Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje - 4 - 2010

 
Kód: e-1803-10
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis

Časopis ke stažení PDF

ČLÁNKY
Iva Ritschelová: Úvodník
Pavel Koudelka – Michala Lustigová: Užití víceúrovňových a víceprocesových modelů v demografii
Jana Gobyová: Trendy pracovní neschopnosti v České republice od počátku 90. let

XL. konference České demografické společnosti „Dvacet let sociodemografické transformace“, Brno, 27. – 28. května 2010
  Tomáš Kučera: Úvod
Pozdravné slovo čestného předsedy České demografické společnosti Zdeňka Pavlíka
Ladislav Rabušic: Subjektivní blaho, plodnost, úmrtnost a subjektivní zdravotní stav v České republice v letech 1991-2008
Jitka Rychtaříková: Hlavní změny reprodukce obyvatelstva České republiky
Jitka Langhamrová – Tomáš Fiala: Vývoj lidských zdrojů v zemích Evropské unie
Jiřina Kocourková: Populační politika
Kryštof Zeman: Dvacet let nízké plodnosti ve střední Evropě z pohledu alternativních ukazatelů plodnosti a vlivu na kohortní plodnost
Luděk Šídlo – Klára Tesárková: Změny v úrovni úmrtnosti v kontextu vnějších vlivů ve vybraných postkomunistických zemích během období transformace
Tomáš Fiala – Jitka Langhamrová: Změny demografického vývoje a struktury obyvatelstva od roku 1989 v České republice
Boris Burcin – Tomáš Kučera: Perspektivy populačního vývoje České republiky v období transformace společnosti (1992-2010)
Branislav Bleha: Česká a slovenská populácia nebyť novembra 89. Pokus o demografickú postdikciu
Anna Šťastná: Změny reprodukčních vzorců a individuální souvislosti rodičovství
Lea Nedomová – Petr Doucek: Znalosti a dovednosti v oblasti ICT v České republice aneb jsou ICT opravdu pro všechny?
Martina Štípková: Vývoj socioekonomických nerovností ve zdraví novorozenců 1990-2007
Dagmar Bartoňová – Ondřej Nývlt: Rodinné domácnosti na trhu práce: vývoj ekonomické aktivity matek a otců z hlediska věku dětí
Martin Holub: Alternativní formy podpory rodin s dětmi v důchodových systémech
Jana Vobecká: Kam se Češi stěhují? Sociální a demografické charakteristiky residenční migrace
Vladimír Hulík: Vývoj vzdělávací soustavy po roce 1989 a jeho dopady na vzdělanostní strukturu obyvatelstva
Pavlína Šťastnová: Zisky ze vzdělání se zřetelem na trh práce
Michaela Kleňhová: Terciární vzdělávání ve 20leté retrospektivě
Jakub Fischer – Petr Mazouch: Jaké je postavení studentů vysokých škol po dvaceti letech transformace vysokého školství?
Jaroslav Dufek – Bohumil Minařík – Jana Borůvková: Disparita a hodnocení krajů České republiky podle indikátorů demografického vývoje
Kamila Svobodová: Demografické stárnutí a životní podmínky seniorů v České republice
Jana Borůvková – Bohumil Minařík – Jaroslav Dufek: Návrh indexu lidského rozvoje pro regiony ČR
Slavomír Bucher: Demografické stárnutie z pohľadu závislosti produktívnej populácie na Slovensku a v EU
Eva Kačerová: Cizinci v krajích České republiky
Michaela Vojtková: Výzkumy zaměřené na cizince v České republice po roce 1989
Štěpán Moravec: Vývoj demografických poměrů v česko-německém pohraničí v období transformace
Markéta Arltová – Jana Langhamrová: Střední délka života v České republice z pohledu dlouhodobých časových řad
Upozorňujeme, že plné znění příspěvků z konference najdete na CD ROMu vlepeném na zadní straně obálky časopisu.

SČÍTÁNÍ LIDU
Lenka Šigutová: Legislativní rámec předávání výsledků SLDB 2011 Eurostatu
RECENZE
ZPRÁVY
PŘEHLEDY

BIBLIOGRAFIE
LEGISLATIVA
Názory autorů se nemusí vždy shodovat se stanovisky redakční rady.
Demografie je recenzovaný odborný časopis.
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.03.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.