Euroregion Praděd / Pradziad - 2012

 
Kód: 330082-14
Informační služby: tel: 585 731 511
E-mail: infoservisolom@czso.cz
Kontakt: Ing. Jarmila Benešová
E-mail: jarmila.benesova@czso.cz

Publikace v pdf (12,0 MB) Publication in pdf (12.0 MB) Publikacja w pdf (12,0 MB) PDF
Úvod Preface Przedmowa PDF
Metodické vysvětlivky Methodological notes Uwagi metodyczne PDF
Mapa Euroregionu Praděd Map of Praděd Euroregion Mapa Euroregionu Pradziad PDF
Historie Euroregionu Praděd History of the Praděd Euroregion Historia Euroregionu Pradziad PDF

Charakteristika obcí Euroregionu
Characterization of Euroregion’s municipalities
Charakterystyka gmin Euroregionu

Mapa Euroregionu Praděd - polské obce Map of Praděd Euroregion - polish municipalities Mapa Euroregionu Pradziad - polskie gminy PDF
Polská část Polish part Strona polska PDF
Mapa Euroregionu Praděd - české obce Map of Praděd Euroregion - czech municipalities Mapa Euroregionu Pradziad - czeskie gminy PDF
Česká část Czech part Strona czeska PDF

TABULKY
Table
Tablice

Tab. 1. Administrativní členění podle NUTS Territorial division by NTS Podział terytorialny według NTS Excel PDF
Tab. 2. Rozloha regionů podle využití půdy Area land by use Powierzchnia gruntów według kierunków wykorzystania Excel PDF
Tab. 3. Obyvatelstvo Population Ludność Excel PDF
Tab. 4. Vývoj základních demografických ukazatelů Vital statistics and migration of population Ruch naturalny i wędrówkowy ludności Excel PDF
Tab. 5. Mateřské a základní školy (bez škol speciálních) Nursery schools and primary schools (excluding special schools) Przedszkola i szkoły podstawowe (bez szkół specjalnych) Excel PDF
Tab. 6. Ekonomické subjekty podle převažující činnosti CZ-NACE Entities of the national economy by PKD sections Podmioty gospodarki narodowej według sekcji PKD Excel PDF
Tab. 7. Ekonomické subjekty podle právní formy Entities of the national economy by organizational and legal forms Podmioty gospodarki narodowej według form organizacyjno-prawnych Excel PDF
Tab. 8. Počet obyvatel podle obcí Population by municipalities Ludność według płci i gmin Excel PDF
Tab. 9. Obyvatelstvo podle základních věkových skupin a obcí podle stavu Population by group of age and municipalities Ludność według grup wieku i gmin Excel PDF
Tab. 10. Přirozený pohyb obyvatelstva podle obcí v roce 2012 Vital statistics by municipalities in 2012 Ruch naturalny ludności według gmin w 2012 r. Excel PDF
Tab. 11. Stěhování podle obcí v roce 2012 Migration of population by municipalities in 2012 Ruch wędrówkowy ludności według gmin w 2012 r. Excel PDF
Tab. 12. Ekonomické subjekty podle obcí Entities of the national economy by municipalities Podmioty gospodarki narodowej według gmin Excel PDF
Tab. 13. Nezaměstnanost podle obcí Unemployment by municipalities Bezrobocie według gmin Excel PDF
Tab. 14. Přirozený pohyb obyvatelstva podle obcí – roční průměr na 1000 obyvatel Vital statistics by municipalities – annual average per 1000 population Ruch naturalny ludności według gmin – przeciętna średnia roczna na 1000 ludności Excel PDF
Tab. 15. Stěhování podle obcí – roční průměr na 1000 obyvatel Migration of population by municipalities – annual average per 1000 population Ruch wędrówkowy ludności według gmin – przeciętna średnia roczna na 1000 ludności Excel PDF
Tab. 16. Obyvatelstvo podle výsledků SLDB 2011 Population by NSP 2011 Ludność według NSP 2011 Excel PDF
Tab. 17. Složení obyvatelstva 15 let a více podle pohlaví a rodinného stavu Structure of population aged 15 years and more by legal marital status and sex Struktura ludności w wieku 15 lat i więcej według stanu cywilnego prawnego i płci Excel PDF
Tab. 18. Obyvatelstvo 15 let a více podle vzdělání Population aged 15 years and more by education level Ludność w wieku 15 lat i więcej według poziomu wykształcenia Excel PDF
Tab. 19. Hospodařící domácnosti podle počtu členů Households by number of persons Gospodarstwa domowe według liczby osób Excel PDF
Tab. 20. Ekonomická aktivita obyvatelstva Economic activity of the population Aktywność ekonomiczna ludności Excel PDF
Tab. 21. Byty podle počtu místností Dwellings by number of rooms Mieszkania według liczby izb Excel PDF
Tab. 22.Obydlené byty podle bytových podmínek Inhabited dwellings by dwelling conditions Mieszkania zamieszkane według warunków mieszkaniowych Excel PDF
Tab. 23. Trvale obydlené byty podle technického vybavení bytu Inhabited dwellings by fitting with installations Mieszkania zamieszkane według wyposażenia w instalacje Excel PDF

Zveřejněno dne: 28.02.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.