Energeticky úsporný projekt renovace administrativní budovy ústředí ČSÚ v Praze

 

 

Projekt „Energeticky úsporný projekt renovace administrativní budovy ústředí ČSÚ v Praze“reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013710 je realizován v budově Českého statistického úřadu v Praze (dále také jen jako „ČSÚ“) Na padesátém 81/3268, Praha 10. Důvodem pro zapojení do projektu je neekonomický provoz zdrojů energie. Obálka budovy nesplňuje potřebné tepelně technické parametry platné v současné době a požadavky na energetickou náročnost budov. Budova je v letních měsících silně teplotně namáhána a pobytové prostory osob jsou přehřívány.

Předmětem je modernizace energetického hospodářství spočívající v rekonstrukci technologických systémů budovy a dále v rekonstrukci okenních výplní, střešních ploch, fasády a dílčích zateplení konstrukcí budovy. Projekt bude realizován metodou EPC.[1]

Cílem projektu je naplnit významný potenciál energetických úspor, který je shledáván zejména v rekonstrukci obálky budovy a rekonstrukci technologických zařízení budovy s optimalizací jejich výkonu a efektivnosti. Potenciál energetických úspor je shledáván také ve využití odpadního tepla z chlazení sálu se servery dále ve využití fotovoltaických panelů, modernizaci osvětlení, instalaci systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla pro administrativu.

V celkovém úhrnu lze počítat s podporou ve výši 50 % z programu OPŽP, 5% bonus za realizaci metodou EPC a také se 45 % ze zdrojů programu Nová zelená úsporám, celkem tedy až se 100 % způsobilých výdajů.

 

Datum zahájení fyzické realizace projektu: 01. 06. 2021

Datum plánovaného ukončení projektu: 30. 11. 2023

Celkové výdaje projektu:  242 140 991,88 Kč

Celkové způsobilé výdaje:  149 763 994,88 Kč
Dotace EU:  82 370 196,88 Kč
Příspěvek NZÚ (kapitola MŽP):  67 393 798,00 Kč

Příspěvek příjemce:  92 376 997,00 Kč

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“).

Cílová skupina: organizační složky státu

Operační program: Operační program Životní prostředí

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Prioritní osa: 5 Energetické úspory

Specifický cíl: SC 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Výzva: 05_20_146 Výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci „Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020“ podporovaných z Fondu soudržnosti
 [1] Metodu EPC lze charakterizovat jako zaručení předpokládaného snížení spotřeby energie, které se projeví v úsporách provozních nákladů, použitých (v případě nemodifikované varianty) na splácení původní investice. Metoda EPC byla v ČR představena v roce 1992.