Demografická příručka - 2011

 
Kód: e-4032-12
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Klára Tomková
E-mail: klara.tomkova@czso.cz

Metodické poznámky Word PDF

1. Území a obyvatelstvo
Grafy PDF
1-1 Rozloha území a počet obyvatel České republiky podle krajů a okresů k 1. 1. 2011 Excel PDF
1-2 Hustota zalidnění, počet obcí a hlavní ukazatele věkové struktury podle krajů a okresů k 1. 1. 2011 Excel PDF
1-3 Obyvatelstvo na území České republiky od 5. - 6. století Excel PDF
1-4 Přirozený pohyb obyvatelstva na historickém území Čech, Moravy a Slezska v letech 1785 - 1918 Excel PDF
1-5 Přirozený pohyb obyvatelstva na území České republiky v letech 1870 - 1918 Excel PDF
1-6a Přirozený pohyb obyvatelstva na území České republiky v letech 1919 - 2011 Excel PDF
1-6b Přirozený pohyb obyvatelstva na území České republiky v letech 1919 - 2011 /relativní údaje/ Excel PDF
1-7 Obyvatelstvo podle velikostních skupin obcí v letech 1960 - 2011 (střední stavy) Excel PDF
1-8 Střední stavy obyvatelstva v letech 1920 - 2011 (stav k 1. 7.) Excel PDF
1-9 Koncové stavy obyvatelstva v letech 1920 - 2011 (stav k 31. 12.) Excel PDF
1-10 Obyvatelstvo podle hlavních věkových skupin v letech 1920 - 2011 (stav k 1. 7.) Excel PDF
1-11 Obyvatelstvo podle pětiletých věkových skupin v letech 1920 - 2011 (stav k 1. 7.) Excel PDF
1-12 Ženy ve věku 15 - 49 let podle jednotek věku v letech 1920 - 2011 (stav k 1. 7.) Excel PDF
1-13 Obyvatelstvo podle výsledků sčítání lidu v letech 1869 - 2001 Excel PDF
1-14 Počet obcí a obyvatel v jednotlivých velikostních skupinách obcí podle výsledků sčítání lidu v letech 1921 - 2001 Excel PDF
1-15 Ekonomicky aktivní obyvatelstvo podle výsledků sčítání lidu v letech 1921 - 2001 Excel PDF
1-16 Nejvyšší ukončené vzdělání obyvatel starších 15 let podle výsledků sčítání lidu v letech 1950 - 2001 Excel PDF
1-17 Obyvatelstvo podle národnosti podle výsledků sčítání lidu v letech 1921 - 2001 Excel PDF
1-18 Obyvatelstvo podle národnosti a podle mateřského jazyka podle výsledků sčítání lidu v letech 1970, 1991 a 2001 Excel PDF
1-19 Obyvatelstvo podle náboženského vyznání a pohlaví podle výsledků sčítání lidu v letech 1921, 1930, 1950, 1991 a 2001 Excel PDF
1-20 Obyvatelstvo podle roku narození podle výsledků sčítání lidu v letech 1950 - 2001 Excel PDF

   Příloha - kartogramy
1. Absolutní a relativní přírůstek / úbytek počtu obyvatel podle výsledků sčítání lidu 1991 a 2001 PDF
2. Podíl osob s jinou národností než českou, moravskou a slezskou podle výsledků sčítání lidu 2001 PDF
3. Podíl věřících obyvatel podle výsledků sčítání lidu 2001 PDF

2. Domy a byty
Grafy PDF
2-1 Domovní a bytový fond podle výsledků sčítání lidu v letech 1950 - 2001 Excel PDF
2-2 Trvale obydlené domy a byty podle druhu budovy podle výsledků sčítání lidu v letech 1961 - 2001 Excel PDF
2-3 Struktura trvale obydlených bytů podle kategorií podle výsledků sčítání lidu v letech 1961 - 2001 Excel PDF
2-4 Vybavení trvale obydlených bytů podle výsledků sčítání lidu 1961 - 2001 Excel PDF

   Příloha – kartogramy
1. Typologie trvale obydlených bytů podle kategorie podle výsledků sčítání lidu 2001 PDF

3. Rodiny a domácnosti
Grafy PDF
3-1 Rodiny a domácnosti podle výsledků sčítání lidu v letech 1921 - 2001 (v tisících) Excel PDF
3-2a Domácnosti podle počtu bydlících osob podle výsledků sčítání lidu v letech 1930 - 2001 Excel PDF
3-2b Domácnosti podle počtu bydlících osob podle výsledků sčítání lidu v letech 1930 - 2001 /v %/ Excel PDF
3-3a Rodinné domácnosti podle počtu dětí podle výsledků sčítání lidu 1950 - 2001 Excel PDF
3-3b Rodinné domácnosti podle počtu dětí podle výsledků sčítání lidu 1950 - 2001 /v %/ Excel PDF
3-4a Rodinný stav obyvatel starších 15 let podle výsledků sčítání lidu v letech 1921 - 2001 Excel PDF
3-4b Rodinný stav obyvatel starších 15 let podle výsledků sčítání lidu v letech 1921 - 2001 /v %/ Excel PDF
3-5 Vdané ženy podle pětiletých věkových skupin ve výsledcích sčítání lidu v letech 1930 - 2001 Excel PDF
3-6a Vdané ženy podle počtu živě narozených dětí z nynějšího manželství podle výsledků sčítání lidu v letech 1930 - 2001 Excel PDF
3-6b Vdané ženy podle počtu živě narozených dětí z nynějšího manželství podle výsledků sčítání lidu v letech 1930 - 2001 /v %/ Excel PDF
3-7 Vdané ženy ve věku 15 - 49 let podle pětiletých věkových skupin a podle počtu živě narozených dětí z nynějšího manželství podle výsledků sčítání lidu v letech 1950 - 2001 (%) Excel PDF
3-8 Vdané ženy ve věku 15 - 49 let podle pětiletých věkových skupin v letech 1950 - 2011 (stav k 31. 12.) Excel PDF
3-9 Nevdané ženy ve věku 15 - 49 let podle pětiletých věkových skupin v letech 1950 - 2011 (stav k 31. 12.) Excel PDF

   Příloha – kartogramy
1. Podíl úplných rodin z úhrnu domácností podle výsledků sčítání lidu 2001 PDF

4. Sňatky
Grafy PDF
4-1 Sňatky podle věku ženicha v letech 1950 - 2011 Excel PDF
4-2 Sňatky podle věku nevěsty v letech 1950 - 2011 Excel PDF
4-3 Sňatky podle věku svobodného ženicha v letech 1950 - 2011 Excel PDF
4-4 Sňatky podle věku svobodné nevěsty v letech 1950 - 2011 Excel PDF
4-5 Sňatky a bilance manželství v letech 1920 - 2011 Excel PDF
4-6 Míry sňatečnosti podle věku ženicha v letech 1950 - 2011 Excel PDF
4-7 Míry sňatečnosti podle věku nevěsty v letech 1950 - 2011 Excel PDF
4-8 Míry sňatečnosti nevdaných žen ve věku 15 - 49 let v letech 1950 - 2011 Excel PDF
4-9a Sňatky podle rodinného stavu ženicha a nevěsty v letech 1950 - 2011 Excel PDF
4-9b Sňatky podle rodinného stavu ženicha a nevěsty v letech 1950 - 2011 /v %/ Excel PDF
4-10 Sňatky podle vzdělání snoubenců v letech 1976 - 2011 Excel PDF
4-11 Sňatky podle kalendářních měsíců v letech 1950 - 2011 Excel PDF

5. Rozvody
Grafy PDF
5-1 Rozvody podle věku muže v letech 1950 - 2011 Excel PDF
5-2 Rozvody podle věku ženy v letech 1950 - 2011 Excel PDF
5-3 Rozvody podle délky trvání manželství v letech 1950 - 2011 Excel PDF
5-4 Míry rozvodovosti podle délky trvání manželství v letech 1950 - 2011 Excel PDF
5-5 Rozvody podle vzájemného vzdělání manželů v letech 1976 - 2011 Excel PDF
5-6 Rozvody podle počtu nezletilých dětí z rozvedených manželství v letech 1957 - 2011 Excel PDF
5-7 Rozvody podle příčiny rozvratu manželství v letech 1960 - 2011 Excel PDF

6. Narození
Grafy PDF
6-1a Narození podle vitality, pohlaví a legitimity v letech 1950 - 2011 Excel PDF
6-1b Základní údaje o narozených a ukazatele porodnosti v letech 1950 - 2011 (relativní údaje) Excel PDF
6-2 Narození v manželství podle věku otce v letech 1980 - 2011 Excel PDF
6-3 Živě narozené děti ve věku matky při porodu v letech 1950 - 2011 Excel PDF
6-4 Živě narozené děti podle vzdělání matky v letech 1976 - 2011 Excel PDF
6-5 Živě narozené děti v manželství podle pořadí v letech 1950 - 2011 Excel PDF
6-6 Živě narozené děti mimo manželství podle pořadí v letech 1950 - 2011 Excel PDF
6-7 Živě narozené děti podle pořadí v letech 1950 - 2011 Excel PDF
6-8 Živě narozené děti podle kalendářních měsíců v letech 1950 - 2011 Excel PDF
6-9 Míry plodnosti žen podle věku v letech 1950 - 2011 Excel PDF
6-10 Reprodukční míry v letech 1920 - 2011 Excel PDF
6-11 Ukončená těhotenství podle věku ženy v letech 1958 - 2011 Excel PDF
6-12 Míry ukončených těhotenství v letech 1958 - 2011 Excel PDF
6-13a Živě narození podle porodní hmotnosti v letech 1980 - 2011 Excel PDF
6-13b Živě narození podle porodní hmotnosti v letech 1980 - 2011 (v %) Excel PDF
6-14 Porody vícerčat v letech 1950 - 2011 Excel PDF

   Příloha – kartogramy
1. Úhrnná plodnost v období 2009 - 2011 PDF
2. Podíl živě narozených dětí mimo manželství v období 2009 - 2011 PDF

7. Potraty
Grafy PDF
7-1 Základní údaje o potratech a ukazatele potratovosti v letech 1953 - 2011 Excel PDF
7-2 Potraty podle věku ženy v letech 1958 - 2011 Excel PDF
7-3 Potraty podle rodinného stavu ženy v letech 1960 - 2011 Excel PDF
7-4 Míry potratovosti podle věku ženy v letech 1958 - 2011 Excel PDF
7-5 Míry indukované potratovosti podle věku ženy v letech 1958 - 2011 Excel PDF
7-6 Míry samovolné potratovosti podle věku ženy v letech 1958 - 2011 Excel PDF
7-7 Umělá přerušení těhotenství podle věku ženy v poměru k počtu narozených dětí v letech 1960 - 2011 Excel PDF
7-8 Umělá přerušení těhotenství podle rodinného stavu ženy v letech 1960 - 2011 Excel PDF

8. Zemřelí
Grafy PDF
8-1 Zemřelí podle pohlaví a věku v letech 1930 - 2011 Excel PDF
8-2 Míry úmrtnosti podle pohlaví a věku v letech 1930 - 2011 Excel PDF
8-3 Podíl zemřelých ve věku nad určitou věkovou hranici v letech 1930 - 2011 Excel PDF
8-4a Zemřelí podle tříd příčin smrti v letech 1970 - 1993 (9. revize Mezinárodní klasifikace) Excel PDF
8-4b Zemřelí podle tříd příčin smrti v letech 1994 - 2011 (10. revize Mezinárodní klasifikace) Excel PDF
8-5a Míry úmrtnosti podle tříd příčin smrti v letech 1970 - 1993 (9. revize Mezinárodní klasifikace) Excel PDF
8-5b Míry úmrtnosti podle tříd příčin smrti v letech 1994 - 2011 (10. revize Mezinárodní klasifikace) Excel PDF
8-6 Naděje dožití (střední délka života) v letech 1920 - 2011 Excel PDF
8-7 Zemřelí podle kalendářních měsíců v letech 1950 - 2011 Excel PDF
8-8a Sebevraždy podle pohlaví a věkových skupin v letech 1945 - 2011 Excel PDF
8-8b Sebevraždy podle pohlaví a věkových skupin v letech 1945 - 2011 /v %/ Excel PDF
8-9 Zemřelí kojenci a kojenecká úmrtnost v letech 1950 - 2011 Excel PDF

   Příloha – kartogramy
1. Naděje dožití při narození mužů v období 2007 - 2011 PDF
1. Naděje dožití při narození žen v období 2007 - 2011 PDF

9. Migrace a přírůstky obyvatel
Grafy PDF
9-1 Vnitřní stěhování podle typů stěhování v letech 1960 - 2011 Excel PDF
9-2 Celkový přírůstek obyvatelstva podle krajů a okresů v letech 1990 - 2011 Excel PDF
9-3 Přirozený přírůstek obyvatelstva podle krajů a okresů v letech 1990 - 2011 Excel PDF
9-4 Migrační přírůstek obyvatelstva podle krajů a okresů v letech 1990 - 2011 Excel PDF
9-5 Zahraniční stěhování v letech 1950 - 2011 Excel PDF

10. Regionální přehledy
Grafy PDF
10-1 Obyvatelstvo podle krajů a okresů podle výsledků sčítání lidu v letech 1890 - 2001 (přepočteno na územní stav k 1. 3. 2001) Excel PDF
10-2 Základní ukazatele věkové struktury obyvatelstva podle krajů a okresů k 31.12. 2011 Excel PDF
10-3 Obyvatelstvo podle národnosti v okresech podle výsledků sčítání lidu k 1. 3. 2001 Excel PDF
10-4 Naděje dožití při narození (střední délka života) v krajích České republiky v letech 2000 - 2011 Excel PDF
10-5 Naděje dožití při narození (střední délka života) v pětiletých obdobích v okresech v letech 1981 - 2010 Excel PDF

   Příloha – kartogramy
1. Hustota zalidnění v obcích České republiky k 1. 1. 2011 PDF

11. Mezinárodní přehledy
Grafy PDF
11-1 Obyvatelstvo vybraných evropských zemí v letech 1960 - 2011 (stav k 1. 1.) Excel PDF
11-2 Obyvatelstvo vybraných evropských zemí podle hlavních věkových skupin (poslední dostupná data) Excel PDF
11-3 Hrubá míra sňatečnosti ve vybraných evropských zemích v letech 1960 - 2011 Excel PDF
11-4 Hrubá míra rozvodovosti ve vybraných evropských zemích v letech 1960 - 2011 Excel PDF
11-5 Hrubá míra porodnosti ve vybraných evropských zemích v letech 1960 - 2011 Excel PDF
11-6 Hrubá míra úmrtnosti ve vybraných evropských zemích v letech 1960 - 2011 Excel PDF
11-7 Úhrnná plodnost ve vybraných evropských zemích v letech 1960 - 2011 Excel PDF
11-8 Hrubá míra přirozeného přírůstku ve vybraných evropských zemích v letech 1960 - 2011 Excel PDF
11-9 Hrubá míra celkového přírůstku ve vybraných evropských zemích v letech 1960 - 2011 Excel PDF
11-10 Podíl živě narozeních mimo manželství ve vybraných evropských zemích v letech 1960 - 2011 ( v%) Excel PDF
11-11 Průměrný věk žen při prvním sňatku (do 50 let věku) ve vybraných evropských zemích v letech 1960 - 2004 Excel PDF
11-12 Průměrný věk žen při porodu ve vybraných evropských zemích v letech 1960 - 2011 Excel PDF
11-13 Naděje dožití v daném věku ve vybraných evropských zemích (poslední dostupná data) Excel PDF
11-14 Kojenecká úmrtnost ve vybraných evropských zemích v letech 1960 - 2011 Excel PDF

   Příloha – kartogramy
1. Úhrnná plodnost v mezinárodním srovnání v roce 2011 PDF
2. Podíl živě narozených mimo manželství v mezinárodním srovnání v roce 2011 PDF
3. Naděje dožití mužů při narození v mezinárodním srovnání v roce 2011 PDF
4. Naděje dožití žen při narození v mezinárodním srovnání v roce 2011 PDF
Archiv:
  • rok 2019  |  2018
  • rok 2018  |  2017
  • rok 2017  |  2016
  • rok 2016  |  2015
  • rok 2015  |  2014
  • rok 2014  |  2013
  • rok 2013  |  2012
  • rok 2012  |  2011
  • rok 2010  |  2009
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 23.11.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.