluchten zwischen den bizarren Sandsteinformationen vorkommen. Das Osterzgebirge mit seinen waldreichen Bergen und Hochflächen bildet einen weiteren touristischen Schwerpunkt. Für den Wintersport in der Region sind vor allem Altenberg und Geising von großer Bedeutung. Skibegeisterte finden sowohl Hänge für spritzige Abfahrten als auch Loipen für ausgiebige Skiwanderungen. Im Sommer bietet sich die Möglichkeit für Wanderungen auf die bis zu 900 m hohen Gipfel oder in die bezaubernde Naturlandschaft des Hochmoors mit seiner spezifischen Pflanzenwelt. Neben seiner schönen Landschaft ist das Erzgebirge auch für die Jahrhunderte alte Handwerkskunst des Holzdrechselns und -schnitzens bekannt. In Schauwerkstätten kann man miterleben, wie in liebevoller Handarbeit Holzspielzeuge und -dekoration für Groß und Klein entstehen.