Dotazy k IČO

 

 • Může být podnikající fyzické osobě přiděleno více IČO?
  • Nikoliv. Každá podnikající fyzická osoba může mít přiděleno pouze jedno IČO. To znamená i v případě, že provozuje více činností s nutností evidence v různých agendách.
   Při zápisu podnikající fyzické osoby požádá editor o přidělení IČO prostřednictvím služby ROS. Pokud již daná podnikající fyzická osoba je v ROS zapsána v jiné/ých agendě/ách, má přiděleno IČO. ROS po zadání příslušných identifikačních údajů fyzické osoby tuto skutečnost identifikuje, nové IČO nepřidělí a editorovi vrátí IČO již přidělené. Editor následně zaeviduje podnikající fyzickou osobu v ROS ve vazbě na svou agendu se všemi požadovanými referenčními údaji a s IČO poskytnutým ROS.
 • Existují nějaká závazná specifická pravidla při požadavku na přidělení IČO pro fyzickou osobu?
  • Pokud se žádá o IČO pro podnikající fyzickou osobu a jedná se o občana ČR, který musí být evidován v ROB, musí žádost o IČO obsahovat AIFO. Pokud se jedná o cizince, který je evidován v ROB, musí žádost také obsahovat AIFO. Pouze v případě cizince, který nemusí být evidován v ROB, lze použít v žádosti textové informace dle předepsané služby přidělení IČO. V rámci agendy nelze žádat o přidělení IČO pro FO cizince stejného jména, pokud nebylo zapsáno IČO do ROS pro toto jméno požadované dříve.
 • Kdy začnou editorské agendy přidělovat IČO?
  • Do určitého termínu se bude IČO přidělovat současným způsobem (dle zákona o státní statistické službě). V určité etapě plnění se přejde na přidělování IČO prostřednictvím příslušné služby základního registru osob. O tomto momentu budou editorské agendy včas informovány.
 • Jak budou osoby o přiděleném IČO informovány?
  • Osoba bude mít dále možnost získávat údaje o ní vedené v registru osob prostřednictvím Czech POINT nebo datové schránky, pokud ji bude mít osoba k dispozici. Doporučujeme, aby jednotlivé editorské agendy hledaly způsoby, jak osobu o přiděleném IČO informovat (například zařadit přidělené IČO na rozhodnutí o oprávnění k vykonávání činnosti dané osoby apod.).
 • Co v případě, že IČO v evidenci agendy chybí?
  • V případě právnických osob doporučujeme zkusit vyhledat příslušné IČO dle obchodního názvu osoby v registru ekonomických subjektů ČSÚ na stránce https://apl.czso.cz/irsw/. Pokud tento údaj není veden u fyzických osob, doporučujeme obrátit se na ČSÚ prostřednictvím emailu ros@czso.cz. V emailu je třeba uvést počet osob, kterých se problém týká a jaké další identifikační údaje osoby jsou k dispozici (např. rodné číslo, datum narození apod.). Následně obdržíte sdělení, jakým způsobem se s daným problémem vypořádat.
odkaz na www.strukturalni-fondy.cz loga partnerů redesignu