Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje

 

Print ISSN 0011-8265
Online ISSN 1805-2991

Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje je jediným odborným demografickým časopisem v České republice. Vychází od roku 1959 a vydává jej Český statistický úřad. Zveřejňuje aktuální články, analýzy a přehledy o populačním vývoji v ČR i v zahraničí, poskytuje data o sňatečnosti, rozvodovosti, porodnosti, úmrtnosti, potratovosti, o migraci a analýzy populačních cenzů. Ve zpravodajské části přináší informace o české a zahraniční literatuře v podobě recenzí a anotací a o hlavních demografických akcích.

Časopis vychází 4x ročně, od roku 2011 ve třech číslech česky (studie jsou opatřeny abstrakty a resumé v angličtině) a v jednom čísle anglicky. Kromě českých autorů se tak časopis Demografie ještě více otevírá odborníkům ze zahraničí. Demografie je vydávána v tištěném a elektronickém formátu (*.pdf).
Časopis Demografie je zařazen v citační databázi Scopus (CiteScore 2020 = 1,2; SJR 2020 = 0,303) a v Emerging Sources Citation Index databáze Web of Science (Core Collection – časopisům v této databázi není udělován impakt faktor, ale články jsou ve WoS indexovány).
Časopis je recenzován od doby svého vzniku a recenzní řízení obvykle trvá cca 4 měsíce.
DOI je přidělováno všem recenzovaným článkům schváleným k publikaci.
Autorům nejsou účtovány žádné poplatky za podání příspěvku nebo za publikaci.