Dotazy k ověřování údajů

 

  • Proč ověřovat údaje osob před primárním naplněním ROS?
    • Samotnému zahájení reálného provozu soustavy základních registrů bude předcházet jejich naplnění a pilotní provoz. Před naplněním registru osob bude potřebné na straně editora sestavit správný a úplný seznam osob a jejich údajů.
      Nařízení vlády č. 161/2011 o stanovení harmonogramu a technického způsobu provedení opatření podle § 64 až 68 zákona o základních registrech ze dne 25. 5. 2011 v § 2 odst. 4 říká: " Správce registru osob ověří správnost, úplnost a nerozpornost údajů poskytnutých podle odst. 1) až 3) a do 4 měsíců předloží agendovým místům zprávu o výsledku ověřování údajů. Na základě této zprávy agendová místa do 30. listopadu 2011 odstraní zjištěné nedostatky, popř. v této lhůtě zahájí postup vedoucí k jejich odstranění." Z toho vyplývá povinnost opravy údajů osob vedených v evidenci jednotlivých agendových míst ještě před primárním plněním tj. do 31. března 2012 (viz § 8 nařízení vlády č. 161/2011).
  • Kdy budou výsledky z druhé vlny ověřování údajů?
    • Předpokládá se, že výsledky z druhé vlny validací budou editorským agendám zasílány v průběhu října 2011.
  • Kde můžu najít další informace k ověřování údajů?
odkaz na www.strukturalni-fondy.cz loga partnerů redesignu