04 Ekonomické záležitosti

 

04 EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

04.1 Všeobecné ekonomické, komerční a pracovní záležitosti
04.1.1 Všeobecné ekonomické a komerční záležitosti (KS)

Správa ekonomických a komerčních záležitostí a souvisejících služeb. Formulování a realizace ekonomické a obchodní koncepce týkající se všeobecných ekonomických metod, regulace nebo podpory všeobecných ekonomických záležitostí zahrnujících: obchod jako celek (vývoz a dovoz), komoditní a kapitálový trh, propagaci a podporu obchodu (obecně), kontrolu podílu obchodu, ochranu hospodářské soutěže včetně dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, komplexní daňové kontroly, regulaci monopolů a ostatních omezení obchodu a vstupu na trh. Jsou zde rovněž zahrnuty všechny ostatní ekonomické a komerční záležitosti, které nelze přiřadit do žádného z následujících oddílů.

Bankovní dohled. Správa, provoz nebo podpora institucí, které se zabývají záležitostmi patentů, obchodních známek, autorskými právy, předpovědí počasí, hydrologickými nebo geodetickými přehledy a statistikami apod.

Z:
- řešení obecné problematiky vzájemných vztahů mezi vládními institucemi a obchodními organizacemi v dané oblasti
- obecné záležitosti zahraničního obchodu a s ním spojené mezinárodní finanční záležitosti a ostatní odborné záležitosti
- subjekty zabývající se ochranou a výchovou spotřebitele
- subjekty z oblasti ochrany průmyslového vlastnictví a autorského práva
- subjekty z oblasti technické normalizace, metrologie, státního zkušebnictví a posuzování shody

ZT:
- službu pro předpověď počasí, různé průzkumové subjekty např. hydrologický nebo geodetický průzkum apod.
- záležitosti metrologického zabezpečení (státní etalonáž, schvalování typu, ověřování měřidel, autorizace a registrace subjektů)

N:
- ekonomické a komerční záležitosti určitého odvětví činnosti (z obecného hlediska zařazeny do funkce, které daná činnost slouží - skupiny 04.2 až 04.7)

04.1.2 Všeobecné pracovní záležitosti (KS)

Správa všeobecných pracovních záležitosti a souvisejících služeb. Provoz úřadů práce. Subjekty, organizační útvary, které se zabývají formulováním a realizací obecných pracovních metod a předpisů týkajících se pracovních podmínek (např. pracovní doby, mzdy, bezpečnosti atd.). Mezirezortní koordinace a koordinace mezi průmyslovými, obchodními a pracovními organizacemi. Programy včetně programů dotací, které nejsou určeny pro dané odvětví činnosti: programy a projekty na umožnění mobility pracovních sil, snížení diskriminace (s ohledem na pohlaví, rasu, věk atd.), snížení míry nezaměstnanosti v určitých regionech, realizaci pracovních výměn, propagaci zaměstnávání zdravotně postižených osob nebo jiných skupin občanů vyznačujících se vysokou mírou nezaměstnanosti.

Subjekty zabývající se shromažďováním a poskytováním všeobecných informací, technickou dokumentací a sestavováním statistických údajů o všeobecných pracovních záležitostech a souvisejících službách.

Podpora všeobecných pracovních opatření a programů.

Z:
- subjekty zabývající se realizací nebo podporou arbitrážních a zprostředkovatelských služeb
- subjekty, které poskytují kontaktní služby mezi veřejnou správou a průmyslovými, obchodními a pracovními organizacemi v dané oblasti

ZT:
- subjekty, které poskytují veřejné informace a statistické služby v této oblasti
- další programy, ve kterých dominují všeobecné pracovní záležitosti vč. výdajů na aktivní politiku zaměstnanosti, např. na vytváření nových pracovních příležitostí

N:
- pracovní věci konkrétního odvětví činnosti - zařazeny do příslušné funkce (04.2 až 04.7)
- poskytování sociální ochrany ve formě peněžitých nebo věcných dávek nezaměstnaným (10.5.0)

04.2 Zemědělství, lesnictví, rybářství a myslivost
04.2.1 Zemědělství (KS)

Správa zemědělských záležitostí a služeb v oblasti péče o půdní fond a obdělávání půdy. Subjekty, organizační útvary usilující o zachování a obdělávání ploch orné půdy včetně obhospodařování dalších ploch zemědělské půdy. Toto úsilí v sobě často zahrnuje fyzickou práci jako očišťování a úpravu půdy, údržbu trvalých travních porostů, instalování odvodňovacích systémů atd. Výdaje na výstavbu hrází, přehrad, zavlažovacích nebo odvodňovacích kanálů, instalaci zařízení, výdaje na řízení a provoz těchto staveb a systémů.

Správa záležitostí a služeb v oblasti transformačního procesu v zemědělství, v usměrňování, udržení a obdělávání půdy. Subjekty, organizační útvary, které se zabývají navrhováním, vedením, provozem a hodnocením půdní reformy a činnostmi v oblasti osídlování včetně rozšiřování působnosti související s těmito činnostmi. Činnosti vedoucí ke změnám a přerozdělování vlastnictví a užívání půdy, regulace nepoužívané nebo nedostatečně obdělávané zemědělské půdy a přesídlování zemědělců.

Správa záležitostí a služeb, které mají stabilizovat nebo zpevnit zemědělské ceny a zvýšit příjmy zemědělců.

Správa záležitostí a služeb v oblasti zvyšování produkce zemědělství. Subjekty, organizační útvary, které se zabývají vedením, provozováním nebo podporou činností, jejichž cílem je zvýšit výrobu, zlepšit kvalitu a péči o půdu, snižovat pracovní a jiné náklady nebo pozvednout úroveň venkovského života.

Správa záležitostí kontroly škůdců a ostatních služeb v oblasti zemědělství, např. kontrola a hodnocení jakosti úrody. Subjekty, organizační útvary, které se zabývají vedením, provozováním nebo podporováním služeb, jejichž cílem je hubit nebo kontrolovat škůdce, hmyz, choroby rostlin a ostatní destruktivní činitele.

Správa veterinárních záležitostí a služeb. Subjekty, organizační útvary, které se zabývají vedením nebo provozováním terénních programů pro zajištění veterinárních služeb zemědělcům nebo umožňují poskytování těchto služeb s využitím půjček nebo dotací. Veterinární služby zahrnují zejména lékařské procedury určené pro prevenci nebo léčení chorob zvířat, zdravotnická opatření na zlepšení kvality stád ovcí a dobytka včetně umělé inseminace pod veterinárním dohledem.

Podpora včetně plateb v souvislosti s vybranými programy, např. na údržbu zemědělského půdního fondu, podpory produkce určitých zemědělských plodin apod. Půjčky a ostatní formy pomoci pro zachovávání a obdělávání zemědělské půdy. Výdaje určené majitelům půdy, jejichž vlastnické právo k půdě bylo změněno. Subjekty, organizační útvary, které provádějí nebo poskytují další formy podpory, např. dotace spojené s podporou cen, s marketingem nebo programy určenými pro omezení nebo zvýšení výnosů určitých plodin nebo rostlin, agroenvironmentálními programy apod.

Tvorba a šíření všeobecných informací a znalostí, technické dokumentace a statistických údajů. Pro tento účel lze použít celou řadu prostředků včetně tisku nebo ostatních médií, demonstračních projektů, modelových statků a farem, individuálního nebo skupinového vzdělávání atd. Subjekty, které poskytují informace o pozemkové reformě a statistické údaje týkající se záležitostí zemědělského transformačního procesu a obdělávání půdy, které shromažďují statistické údaje a sestavují statistiky o veterinárních záležitostech a službách.

Z:
- údržbu zemědělského půdního fondu v kulturním stavu, např. údržbu trvalých travních porostů v horších přírodních podmínkách (platby za údržbu zemědělského půdního fondu v kulturním stavu jsou považovány za záležitosti stabilizace zemědělských cen, a to i v případě, že obsahují prvek zachování zemědělské půdy)
- podporu chovu hospodářských zvířat pastevním způsobem v podhorských a horských oblastech
- platby na omezení nebo pozvednutí výtěžku z úrody určité plodiny apod., záležitosti stabilizace zemědělských cen
- podporu ozdravování polních a speciálních plodin, technických izolátů množitelského materiálu ovocných plodin
- podporu veřejných informací o programech stabilizace zemědělských cen a příjmů, jakož i podporu statistického sledování týkajícího se zemědělských cen a příjmů
- dotace na vedení ústřední evidence a označování hospodářských zvířat
- dotace na nákup materiálů určených pro účely kontroly nebo hubení škůdců a ochrany rostlin
- odborný dozor nad použitím biologických prostředků k ochraně rostlin
- služby spojené se zdravotním a genetickým stavem hospodářských zvířat (udržování a zlepšování genetického potenciálu: kontrolu užitkovosti, dědičnosti, testování užitkových vlastností a zdraví hospodářských zvířat atd.), služby spojené s včelařstvím
- šíření informací, technické dokumentace a statistických údajů v oblasti zdravotního a genetického stavu hospodářských zvířat, kontroly nebo hubení škůdců
- služby kontroly a hodnocení jakosti úrody apod., subjekty, které shromažďují statistické údaje a sestavují statistiky o těchto činnostech

ZT:
- údržbu vodních toků a ochranu před povodněmi
- řešení záležitostí týkajících se systémů závlah a problematiky vodního hospodářství

N:
- výdaje na víceúčelové projekty rozvoje týkající se integrovaných zařízení pro výrobu energie a sloužící pro rekreaci apod. (04.7.4)
- výdaje na zemědělský výzkum (04.8.2)
- pomoc zemědělcům poskytnutou v případě živelní pohromy (10.9.0)

04.2.2 Lesnictví (KS)

Správa záležitostí a služeb v oblasti lesnictví včetně předpisů upravujících lesnické operace a vydávání povolení pro kácení stromů. Subjekty, organizační útvary, které usilují o zachování, rozšiřování a racionální využívání lesních zdrojů. Praktické vedení, provozování nebo podpora prací v oblasti opětovného zalesňování a hrazení bystřin, činností týkajících se kontrol škůdců a chorob, hašení lesních požárů a prevence k jejich zamezení. Subjekty, organizační útvary, které se zabývají tvorbou a rozšiřováním informací, technické dokumentace, služeb pro provozovatele lesů, shromažďováním statistických údajů, sestavováním a zveřejňováním statistik o záležitostech a operacích v oblasti lesnictví.

Výdaje ve formě půjček nebo dotací v souvislosti s komerčním využitím lesů (těžbou dříví a sběrem lesních plodů).

Z:
- podporu ostatních komerčních činností v oblasti lesního hospodářství
- šíření všeobecných informací z oblasti lesnictví

N:
- podporu výzkumu všech aspektů lesnictví a využívání lesů (04.8.2)
- půjčky a dotace na stavební dříví (řezivo) (příslušný funkční oddíl podle použití)

04.2.3 Rybářství a myslivost (KS)

Správa záležitostí a služeb v oblasti komerčního a sportovního rybolovu a lovu prováděného mimo národní parky a přírodní rezervace. Záležitosti v oblasti rybářství se týkají říčního a rybničního rybolovu včetně chovu ryb. Záležitosti v oblasti myslivosti zahrnují lov, propagaci, ochranu a zachovávání volné přírody a divoké zvěře. Patří sem subjekty, které se zabývají tvorbou a novelizací předpisů včetně povolování rybolovu a lovu zvěře.

Tvorba a rozšiřování všeobecných informací, technické dokumentace a shromažďování statistických údajů týkajících se rybářství a myslivosti.

Půjčky a dotace na podporu činností týkajících se rybářství a myslivosti.

ZT:
- výdaje na rybí sádky nebo rezervace zvěře (bažantnice atd.), které nejsou alespoň z větší části financované z veřejných rozpočtů
- jiné záležitosti a služby ve věci myslivosti, např. odchyt zvěře
- subjekty a organizační útvary, které šíří informace a sestavují statistiky o rybolovu a lovu zvěře

N:
- subjekty zabývající se vedením, provozováním, podporováním a rozšiřováním přírodních rezervací a sádek, nasazováním nebo probírkou lovné zvěře, ryb, ptactva atd. vč. podpory takových organizací ve formě dotací a půjček (05.4.0)
- správu, provoz nebo podporu národních parků a přírodních rezervací (05.4.0)

04.3 Paliva a energetika
04.3.1 Uhlí a ostatní tuhá paliva (KS)

Správa záležitostí týkajících se uhlí a ostatních tuhých paliv (uhlí všech stupňů jakosti, lignitu a rašeliny) bez ohledu na způsob jejich těžby nebo užitku, jakož i přeměny těchto paliv na jiné formy, např. na koks nebo plyn. Subjekty, organizační útvary, které se zabývají hledáním a využíváním zdrojů nebo těžbou, zpracováním a distribucí, dozorem a inspekcí, subjekty zabývající se vydáváním a kontrolou předpisů pro těžbu nebo úpravu paliv. Subjekty zabývající se shromažďováním a šířením informací a sestavováním statistik o zdrojích, výrobě nebo využití pevných paliv.

Tvorba a rozšiřování všeobecných informací, technické dokumentace a shromažďování statistických údajů o záležitostech a službách týkajících se tuhých paliv.

Podpora ve formě půjček nebo dotací na podporu činností týkajících se průmyslu tuhých paliv a průmyslu na zpracování koksu, briket nebo vyrobeného plynu.

N:
- záležitosti dopravy tuhých paliv (04.5)

04.3.2 Ropa a zemní plyn (KS)

Správa záležitostí a služeb v oblasti ropy a zemního plynu. Tyto záležitosti se týkají jak zemního plynu, tak zkapalnělých ropných a rafinérských plynů a nafty z vrtů nebo jiných zdrojů, jakými je břidlice nebo dehtové sondy. Subjekty, které se zabývají hledáním a využíváním zdrojů nebo těžbou, zpracováním a distribucí ropy a plynu, dozorem a inspekcí, subjekty zabývající se vydáváním a kontrolou předpisů o těžbě a zpracování ropy a plynu.

Tvorba a rozšiřování všeobecných informací, technické dokumentace a shromažďování statistických údajů týkajících se záležitostí a služeb v oblasti ropy a zemního plynu (statistiky o zdrojích, produkci a využití ropy a zemního plynu).

Podpora ve formě půjček nebo dotací pro těžební ropný průmysl a pro rafinerie surové ropy a souvisejících kapalných nebo plynných produktů.

ZT:
- subjekty, organizační útvary, které se zabývají uskladňováním plynů v přírodních horninových strukturách (v tzv. podzemních zásobnících plynu)
- záležitosti upravující rozvod topného plynu ve městě bez ohledu na jeho složení

N:
- subjekty, organizační útvary, které se zabývají dopravou ropy nebo plynu (04.5)

04.3.3 Jaderné palivo a ochrana před ionizujícím zářením (KS)

Správa záležitostí a služeb v oblasti využívání jaderné energie a ochrany před ionizujícím zářením. Tyto záležitosti pokrývají veškeré činnosti spojené s využíváním jaderné energie (od těžby a úpravy rud přes zpracování až po skladování vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů) a veškeré činnosti spojené s ochranou před ionizujícím zářením (od ochrany před přírodními i umělými zdroji záření až po nakládání s těmito zdroji). Patří sem subjekty, organizační útvary, které se zabývají výše uvedenými činnostmi včetně dozoru a inspekce, subjekty zabývající se vydáváním a kontrolou předpisů, havarijním plánováním, sestavováním statistik, šířením informací a technické dokumentace, monitorováním apod.

Podpora ve formě půjček nebo dotací pro těžební a zpracovatelský průmysl.

N:
- subjekty, organizační útvary, které se zabývají přepravou jaderného paliva a radioaktivních odpadů (04.5), likvidací radioaktivního odpadu a snížením radiační zátěže (05.1.0)

04.3.4 Ostatní paliva (KS)

Správa záležitostí a služeb v oblasti ostatních paliv zahrnujících: alkohol, dříví a dřevní odpad a ostatní paliva, která nepatří do tříd 04.3.1 až 04.3.3. Subjekty, organizační útvary zabývající se vedením nebo podporou činností, jejichž smyslem je racionalizované užívání těchto materiálů pro výrobu energie. Subjekty zabývající se tvorbou a šířením informací a sestavováním statistik o dostupnosti, výrobě a využití těchto paliv.

Podpora (půjčky, dotace) určená pro využití uvedených paliv na výrobu energie.

N:
- správu lesů (04.2.2), větrnou a sluneční energii (04.3.5 nebo 04.3.6), geotermální zdroje (04.3.6)

04.3.5 Elektrická energie (KS)

Správa záležitostí a služeb v oblasti elektrické energie. Tyto záležitosti se týkají tradičních zdrojů výroby elektrické energie za využití tepla a vody a netradičních zdrojů výroby s využitím větru nebo slunečního záření. Subjekty, organizační útvary zabývající se např. rozvojem a racionálním využíváním zdrojů elektrické energie, dozorem, řízením výroby a rozvodem elektřiny, rozdělováním dostupných dodávek, regulací cen elektrické energie atd., subjekty zabývající se vydáváním a kontrolou předpisů týkajících se výroby a rozvodu elektřiny. Subjekty zabývající se budováním a provozem systémů nepodnikového typu, určených pro dodávku elektrické energie.

Podpora jednotlivých odvětví energetiky ve formě půjček nebo dotací. Patří sem podpora pro stavbu přehrad a dalších děl určených zejména pro výrobu elektrické energie, její přenos a rozvod.

Subjekty zabývající se poskytováním informačních služeb a technické dokumentace týkající se elektrické energie včetně sestavování statistických údajů v této oblasti.

Z:
- subjekty zabývající se tarify elektrické energie

04.3.6 Energie jiná než elektrická (KS)

Správa záležitostí a služeb týkajících se výroby, distribuce a využívání tepla ve formě páry, horké vody nebo horkého vzduchu. Půjčky nebo dotace na podporu využívání energie jiné než elektrické - zvláště pro možnost využívání tepla (plošné topení, dodávka teplé vody atd.). Subjekty zabývající se budováním a provozem veřejných systémů pro dodávky energie jiné než elektrické.

Z:
-správu záležitostí týkajících se geotermálních zdrojů

04.4 Těžba a zpracovatelský průmysl
04.4.1 Těžba nerostných surovin kromě paliv (KS)

Správa záležitostí a služeb v oblasti těžby a v oblasti využívání přírodních nerostných zdrojů kromě záležitostí a služeb zařazených do tříd skupiny 04.3. Vedle nerostů s obsahem kovu do této třídy patří: písek, jíl a kámen, chemická a minerální hnojiva, sůl, drahokamy, azbest a sádrovec. Subjekty, organizační útvary, které se zabývají využíváním nálezů, zachováváním zdrojů, dozorem, racionální těžbou, marketingem a dalšími aspekty produkce a zpracování nerostů. Subjekty, organizační útvary, které se zabývají vydáváním předpisů a kontrolou jejich dodržování při hledání a těžbě nerostných zdrojů (kromě paliv). Subjekty zabývající se poskytováním informačních služeb a technické dokumentace týkající se těžby a využívání přírodních nerostných zdrojů včetně sestavování statistických údajů v této oblasti. Subjekty, které poskytují půjčky, a které provádějí další opatření na podporu využívání nerostů kromě paliv.

Z:
- subjekty, organizační útvary zabývající se pronájmem, vydáváním a kontrolou licencí a smluv, dohledem a regulací těžby, kontrolou z hlediska bezpečnosti atd.

ZT:
- výdaje na šíření informací o nerostech a jejich těžbě, shromažďování statistických údajů a sestavování statistiky o této oblasti

N:
- těžbu uhlí a ostatních pevných paliv (třída 04.3.1), ropy a zemního plynu (04.3.2), uranových rud (04.3.3)

04.4.2 Průmyslová výroba (KS)

Správa záležitostí a služeb v oblasti průmyslové výroby. Subjekty, organizační útvary, které se zabývají: rozvojem, rozšiřováním a zdokonalováním výroby, dozorem a usměrňováním výstavby a zdokonalováním výrobních kapacit, sdružováním jednotlivých výrobců, dalšími organizacemi řešícími záležitosti a služby ve vztahu k výrobě.

Subjekty, jejichž cílem je podporovat výrobní podniky formou půjček nebo jiných druhů podpory, zajišťovat dotování vstupů nebo výstupů výroby prostřednictvím daňových úlev nebo na základě jiných forem pomoci. Subjekty zabývající se poskytováním informačních služeb, technické dokumentace a statistických údajů o výrobních činnostech a výrobcích.

Z:
- subjekty zabývající se vydáváním a kontrolou dodržování předpisů upravujících zřizování a provozování výrobních podniků, prováděním kontrol podniků z hlediska dodržování bezpečnostních předpisů a dalších druhů kontrol, např. kontrolou určenou k ochraně spotřebitele před nebezpečnými výrobky apod.

ZT:
- výdaje na šíření informací, na shromažďování statistických údajů a sestavování statistik důležitých pro výrobce určitých výrobků a pro udržování vztahů mezi asociacemi výrobců a ostatními organizacemi zajímajícími se o výrobní záležitosti a služby
- půjčky a účelové dotace určené výrobcům silničních vozidel, výrobcům železničních vozů, stavitelům plavidel a letadel

N:
- záležitosti a služby týkající se zpracovávání uhlí (04.3.1), průmyslu rafinace ropy (04.3.2) nebo průmyslu jaderných paliv (04.3.3)

04.4.3 Stavebnictví (KS)

Správa záležitostí a služeb v oblasti stavebnictví. Subjekty, organizační útvary, které se zabývají dozorem nad odvětvím stavebnictví, tvorbou a zaváděním předpisů týkajících se stavebních norem, vydáváním povolení k záběru pozemků, novelizací bezpečnostních předpisů na stavbách atd. Subjekty posuzující technickou dokumentaci staveb. Subjekty, které šíří informace určené široké veřejnosti a další odborné informace, shromažďují statistické údaje a sestavují statistiky o stavebních činnostech.

Z:
- vydávání stavebního povolení, kontrola (revize) dodržování bezpečnostních předpisů u staveb, kolaudační řízení apod.

N:
- dotace, půjčky nebo jiné formy podpory, určené pro výstavbu bytů, průmyslových objektů, silnic, dolů, zemědělských objektů atd. (příslušný funkční oddíl podle použití)
- rozvoj činností spojených s bydlením a jeho úrovní (06.1.0)

04.5 Doprava
04.5.1 Silniční doprava (KS)

Správa záležitostí a služeb v oblasti silniční dopravy (osobní a nákladní) a záležitostí výstavby, údržby a oprav silnic, dálnic a místních komunikací. Jedná se o subjekty, organizační útvary, které se zabývají plánováním, navrhováním, výstavbou, rekonstrukcemi a opravami silnic, dálnic a místních komunikací včetně jejich součástí a příslušenství, jako jsou mosty, tunely, parkoviště, autobusové zastávky atd., nebo které provádějí dozor nad touto prací, udělují k ní povolení nebo ji regulují.

Subjekty, které se zabývají kontrolou bezpečnosti provozu vozidel, vydáváním průkazů a osvědčení o technickém stavu vozidel, předpisů týkajících se užívání silnic, dálnic a místních komunikací, přepravovaných cestujících nebo zboží, nákladu a jeho velikostí, regulací pracovních hodin řidičů autobusů, nákladních vozidel atd. Subjekty, organizační útvary, které regulují provoz na silnicích, dálnicích a místních komunikacích (udělování povolení k provozování, schvalování přepravních tarifů a jízdného, stanovení lhůt prohlídek atd.). Výstavba a provoz systémů a zařízení pro silniční dopravu na vlastní účet.

Subjekty, které se zabývají stavbou a provozováním silnic, dálnic a místních komunikací, nebo které se zabývají poskytováním podpory ve formě půjček nebo dotací na stavbu, provoz, údržbu nebo zkvalitňování systémů a zařízení silniční dopravy.

Subjekty zabývající se poskytováním informačních služeb, technickou dokumentací a sestavováním statistických údajů v této oblasti.

Z:
- dálnice a silnice I. třídy
- silnice II. a III. třídy
- místní komunikace vč. chodníků a cyklistických cest

ZT:
- subjekty, které poskytují všeobecné informace veřejnosti nebo odborné informace danému průmyslu
- statistiky v oblasti výstavby silnic, dálnic a místních komunikací
- subjekty, které poskytují informace veřejnosti a shromažďují statistické údaje o silničním provozu
- subjekty, které zabezpečují dopravní značení a technické prostředky k řízení provozu na silnicích, dálnicích a místních komunikacích

N:
- tramvajové tratě, pokud nejsou součástí místních komunikací (04.5.3)
- bezpečnost a řízení silniční dopravy (z všeobecného hlediska považována za policejní záležitost) (03.1.0)
- půjčky, účelové dotace určené výrobcům silničních vozidel (04.4.2)
- výdaje na čištění silnic, dálnic a místních komunikací vč. odklízení sněhu (05.1.0)
- výstavbu protihlukových clon, živých plotů a ostatních protihlukových zařízení vč. úprav povrchů místních komunikací na povrchy se sníženou hlučností (05.3.0)
- pouliční osvětlení (06.4.0)

04.5.2 Vodní doprava (KS)

Správa záležitostí a služeb v oblasti provozu, výstavby a údržby zařízení vodní dopravy, jako např. přístavů, loděnic, navigačních prostředků, bazénů (doků), průplavů a kanálů, přístavních hrází, terminálů a ostatních zařízení plavby.

Subjekty, které se zabývají usměrňováním a dohledem nad provozovateli vodní dopravy, např. registrací, udělováním koncesí, kontrolou plavidel a posádek, regulačními opatřeními týkajícími se bezpečnosti cestujících a ochrany přepravovaných nákladů atd.

Správa záležitostí a služeb v oblasti provozování vodní dopravy. Záležitosti provozu na vodní cestě se týkají jak vnitrozemské, tak námořní osobní a nákladní dopravy. Subjekty, organizační útvary, které se zabývají dohledem nad provozem vodní dopravy, např. udělováním koncesí, schvalováním přepravních tarifů a jízdného, stanovením lhůt prohlídek apod., dále plánováním, navrhováním, stavbou, rozšiřováním nebo zdokonalováním stavebních děl nebo struktur umožňujících osobní nebo nákladní vodní dopravu nebo subjekty, které provádějí dozor nad takovými pracemi, udělují jejich povolení nebo je regulují.

Subjekty, které se zabývají vydáváním a kontrolou předpisů, poskytováním informačních služeb, technickou dokumentací nebo sestavováním statistických údajů o provozu systémů vodní dopravy a výstavbě zařízení pro vodní dopravu. Výstavba a provoz systémů a zařízení u vodní dopravy neurčené pro cizí potřeby.

Subjekty, které se zabývají poskytováním podpory ve formě půjček nebo dotací na stavbu, provoz, údržbu nebo zkvalitňování systémů a zařízení pro vodní dopravu.

Z:
- radiovou a satelitní navigační pomoc
- pohotovostní odtahové záchranné služby

ZT:
- správu a provoz navigačních prostředků vodní dopravy
- statistiky o výstavbě zařízení pro vnitrozemskou plavbu
- záležitosti údržby zařízení pro vnitrozemskou plavbu
- subjekty, které poskytují jak odborné informace, tak sestavují statistické údaje a další informace pro veřejnost, týkající se provozu vodní dopravy

N:
- celní úřady (01.1.2)
- půjčky, dotace určené stavitelům plavidel (04.4.2)

04.5.3 Drážní doprava (KS)

Správa záležitostí a služeb v oblasti výstavby, provozu a údržby systémů a zařízení drážní dopravy - železniční dopravy (osobní a nákladní), tramvajových a ostatních drah včetně metra. Subjekty, organizační útvary, které se zabývají plánováním, navrhováním, výstavbou, rozšiřováním nebo zdokonalováním železničních a jiných kolejových systémů jak na povrchu, tak i v podzemí včetně příslušenství, jakými jsou terminály, tunely, mosty, náspy, stanice atd. Subjekty, které provádějí dohled nad těmito pracemi, udělují jejich povolení nebo je regulují. Subjekty zabývající se údržbou a opravami vozidlového parku.

Subjekty, které se zabývají usměrňováním a dohledem nad provozovateli dráhy a drážní dopravy, např. stavem vozidlového parku, stabilitou dopravní cesty dráhy, bezpečností cestujících, ochranou přepravovaného nákladu atd. včetně ostatních záležitostí a služeb v oblasti provozování drážní dopravy, např. udělováním licencí k provozování drážní dopravy, schvalováním přepravních tarifů a jízdného, stanovením lhůt prohlídek, vydáváním a aktualizací předpisů atd. Subjekty, které se zabývají provozem systémů neveřejné železniční dopravy.

Subjekty zabývající se poskytováním informačních služeb, technické dokumentace a statistických údajů týkajících se provozu a výstavby systémů a zařízení drážní dopravy.

Subjekty, které se zabývají poskytováním podpory ve formě půjček nebo dotací na stavbu, provoz, údržbu nebo zkvalitňování systémů a zařízení drážní dopravy.

Z:
- dráhu celostátní (sloužící k mezinárodní i celostátní veřejné železniční přepravě)
- dráhu regionální - místního významu (napojenou na celostátní či jiné regionální dráhy)
- vlečku (sloužící potřebám provozovatelů nebo podnikatelů)
- speciální dráhu (sloužící k zabezpečení dopravní obslužnosti obce)
- železniční, tramvajové, lanové dráhy

ZT:
- subjekty, které poskytují informace veřejnosti a odborné informace uvedenému odvětví činnosti, výdaje vč. půjček a účelových dotací
- statistiky o stavbách drah (povrchových nebo podzemních)
- záležitosti údržby a výdaje nebo podpora pro získávání drážních vozidel
- subjekty, které poskytují informace a které shromažďují statistické údaje a sestavují statistiky v oblasti provozování drážní dopravy
- subjekty zabývající se tarify za železniční přepravu zboží

N:
- půjčky a dotace výrobcům železničního parku (04.4.2), na výstavbu protihlukových clon, živých plotů a ostatních protihlukových zařízení vč. obnovy krytu části železničních drah hluk redukujícími povrchy (05.3.0)
- záležitosti a služby drah důlních, průmyslových a lyžařských vleků (04.5.5)

04.5.4 Letecká doprava (KS)

Správa záležitostí a služeb v oblasti provozu a využití systémů letecké dopravy (pravidelné i nepravidelné, osobní a nákladní) a výstavby, údržby a oprav zařízení pro leteckou dopravu. Subjekty a orgány, které se zabývají plánováním, navrhováním, stavbou, rozšiřováním nebo inovacemi letišť, odstavných ploch, terminálů, hangárů, leteckých navigačních zařízení a ostatních příslušenství a vybavení souvisejících s leteckou dopravou.

Subjekty, které se zabývají usměrňováním a dohledem v letecké dopravě, jako např. registrací a udělováním licencí, kontrolou a inspekcí letadel, pilotů a posádek, pozemního personálu, bezpečností cestujících, termíny kontrol, letovým řádem, přidělováním slotů, nákladními a osobními tarify, vyšetřováním nehod v letecké dopravě, regulací a řízením letů soukromých osob atd. Subjekty zabývající se dozorem, udělováním povolení a regulující činnosti související s výstavbou zařízení letecké dopravy.

Subjekty, organizační složky, které se zabývají provozem letišť, řízením letů, provozem navigačních prostředků a ostatních zařízení letecké dopravy. Subjekty, které poskytují ostatní služby v letecké dopravě, nebo které pronajímají letadla provozovatelům letecké dopravy. Subjekty, které se zabývají vydáváním a kontrolou dodržování předpisů týkajících se letecké dopravy.

Subjekty zabývající se poskytováním informačních služeb, technickou dokumentací nebo sestavováním statistických údajů v oblasti letecké dopravy.

Půjčky a dotace na provoz, výstavbu, údržbu nebo zkvalitňování systémů a zařízení letecké dopravy.

Z:
- radiovou a satelitní navigační pomoc, pohotovostní záchranné služby
- služby plánované a neplánované letecké přepravy cestujících nebo nákladu
- kontrolu a dohled nad provozovateli soukromých letadel

ZT:
- subjekty poskytující jak obecné informace veřejnosti, tak i odborné informace týkající se letecké dopravy
- subjekty, které shromažďují statistické údaje a sestavují statistiky o stavbě letišť
- subjekty, které shromažďují informace a statistické údaje a sestavují statistiky o letecké dopravě
- služby k zamezení střetu letounů s ptáky v prostorech letišť

N:
- půjčky a dotace výrobcům letadel (04.4.2)

04.5.5 Potrubní a ostatní doprava (KS)

Správa záležitostí a služeb v oblasti provozu a využití systémů potrubní přepravy a ostatních dopravních systémů zahrnujících sedačkové výtahy, lyžařské vleky apod., nebo dalších zařízení, jakými jsou např. čerpací stanice, nadzemní kabely apod.

Subjekty, které se zabývají usměrňováním a dohledem nad uživateli potrubní přepravy a ostatních systémů dopravy, např. ve věcech registrace, přidělování licencí, kontroly zařízení, inspekce a školení odborného personálu, bezpečnostních norem, vydávání a kontroly dodržování předpisů atd.

Subjekty zabývající se záležitostmi spojenými s usměrňováním provozu potrubní přepravy a ostatních dopravních systémů, např. ve věcech udělení povolení k provozování, stanovení tarifů, servisem a úrovní služeb atd., subjekty zabývající se plánováním, navrhováním, stavbou, údržbou a opravami, rozšiřováním nebo zdokonalováním atd. potrubní přepravy a ostatních dopravních systémů.

Subjekty, které se zabývají výstavbou a provozem (údržbou a opravami) systémů potrubní přepravy a ostatních dopravních systémů nepodnikového typu.

Subjekty zabývající se poskytováním informačních služeb, technické dokumentace a sestavováním statistických údajů týkajících se provozu a výstavby potrubní přepravy a ostatních dopravních systémů.

Subjekty, které se zabývají poskytováním podpory ve formě půjček nebo dotací na stavbu, provoz, údržbu nebo zkvalitňování potrubní přepravy a ostatních dopravních systémů a zařízení.

Z:
- záležitosti dopravy jinde neuvedené, např. systémů kombinované dopravy, drah důlních, průmyslových, přenosných, lyžařských vleků

ZT:
- subjekty, které poskytují obecné informace veřejnosti a odborné informace danému odvětví průmyslu

04.6 Pošty a telekomunikace
04.6.0 Pošty a telekomunikace (KS)

Správa záležitostí a služeb týkající se plánování, navrhování, stavby, rozšiřování, zdokonalování, provozu a údržby v oblasti spojů, tj. poštovních, telefonních, telegrafních, radiokomunikačních a telekomunikačních systémů a telekomunikačních satelitů.

Subjekty, organizační útvary, které se zabývají konstrukcí nebo provozem těchto systémů (včetně záležitostí spojených s usměrňováním provozu např. ve věcech udělování povolení k provozování, přidělování frekvencí, specifikací trhů, které mají být obslouženy, stanovení tarifů, úrovní služeb atd.). Subjekty, které vydávají a kontrolují dodržování předpisů z oblasti spojů.

Subjekty, které poskytují všeobecné informace veřejnosti nebo odborné informace, technickou dokumentaci a zabývají se sestavováním statistických údajů týkajících se oblasti spojů a služeb s nimi spojených.

Subjekty, které se zabývají poskytováním podpory ve formě půjček nebo dotací na výstavbu, provoz, údržbu nebo zkvalitňování spojových systémů a zařízení. Podpora týkající se provozu spojových systémů při zajištění přístupu k ostatním podobným systémům nebo systémům, které využívají jinou telekomunikační technologii.

N:
- vodní nebo letecké navigační prostředky (04.5.2 nebo 04.5.4)
- rozhlasové a televizní vysílací systémy (08.3.0)

04.7 Ekonomická oblast ostatní
04.7.1 Velkoobchod a maloobchod včetně skladování (KS)

Správa záležitostí a služeb v oblasti velkoobchodní a maloobchodní sítě a skladování. Patří sem také správa záležitostí týkajících se zájmů a ochrany spotřebitelů.

Subjekty, organizační jednotky, které se zabývají dozorem a regulováním velkoobchodu a maloobchodu, např. ve věcech udělování licencí, prodejních praktik, opatřování balených potravin a ostatního zboží (určeného pro domácí spotřebu) etiketami, kontrolou vah a ostatních vážicích zařízení atd., skladování včetně udělování povolení, zajištění kontroly skladů atd. Subjekty, které se zabývají vydáváním a kontrolou dodržování předpisů týkajících se činností při skladování včetně poskytování další pomoci v této oblasti.

Správa systému kontroly cen a dávkování, které jsou prováděny prostřednictvím maloobchodu nebo velkoobchodu bez ohledu na typ daného zboží nebo předpokládaného spotřebitele. Správa týkající se zabezpečování potravin a podobné pomoci pro širší veřejnost.

Subjekty, které rozšiřují pro obchod a veřejnost informace o tržních cenách, dostupnosti zboží a ostatních souvisejících otázkách obchodu a skladování.

Subjekty, které poskytují půjčky a další formy pomoci velkoobchodním nebo maloobchodním podnikům nebo poskytují dotace, které se vztahují na širší veřejnost.

ZT:
- subjekty, které shromažďují a šíří statistické údaje z oblasti velkoobchodu a maloobchodu

N:
- správu a řízení cenové kontroly a ostatních kontrol uplatňovaných vůči výrobcům (klasifikují se podle funkce)
- dotace na potraviny a ostatní dotace, které se vždy vztahují k určitým skupinám obyvatelstva nebo k určitým jedincům (např. vztahující se k mléku pro malé děti) - jsou považovány za záležitost sociální péče (příslušná třída oddílu 10)

04.7.2 Ubytování a stravování (KS)

Správa ubytovacích a stravovacích zařízení a služeb. Záležitosti týkající se výstavby, rozšiřování, zkvalitňování, údržby nebo oprav zvláště hotelových a restauračních zařízení. Subjekty, organizační jednotky, které se zabývají záležitostmi dozoru a usměrňováním provozu ubytovacích a stravovacích zařízení, např. ve věcech cenové regulace, prodejních a obchodních praktik, čistoty, udělování povolení k provozování atd. Subjekty, které se zabývají vydáváním a kontrolou dodržování předpisů týkajících se ubytovacích a stravovacích zařízení.

Subjekty, které šíří všeobecné informace o obchodu a které shromažďují statistické údaje a sestavují statistiky o uvedeném druhu činnosti.

Subjekty, které poskytují podporu ve formě dotací nebo půjček pro projektování a stavbu, údržbu, opravy nebo zkvalitňování ubytovacích a stravovacích zařízení.

04.7.3 Turistický ruch (KS)

Správa záležitostí a služeb v oblasti turistic-kého ruchu, jeho podpora a rozvoj, vzájemná provázanost s odvětvím dopravy, ubytovacími a stravovacími zařízeními a ostatními odvětvími, které mají z přítomnosti turistů prospěch.

Subjekty, jejichž náplň činnosti je zaměřena na služby turistům. Tato činnost zahrnuje zejména provoz turistických kanceláří v tuzemsku a v zahraničí, reklamní kampaně, šíření literatury týkající se zajímavostí jednotlivých zařízení turistického ruchu.

ZT:
- subjekty, které shromažďují statistické údaje a sestavují statistiky o turistickém ruchu

04.7.4 Víceúčelové projekty rozvoje (KS)

Tyto projekty se obvykle skládají z integrovaných zařízení pro výrobu energie, kontrolu záplav, zavodňování, navigaci a rekreaci.

Správa záležitostí a služeb týkajících se výstavby, rozšiřování, zkvalitňování provozu a údržby v oblasti uvedených víceúčelových projektů rozvoje. Subjekty, organizační útvary, které se zabývají plánováním, navrhováním a konstrukcí víceúčelových projektů.

Subjekty, které poskytují všeobecné informace veřejnosti nebo odborné informace, technickou dokumentaci, zabývají se sestavováním statistických údajů týkajících se záležitostí víceúčelových projektů rozvoje.

Výdaje včetně půjček nebo dotací na stavbu, provoz, údržbu, opravy nebo zkvalitňování víceúčelových projektů rozvoje.

N:
- výdaje týkající se projektů, které mají jednu hlavní funkci (např. výrobu energie) a ostatní funkce okrajové - musí být klasifikovány podle této hlavní funkce, např. vodní elektrárna při vodní nádrži, kterou lze kromě toho použít pro rekreační účely (04.3.5)

04.8 Aplikovaný výzkum a vývoj v ekonomické oblasti

K přesnému odlišení základního výzkumu od aplikovaného výzkumu a vývoje je nezbytný citlivý přístup a respektování jejich obecné definice uvedené u skupin 01.4 a 01.5.

04.8.1 Aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti všeobecných ekonomických, komerčních a pracovních záležitostí (KS)

Správa a provozování subjektů, které se zabývají aplikovaným výzkumem a vývojem v oblasti všeobecných ekonomických, komerčních a pracovních záležitostí. Kapitálové investice a běžné výdaje na uvedený výzkum. Účelové financování (dotace a půjčky) poskytované nevládním institucím, jako jsou některé vysoké školy a výzkumné ústavy.

N:
- základní výzkum (01.4.0)

04.8.2 Aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství a myslivosti (KS)

Správa a provozování subjektů, které se zabývají aplikovaným výzkumem a vývojem včetně poradenství v oblastech zemědělství, lesnictví, rybářství a myslivosti. Kapitálové investice a běžné výdaje na uvedený výzkum. Účelové financování (dotace a půjčky) poskytované nevládním institucím, jako jsou některé vysoké školy a výzkumné ústavy.

Z:
- výdaje na aplikovaný výzkum a vývoj týkající se půdy
- podporu výzkumu v oblasti navrhování a účinnosti jednotlivých programů s ohledem na hospodárnost a cenové kalkulace
- výzkum v oblasti používání hnojiv a ostatních prostředků pro zvýšení výtěžku a výnosu půdy
- správu a podporu výzkumu veterinární medicíny a chovu dobytka
- podporu výzkumu pro účely kontroly nebo hubení škůdců a ochrany rostlin
- výdaje a podporu výzkumu všech aspektů lesnictví a využívání lesů
- provádění nebo podporu výzkumu týkajícího se divoké zvěře a ryb a výzkumu souvisejícího se zvyšováním produkce
- výzkum týkající se zemědělských zvířat nebo chovu velmi omezeného druhu divoké zvěře

N:
- základní výzkum (01.4.0)

04.8.3 Aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti paliv a energetiky (KS)

Správa a provozování subjektů, které se zabývají aplikovaným výzkumem a vývojem v oblasti paliv a energetiky. Kapitálové investice a běžné výdaje na uvedený výzkum. Účelové financování (dotace a půjčky) poskytované nevládním institucím, jako jsou některé vysoké školy a výzkumné ústavy.

Z:
- aplikovaný výzkum a vývoj týkající se uhlí a ostatních pevných paliv
- aplikovaný výzkum a vývoj týkající se všech aspektů ropných paliv
- aplikovaný výzkum a vývoj týkající se těžby a zpracování jaderných palivových materiálů
- aplikovaný výzkum a vývoj zaměřený na využití nekomerčních paliv na výrobu energie
- podporu aplikovaného výzkumu v oblasti různých způsobů výroby elektrické energie (včetně jaderných elektráren)
- podporu výzkumu v oblasti zachycování sluneční energie
- podporu výzkumu v oblasti ochrany před ionizujícím zářením

N:
- základní výzkum (01.4.0)

04.8.4 Aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti těžby, průmyslové výroby a stavebnictví (KS)

Správa a provozování subjektů, které se zabývají aplikovaným výzkumem a vývojem v oblasti těžby nerostných surovin kromě paliv, průmyslové výroby a stavebnictví. Kapitálové investice a běžné výdaje na uvedený výzkum. Účelové financování (dotace a půjčky) poskytované nevládním institucím, jako jsou některé vysoké školy a výzkumné ústavy.

Z:
- výdaje na výzkum v oblasti problematiky těžby nerostných surovin, podpora takového výzkumu vč. výzkumu metod efektivního využití nerostných zdrojů
- výdaje na výzkum výrobních metod, materiálů a vedení výrobních podniků, podpora uvedeného výzkumu
- výdaje na výzkum v oblasti stavebních metod, materiálů, produktivity a ostatních záležitostí týkajících se stavebnictví

N:
- základní výzkum (01.4.0)
- výdaje na výzkum v oblasti paliv (04.8.3)

04.8.5 Aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti dopravy (KS)

Správa a provozování subjektů, které se zabývají aplikovaným výzkumem a vývojem v oblasti dopravy. Kapitálové investice a běžné výdaje na uvedený výzkum. Účelové financování (dotace a půjčky) poskytované nevládním institucím, jako jsou některé vysoké školy a výzkumné ústavy.

Z:
- výdaje na výzkum v oblasti navrhování stavebních metod nebo materiálů u silnic a dálnic (pokud je lze oddělit od výdajů na výzkum v oblasti stavebnictví), podpora výzkumu ve formě dotací
- výdaje na výzkum v oblasti provozu systému silniční dopravy, podpora pro takový výzkum
- výdaje na výzkum v oblasti navrhování železničních a jiných kolejových prostředků dopravy
- výdaje na výzkum v oblasti provozu drážních systémů, podpora pro takový výzkum
- výdaje na výzkum v oblasti navrhování zařízení pro vodní dopravu, v oblasti stavebních metod nebo materiálů, podpora takového výzkumu (pokud výdaje lze oddělit od výdajů na výzkum v oblasti stavebnictví)
- výdaje na výzkum v oblasti provozu systémů vodní dopravy, podpora ve formě dotací
- výdaje na výzkum v oblasti projektování letišť a v oblasti stavebních metod nebo materiálů, podpora ve formě dotací
- výdaje na výzkum v oblasti provozu letecké dopravy, podpora ve formě dotací
- výdaje na výzkum v oblasti výstavby zařízení pro potrubní přepravu a ostatních druhů přepravních zařízení (navrhování nebo konstrukce), podpora ve formě dotací
- výdaje na výzkum v oblasti provozu potrubní přepravy a provozu transportních systémů, podpora ve formě dotací

N:
- základní výzkum (01.4.0)

04.8.6 Aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti pošt a telekomunikací (KS)

Správa a provozování subjektů, které se zabývají aplikovaným výzkumem a vývojem v oblasti spojů a telekomunikací. Kapitálové investice a běžné výdaje na uvedený výzkum. Účelové financování (dotace a půjčky) poskytované nevládním institucím, jako jsou některé vysoké školy a výzkumné ústavy.

Z:
- výdaje na výzkum v oblasti techniky a technologie spojů, podpora ve formě dotací

N:
- základní výzkum (01.4.0)

04.8.7 Aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti obchodu, turistického ruchu, víceúčelových projektů (KS)

Správa a provozování subjektů, které se zabývají aplikovaným výzkumem a vývojem v oblasti obchodu, turistického ruchu a víceúčelových projektů. Kapitálové investice a běžné výdaje na uvedený výzkum. Účelové financování (dotace a půjčky) poskytované nevládním institucím, jako jsou některé vysoké školy a výzkumné ústavy.

Z:
- výdaje na výzkum zabývající se problematikou velkoobchodu a maloobchodu, podpora pro takový výzkum
- výdaje na výzkum v oblasti provozu ubytovacích a stravovacích zařízení, podpora pro takový výzkum
- výdaje na výzkum zabývající se problematikou turistického ruchu, podpora pro takový výzkum
- výdaje na výzkum v oblasti navrhování, stavby, provozu a ekonomických přínosů víceúčelových projektů rozvoje, podpora pro takový výzkum

N:
- základní výzkum (01.4.0)

04.9 Ekonomické záležitosti jinde neuvedené
04.9.0 Ekonomické záležitosti jinde neuvedené (KS)

Správa, provoz, podpora týkající se všeobecných nebo odvětvových ekonomických záležitostí a služeb, které nelze přiřadit do žádné z předcházejících skupin oddílu 04.

Z:
- správu a kontrolu zákazu dovozu, vývoje, výroby, držení, použití chemických zbraní a nakládání s nimi, správu a kontrolu nakládání se stanovenými toxickými chemickými látkami vč. jejich prekurzorů
- správu, pořízení, ochranu a obměnu státních hmotných rezerv