Elektronické výkazy sníží zátěž respondentů

 

30. 7. 2012

Od ledna 2013 začne fungovat automatický elektronický kontakt se zpravodajskými jednotkami Českého statistického úřadu. Cílem je zjednodušit práci firem, které státu poskytují základní informace o svém podnikání. V srpnu se spustí pilotní zkouška systému, který má od příštího roku ulehčit práci dodavatelům dat pro statistiky.

Změna má vést ke zjednodušení vzájemné komunikace mezi ČSÚ a zpravodajskými jednotkami při elektronickém předávání a vyplňování statistických výkazů. Realizace tohoto záměru je zajištěna v rámci projektu „Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR“, který je financován z prostředků Evropské unie. „Aby bylo možné projekt editovatelných statistických výkazů ve formě PDF dokumentů efektivně zavést od roku 2013, je v předstihu navržený způsob potřeba ověřit přímo u vybraných zpravodajských jednotek, a to v celém životním cyklu. Od počátečního zaslání elektronického výkazu do datové nebo e-mailové schránky respondenta, jeho následné vyplnění a odeslání zpět na ČSÚ prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu,“ říká František Konečný, vrchní ředitel sekce obecné metodiky a registrů ČSÚ

Od 10. srpna bude moci 460 zpravodajských jednotek v rámci pilotního projektu ve vybraných statistických zjišťování vyplňovat statistické údaje přímo do editovatelných PDF formulářů a tyto formuláře zasílat ČSÚ namísto papírových výkazů nebo výkazů vyplněných elektronicky ve stávajícím programovém vybavení.

Srpen prověří funkčnost systému
Pilotní ověření bude zahájeno v měsíci srpnu, a bude probíhat po dobu dvou statistických období. Elektronické PDF výkazy spolu s průvodním dopisem budou rozeslány vybraným zpravodajským jednotkám do datové schránky 10. srpna. Data zasílaná zpravodajskými jednotkami do datové nebo e-mailové schránky ČSÚ budou přímo zpracována, tedy zpravodajské jednotky nemusí data vyplňovat duplicitně (v původní a nové formě).

Elektronické výkazy uleví firmám
Předmětem pilotu je kromě ověření vhodnosti pro zpravodajské jednotky i ověření inovovaného produkčního systému ČSÚ, který zajišťuje automatizované rozeslání elektronických výkazů a zpřístupnění na internetu ČSÚ a dále jejich převzetí z datové schránky, evidenci, interní distribuci a uložení do zpracovatelské databáze. Tímto se zjednoduší systém příjmu elektronických statistických výkazů a vytvoří se předpoklady pro zkrácení doby potřebné k jejich zpracování. Zpravodajským jednotkám tento přístup zjednoduší vyplňování statistických výkazů a jejich odesílání ČSÚ a sníží související náklady na plnění zpravodajské povinnosti.


Kontakt:

Ing. Tomáš Chrámecký
Odbor vnější komunikace ČSÚ
Tel.: 274 052 765
GSM: 737 280 892
E-mail: tomas.chramecky@czso.cz
Ing. František Konečný
Sekce obecné metodiky a registrů ČSÚ
Tel.: 274 054 378
E-mail: frantisek.konecny@czso.cz


  • ČSÚ TZ výkazy.doc