Dohoda o spolupráci mezi Českým statistickým úřadem a Krajským úřadem Karlovarského kraje

 


27. května 2009

Dohoda o spolupráci mezi Českým statistickým úřadem a Krajským úřadem Karlovarského kraje


Dohodu o spolupráci mezi Krajským úřadem Karlovarského kraje a Českým statistickým úřadem uzavřeli dnes PaedDr. Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje a Ing. Jiří Křovák, CSc., 1.místopředseda Českého statistického úřadu, pověřeným zastupováním předsedy ČSÚ.

Podepsaná dohoda mezi oběma stranami vymezuje způsoby a formy spolupráce v oblasti zpracování, využití a prezentace statistických dat popisujících a charakterizujících Karlovarský kraj. V té souvislosti obě strany předpokládají vzájemné poskytování informací sociálně ekonomického a demografického charakteru ze svých datových zdrojů, informování o připravovaných publikačních materiálech, statistických šetřeních a významných akcích pořádných jednou stranou. Tato spolupráce by se měla následně projevit na zkvalitnění a zefektivnění zejména analytické činnosti obou subjektů.

Z konkrétních závazků obou stran je možné uvést, že ČSÚ bude krajskému úřadu předávat ročenky, bulletiny s regionálními daty a ostatní publikace, které vydává. Bude mu poskytovat příslušné podklady pro zpracovávání programů a rozvojových projektů kraje a vyhodnocovat potřebná data pro monitorování plnění cílů Regionálního operačního plánu regionu NUTS 2-Severozápad. Obdobně krajský úřad bude ČSÚ poskytovat informace z vlastních zdrojů, včetně programových dokumentů, které zpracovávají jednotlivé odbory krajského úřadu. Zástupcům ČSÚ umožní vystupování na shromážděních starostů a tajemníků měst a obcí k připravovaným významným akcím (k volbám, ke sčítání lidu, domů a bytů, nebo větším cenzům prováděným v domácnostech).

Strany se dohodly na spolupráci při zabezpečování všech typů voleb a referend v kraji. Budou se informovat o vybraných akcích (např. odborné konference, semináře, prezentace a konzultace) druhé smluvní strany a to včetně možné účasti svých zástupců. Zavázaly se rovněž vytvořit systém vzájemného informování o připravovaných úkolech a projektech týkajících se kraje či regionu.


Tiskový referát
Kanceláře předsedy ČSÚ

  • TZ0905KV1.doc