Euroregion Praděd / Pradziad - 1996-2003

 
Kód: e-13-7114-05
Informační služby: tel: 585 731 511
E-mail: infoservisolom@czso.cz
Kontakt: Ing. Jarmila Benešová
E-mail: jarmila.benesova@czso.cz

Publikace v pdf (4,8 MB) Publication in pdf (4,8 MB) Publikacija w pdf (4,8 MB) PDF
Úvod Preface Przedmowa PDF
Metodické vysvětlivky Methodological notes Uwagi metodyczne PDF
Mapa Euroregonu Praděd Map of Euroregion Praděd Mapa Euroregionu Pradziad JPG
Charakteristika obcí Euroregionu Praděd - česká část Charakteristics of Euroregion Praděd municipalities - Czech part Charakterystyka gmin Euroregionu Pradziad - czeska część PDF
Charakteristika obcí Euroregionu Praděd – polská část Characteristics of Euroregion Praděd municipalities – Polish part Charakterystyka gmin Euroregionu Pradziad – polska część PDF

TABULKOVÁ ČÁST – VYBRANÉ UKAZATELE
TABLES PART – SELECTED INDICATORS
CZĘŚĆ TABELARYCZNA – WYBRANE WSKAŹNIKI

TAB. 1. Regionální struktura podle NUTS             Territorial division by NTS             Podział terytorialny według NTS Excel PDF
TAB. 2. Rozloha regionů podle využití půdy             Area land by use             Powierzchnia gruntów według kierunków wykorzystania Excel PDF
TAB. 3. Obyvatelstvo             Population             Ludność Excel PDF
TAB. 4. Vývoj základních ukazatelů v letech 1996 - 2004             Vital statistics and migration of population 1996 - 2004             Ruch naturalny i wędrówkowy ludności w latach 1996 - 2004 Excel PDF
TAB. 5. Zdravotní péče             Health care             Ochrona zdrowia Excel PDF
TAB. 6. Mateřské a základní školy (bez speciálních škol)             Nursery schools and primary schools (excluding special schools)             Przedszkola i szkoły podstawowe (bez szkół specjalnych) Excel PDF
TAB. 7. Kulturní zařízení             Culture establishments             Placówki kultury Excel PDF
TAB. 8. Počet subjektů podle OKEČ             Entities of the national economy by PKD (OKEC) sections             Podmioty gospodarki narodowej według sekcji PKD Excel PDF
TAB. 9. Počet subjektů v RES v členění podle pravní formy             Entities of the national economy by organizational and legal forms             Podmioty gospodarki narodowej według form organizacyjno - prawnych Excel PDF
TAB. 10. Změny počtu obyvatel               Changes of population               Zmiany w stanie ludności Excel PDF
TAB. 11. Obyvatelstvo podle základních věkových skupin               Population by group of age               Ludność według grup wieku Excel PDF
TAB. 12. Základní demografické ukazatele v roce 2004               Vital statistics and migration of population in 2004               Ruch naturalny i wędrówkowy ludności w 2004 r. Excel PDF
TAB. 13. Počty subjektů v res podle pravní formy a OKEČ               Entities of the national economy by municipalities               Podmioty gospodarki narodowej według gmin Excel PDF
TAB. 14. Nezaměstnanost               Unemployment               Bezrobocie Excel PDF

TABULKOVÁ ČÁST – SLDB 2001 A NSP 2002
TABLES PART – POPULATION AND HOUSING CENSUS IN CZECH REPUBLIC (2001) AND IN POLAND (2002)
CZĘŚĆ TABELARYCZNA - SLDB 2001 W CZECHACH I NSP 2002

TAB. 15. Složení obyvatelstva 15 let a více podle pohlaví a rodinného stavu               Structure of population aged 15 years and more by legal marital status and sex               Struktura ludności w wieku 15 lat i więcej według stanu cywilnego prawnego i płci Excel PDF
TAB. 16. Obyvatelstvo 15 let a více podle vzdělání               Population aged 15 years and more by education level               Ludność w wieku 15 lat i więcej według poziomu wykształcenia Excel PDF
TAB. 17. Hospodařící domácnosti podle počtu členů               Households by number of persons               Gospodarstwa domowe według liczby osób w gospodarstwie Excel PDF
TAB. 18. Ekonomická aktivita obyvatelstva 15 let a více               Economic activity of the population aged 15 years and more               Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej Excel PDF
TAB. 19. Byty podle počtu místností               Dwellings by number of rooms               Mieszkania według liczby izb Excel PDF
TAB. 20. Trvale obydlené byty podle bytových podmínek               Inhabited dwelling by dwelling conditions               Mieszkania zamieszkane według warunków mieszkaniowych Excel PDF
TAB. 21. Trvale obydlené byty podle technického vybavení bytu               Inhabited dwelling by fitting with installations               Mieszkania zamieszkane według wyposażenia w instalacje Excel PDF


OBCE EUROREGIONU PRADĚD V TABULKÁCH (ROK 2004)
OLOMOUCKÝ KRAJ
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Zveřejněno dne: 29.12.2006
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.