Demografie - časopis

 

Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje (ISSN 0011-8265 - Print, ISSN 1805-2991 - Online) je jediným odborným demografickým časopisem v České republice. Vychází od roku 1959 a vydává jej Český statistický úřad. Zveřejňuje aktuální články, analýzy a přehledy o populačním vývoji v ČR i v zahraničí, poskytuje data o sňatečnosti, rozvodovosti, porodnosti, úmrtnosti, potratovosti, o migraci a analýzy populačních cenzů. Ve zpravodajské části přináší informace o české a zahraniční literatuře v podobě recenzí a anotací a o hlavních demografických akcích.
Časopis vychází 4x ročně, od roku 2011 ve třech číslech česky (studie jsou opatřeny abstrakty a resumé v angličtině) a v jednom čísle anglicky. Kromě českých autorů se tak časopis Demografie ještě více otevírá odborníkům ze zahraničí. Demografie je vydávána v tištěném a elektronickém formátu (*.pdf). Cena jednoho čísla je 58 Kč, roční předplatné je 327 Kč včetně poštovného.
Časopis Demografie je zařazen v Seznamu českých recenzovaných neimpaktovaných periodik, v citační databázi Scopus a byl zařazen do citační databáze Emerging Sources Citation Index, která je součástí Web of Science Core Collection. Časopisům v této databázi není udělován impakt faktor, ale články v časopise jsou ve WoS indexovány.
Časopis je recenzován od doby svého vzniku.
 

V roce 2010 bylo ukončeno vydávání elektronického časopisu Czech Demography (ISSN 1802-7881), které bylo koncipováno jako výběr nejlepších článků vždy z posledního ročníku Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje. Všechna čísla Czech Demography, tj. 1/2007, 2/2008, 3/2009, 4/2010 jsou dostupná z:
http://www.czso.cz/csu/czso/demografie_review_for_population_research