Dnes byl představen vítězný návrh loga pro sčítání lidu 2011

 


3. září 2009

Dnes byl představen vítězný návrh loga pro sčítání lidu 2011


Český statistický úřad dnes na tiskové konferenci představil značku a vizuální styl jednotné prezentace Sčítání lidu, domů a bytů, které se uskuteční v roce 2011. Vítězný návrh do veřejné soutěže předložil Jan Kolář z Kolargrafik/Studio.

„Komise ocenila značku nejvíce hlasy. Ocenila originální nápad jako výrazný, graficky účinný, vizuálně silný,“ komentoval doporučení hodnotitelské komise její předseda Prof. ing. arch. Zdeněk Ziegler. „Je třeba ocenit, že v nejjednodušších formách plně vyhovuje zadání, je snadno zapamatovatelná a ve svém působení optimistická.“

Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) je největší statistické zjišťování, které se provádí jednou za deset let. Jsou při něm k jednomu okamžiku (v roce 2011 půlnoc z pátku 25. března na sobotu 26. března) zjištěny údaje o obyvatelstvu, jeho demografických, sociálních a ekonomických charakteristikách, domácnostech, úrovni bydlení, struktuře domovního a bytového fondu na území státu. Jedná se o vyčerpávající, tedy úplné šetření. Od roku 1869, kdy v tehdejším Rakousko-Uhersku proběhlo první moderní sčítání lidu, bude šetření v roce 2011 již čtrnáctým sčítáním lidu na území našeho státu.

Předcházející proběhlo k 3. březnu 2001. V České republice je SLDB připravováno v návaznosti na dokumenty OSN a EU. Jeho uskutečnění je upraveno již schváleným zákonem, který byl podepsán prezidentem republiky 11. srpna 2009. V tomto zákoně jsou mj. přesně specifikovány požadované údaje, které budou občané uvádět ve sčítacích tiskopisech.
K zajištění informovanosti o této akci bude Český statistický úřad organizovat širokou informační a komunikační kampaň. Jedním z hlavních komunikačních prvků chystané kampaně bude právě značka a logotyp sčítání. Cílem vytvoření značky a jednotného vizuálního stylu je jednotná prezentace celého Sčítání lidu domů a bytů 2011, které by mělo být veřejností vnímáno jako významná, důležitá a potřebná akce, probíhající v pozitivní atmosféře.

ČSÚ na značku a jednotný vizuální styl kampaně vypsal v květnu dvoukolovou veřejnou neanonymní soutěž, otevřenou fyzickým i právnickým osobám. Do uzávěrky 26. června bylo podáno 196 návrhů, které splnily zadání soutěže. Vyhodnocení 1. kola proběhlo 2. července. Komise vybrala 6 návrhů, které jejich autoři podle doporučení komise dopracovali a tyto dopracované návrhy odevzdali do 7. srpna. Hodnocení 2. kola soutěže se uskutečnilo 12. srpna. Výběrová komise doporučila jako vítězný návrh Jana Koláře - Kolargrafik/Studio. Vedení úřadu její návrh potvrdilo.

* * *

Složení výběrové komise:

za vyhlašovatele soutěže
• Ing. Petra Kuncová - Sekce analýz a diseminace
• Ing. Jan Srb - Sekce demografie a sociálních statistik
• Mgr. Helena Koláčková - Odbor elektronických prezentací

za odbornou část
• Prof. Ing. arch. Zdeněk Ziegler – TypoDesignClub (předseda komise)
• akad. mal. Pavel Hrach - TypoDesignClub
• MgA. Věra Marešová
• Jan Schicker - Asociace užité grafiky

Předkladatelé návrhů, které postoupily do druhého kola soutěže:
Jan Kolář, KOLARGRAFIK/STUDIO
TYPO + Graphic Design Studio, s.r.o., kontaktní osoba: Pavel Petr
Jan Jiskra
Josef Malý
Side2, s.r.o., autorský kolektiv – T. Machek, O. Benešová, M. Corradini
TYPO + Graphic Design Studio, s.r.o., kontaktní osoba: Pavel Petr


Tiskový referát
Kanceláře předsedy ČSÚ

  • TZ0909LogoSLDB.doc