Doba zpracování

 

ČSÚ nemůže Vaše údaje zpracovávat po libovolně dlouhou dobu, ale doba zpracování je omezená na období, kdy Vaše údaje skutečně potřebujeme. Délku tohoto období se snažíme omezit tak, aby řádně zohledňovala jak Vaše, tak naše zájmy. Někdy je obtížnější potřebnou dobu zpracování určit, nebo z bezpečnostních důvodů není možné přesnou délku této doby sdělovat, níže proto alespoň uvádíme některá kritéria, podle nichž se při určení délky zpracování Vašich údajů rozhodujeme.

V souladu se zásadou minimalizace dat zpracováváme vždy pouze ty osobní údaje, které nezbytně potřebujeme pro daný účel a uchováváme je po nezbytně nutnou dobu. Jakmile daná doba uplyne, jsou osobní údaje vymazány, pseudonymizovány, příp. anonymizovány.
Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu, po kterou jsme povinni (případně oprávněni) podle platných právních předpisů tyto údaje uchovávat, případně po dobu nezbytně nutnou pro zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smluvního závazku. ČSÚ se jako orgán veřejné moci zejména řídí předpisy upravujícími spisovou službu a archivnictví.

Dále jsme oprávněni zpracovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou pro případ, že bychom museli předkládat důkazy v soudním nebo správním řízení, vždy však nejdéle do doby vypršení relevantních zákonem určených promlčecích lhůt.

Osobní údaje, které výjimečně zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, jsou zpracovávány po dobu, po kterou jste nám souhlas udělil/a, resp. do okamžiku než svůj souhlas odvoláte.

Doba uchování údajů může být překročena výjimečně v jednotlivém případě, kdy to odůvodní okolnosti, např. pokud bude zahájen soudní spor či bude probíhat kontrola ze strany kontrolních orgánů apod.
Při určování přiměřenosti doby zpracování osobních údajů budou zohledňována také hlediska délky promlčecí doby, pravděpodobnosti vznesení právních nároků, pravděpodobnosti a významu hrozících rizik a případných doporučení dozorových orgánů.