Elektronická podatelna ČSÚ

 

Informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů na technických nosičích:
 

Centrální podatelna ČSÚ:
 

Adresa: Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82, Praha 10
 

Elektronická adresa podatelny: podatelna@czso.cz


ID datové schránky Českého statistického úřadu: 2gfaasy

Elektronická podatelna ČSÚ je provozována v souladu s nařízením vlády č. 495/2004 Sb., a to prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na adresu elektronické podatelny nebo datové zprávy odeslanou prostřednictvím ISDS (datová schránka) na ID datové schránky ČSÚ. Její činnost je založena na zákonem požadovaném použití zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb v souladu se zákonem o elektronickém podpisu.

Pro ostatní komunikaci lze využít kontakty uvedené na internetových stránkách Českého statistického úřadu nebo je adresujte na e-mail infoservis@czso.cz.

Dotazy týkající se provozu elektronické podatelny nebo postupu při využití systému datových schránek zasílejte na elektronickou adresu podatelna@czso.cz, případně na poštovní adresu úřadu.
 

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči ČSÚ činit právní úkony v elektronické podobě:

Žádost o poskytnutí informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být, pokud je v elektronické formě, podána prostřednictvím elektronické podatelny. V  souladu s § 14 odstavcem 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být z této žádosti zřejmé, že je podána ve smyslu tohoto zákona.

Podání učiněné podle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Český statistický úřad neumožňuje doručování datových zpráv prostřednictvím technického zařízení v budově úřadu.
 

Technické informace a parametry přijímaných elektronických dokumentů a datových zpráv:

Maximální přípustná velikost jedné zprávy s elektronickým podáním zaslané na e-mailovou adresu je 20MB.

Elektronické dokumenty a zprávy jsou přijímány ve formátech: HTML/HTM, PDF, PDF/A, DOC, DOCX, ODT, RTF, TXT, XLS, XLSX, ODS, PPT, PPTX, ODP, PNG, JPG/JPEG/JFIF, TIF/TIFF, GIF, ISDOC, ISDOCX, FO/ZFO, XML (s popisem struktury XML), MPEG1/MPEG2, MP2/MP3, WAV.

Jako přípustný přenosný technický nosič elektronického podání jsou přijímána nepřepisovatelná CD/DVD média nebo USB flash disk, obsahující formát čitelný pod operačním systémem Windows. Předaný nosič se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání podatelně.

Pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou elektronickými přílohami tohoto podání.
 

Posouzení bezpečnosti přijatého elektronického podání, datové zprávy:

Pokud elektronické podání, datovou zprávu nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem (např. je nečitelná), obsahuje chybný datový formát nebo počítačový program (malware), jenž je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných ČSÚ, či nevyžádané obchodní sdělení (SPAM), není takové elektronická podání, datová zpráva podatelnou zpracováno a odesílatel, pokud je znám, je o této skutečnosti vyrozuměn.
 

Pravidla potvrzování doručení elektronického podání, datové zprávy

Doručení elektronického podání, datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijatého elektronického podání, datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Zpráva potvrzující doručení není potvrzením splnění náležitostí podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno, že elektronické podání, datová zpráva nemá předepsané náležitosti nebo má jiné nedostatky, bude původce podání vyzván k jejich odstranění, k čemuž mu bude poskytnuta přiměřená lhůta.
 

Součástí potvrzovací zprávy je:

 • datum a čas, kdy bylo elektronické podání, datová zpráva doručena,
 • jméno a příjmení oprávněného zaměstnance,
 • zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance ČSÚ.
   

Seznam oprávněných zaměstnanců ČSÚ, kteří elektronicky podepisují potvrzení o elektronickém podání na podatelna@czso.cz:

Koubová Dana
 

Seznam souvisejících právních předpisů:

 • nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů,
 • vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách,
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška Ministerstva vnitra č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby,
 • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 298/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce,
 • nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 679/2016 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.