Revize národních účtů

Revize národních účtů

Evropská legislativa se znovu dotkne i české statistiky. Více se dozvíte z článku Marka Rojíčka, vrchního ředitele Sekce makroekonomických statistik.

Marek Rojíček, vrchní ředitel Sekce makroekonomických statistik

Podle nařízení Evropské unie budou muset členské země od roku 2014 sestavovat národní účty podle standardu ESA 2010. To se dotkne jak statistik Českého statistického úřadu, tak i České národní banky. Revize národních účtů jsou čtvrtou prioritou ČSÚ na rok 2013.

Standard ESA je evropskou variantou celosvětového Systému národních účtů z roku 2008 (SNA 2008).

Důvody revize

Mezi hlavní důvody, jež vedly k revizi tohoto manuálu vůči současně platné verzi SNA 1993, resp. ESA 1995, patří globalizace a internacionalizace ekonomiky, které přináší řadu problémů spojených s konsolidací dat. Dále pak stárnutí obyvatelstva. Vede totiž k daleko většímu významu srovnatelnosti údajů různých systémů penzijního pojištění v národních účtech. Důvodem je i potřeba zachytit nové typy finančních transakcí a vyřešit dlouho odkládaný problém nehmotných investic. V neposlední řadě je to zajištění souladu standardu národního účetnictví s údaji platební bilance a veřejných financí. Implementace ESA 2010 není záležitostí pouze národních účtů, ale týká se celé statistiky jak v ČSÚ, tak i v dalších institucích, zejména ČNB. Spolu s revizí ESA dojde k revizi manuálu platební bilance, resp. k přechodu na manuál verze 6. revize obou metodik se dotkne jak zdrojů dat, tak i vlastních pracovních postupů sestavování národních účtů, platební bilance a výsledné interpretace nově definovaných ukazatelů. Do procesu revize je proto postupně zapojován široký okruh pracovníků obou institucí.

Předpokládá se, že již v průběhu revize bude důkladně informována odborná veřejnost. Celý proces vyvrcholí publikováním časové řady ukazatelů podle nových manuálů v průběhu roku 2014. Vzhledem k tomu, že mimořádná revize bude velmi náročná nejen z hlediska odborného, ale i organizačního a komunikace s uživateli, byl již v květnu 2012 vypracován podrobný plán zahrnující přehled jednotlivých témat mimořádné revize a harmonogram prací.

Odstranění nesouladu

Kromě změny z důvodu přechodu na ESA 2010 (např. podrobnější členění sektoru finančních institucí, kapitalizace vědy a výzkumu, zachycování zahraničně-obchodních operací, změna zachycení vojenských výdajů, vymezení veřejného sektoru atd.) odstraní revize národních účtů také nesoulad některých propočtů s již existující metodikou (např. imputované nájemné). V některých oblastech,se současný systém národních účtů v České republice rozšíří v reakci na požadavky uživatelů (publikování matic protistran, čtvrtletní sektorové účty, podrobnější členění sektoru domácností apod.). Potřeba koordinace prací širokého odborného týmu lidí zapojených do mimořádné revize, který zahrnuje zhruba padesát pracovníků Českého statistického úřadu a České národní banky, vyvolala nutnost vytvořit řídící a koordinační výbor složený z vedoucích pracovníků národních účtů ČSÚ a sekce statistiky ČNB. Role tohoto výboru spočívá v koordinaci revize národních účtů a platební bilance, stanovení jejích priorit, průběžném upřesňování a kontrole harmonogramu revize, schvalování jednotlivých úprav, komunikaci s veřejností a pravidelném reportingu vůči vrcholovému vedení ČSÚ. Provedení všech změn a jejich zapracování do standardních postupů si vyžádá zvýšené nároky na kvalitu a rozsah práce. Vypracování nových postupů i vlastní implementace jednotlivých změn bude prováděno speciálně vytvořenými pracovními skupinami. Odborná kontrola nově vypracovaných postupů, a následně i jejich dodržování, bude vedle vedoucích pracovníků zabezpečována několika nejkvalifikovanějšími a nejzkušenějšími současnými pracovníky národních účtů, kteří si postupně osvojí roli vnitřního auditu národních účtů. Jejich úkolem bude kontrola dodržení metodiky ESA 2010 a navazujících legislativních aktů, systematická kontrola dodržování odsouhlasených pracovních postupů, souhlas s každou změnou v metodických postupech, kontrola vedení popisů pracovních postupů a vedení souhrnného manuálu sestavování národních účtů.

Plán na rok 2013

V průběhu roku 2012 byly v rámci první fáze projektu vypracovány komplexní návrhy na změny pracovních postupů a na zajištění nezbytných zdrojů vstupních dat pro jednotlivá témata. V roce 2013 proběhnou jejich vnitřní oponentury a otevře se diskuse s externími odborníky osvědčenou formou tematických seminářů. Vzhledem k velkému počtu témat revize a omezeným pracovním kapacitám provede řídící a koordinační výbor vyhodnocení jednotlivých témat z hlediska reálnosti jejich realizace, zajištění kvality revidovaných makroekonomických ukazatelů, naplnění celého transmisního programu a zajištění provázanosti celého systému národních účtů. Jednotlivá témata budou rozlišena na prioritní, jež je nutné realizovat do revize 2014, a na témata, jež budou postupně realizována v pozdějších letech. Současně bude fáze implementace nové metodiky doprovázena revizí časové řady za období 1990 (1993)–2010. Splnění požadavků ESA 2010 a navazujících nařízení v oblasti vládní statistiky vyžaduje získat podrobnější informace o vybraných účetních položkách rozpočtových a příspěvkových organizací. Proto součástí tohoto prioritního úkolu je také integrace stávajícího statistického výkaznictví s administrativními zdroji za jednotky zařazené v sektoru vlády, tj. údaji z Integrovaného informačního systému státní pokladny a tzv. Pomocného analytického přehledu, který rozšiřuje pohled na standardně poskytované údaje z výsledovky a rozvahy. První výsledky budou k dispozici již pro notifikace vládního deficitu a dluhu za rok 2012.


První standard byl již v roce 1952

Revize standardu národních účtů probíhají v nepravidelných intervalech již od padesátých let minulého století.

Za první standard je považován Systém národních účtů z roku 1952 o rozsahu zhruba 50 stran, který byl inspirován americkými národními účty z konce 40. let. Obsahoval šest základních tabulek zaměřených zejména na popis tvorby a užití národního důchodu. Specifickou linii představoval systém tzv. národohospodářských bilancí, který se vyvíjel a používal v zemích socialistického bloku. Na konci šedesátých let byl schválen standard SNA 1968, který se již velmi blížil tomu, který je používán v současné době. Nová verze byla obohacena především o vymezení pěti institucionálních sektorů, o zachycení finančních toků, o tabulku input-output a také o vyjádření ve srovnatelných cenách. Na počátku 80. let se však ukázalo, že tento revidovaný standard již přestává vyhovovat potřebám ekonomicky vyspělých zemí i specifickým potřebám rozvojových zemí a začala poměrně dlouhá diskuse o jeho aktualizaci. Nový systém SNA 1993, který je dosud platný, přinesl na 700 stranách textu celou řadu nových prvků. Zdokonalena byla především celá koncepce standardu, kdy na základní rámec navazuje řada subsystémů (satelitních účtů, matice sociálního účetnictví, čtvrtletní a regionální účty). Nový systém byl rozšířen o popis přerozdělování důchodu o tzv. naturální přerozdělení a o popis akumulace. Zavedením majetkových účtů byl celý systém vnitřně uzavřen a hlavně zcela provázán. Národní účty v komplexní podobě podle standardu SNA 1993 (resp. ESA 1995) začala sestavovat i samostatná Česká republika hned po svém vzniku v roce 1993, což dodnes představuje značnou výhodu proti většině jiných zemí, které na něj přecházely postupně. Vzhledem ke značnému prodlení od prvních úvah po implementaci začaly již v roce 2003 diskuse o aktualizaci SNA 1993, které vyvrcholily přijetím standardu SNA 2008.


Zveřejněno dne: $datum
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.