Data z on-line ubytovacích platforem

 

 • Experimentální statistiky
 • Hlavní výsledky

  V České republice bylo v roce 2021 prostřednictvím rezervačních portálů AirbnbBooking, Expedia Group nebo Tripadvisor realizováno celkem 3 mil. přenocování. Zhruba 53 % z toho připadlo na domácí klientelu, zbylých 47 % představovalo ubytování cizinců. V předchozích letech dominovalo ubytování cizinců.

  V Praze se v tomto typu ubytování uskutečnilo 1,2 mil. nocí s podílem 39 % z celkového počtu. Postupně se podíl metropole oproti ostatním regionům snižuje. V případě zahraničních hostů se přesto 2/3 nocí uskutečněných přes platformy odehrálo v Praze. Z hlediska rezidentů patřily k oblíbeným destinacím kraje Jihočeský a Jihomoravský.

  Počet přenocování prostřednictvím on-line rezervačních platforem v ČR podle NUTS 3, 2021

  Území / Kraj Celkem Rezidenti Nerezidenti
  Hlavní město Praha 1 181 374 212 841 968 533
  Středočeský kraj 96 116 63 467 32 649
  Jihočeský kraj 318 940 258 450 60 490
  Plzeňský kraj 85 911 60 843 25 068
  Karlovarský kraj 164 940 105 789 59 151
  Ústecký kraj 152 103 89 850 62 253
  Liberecký kraj 179 692 137 243 42 449
  Královéhradecký kraj 187 111 148 824 38 287
  Pardubický kraj 55 780 49 635 6 145
  Kraj Vysočina 41 440 35 620 5 820
  Jihomoravský kraj 314 032 226 590 87 442
  Olomoucký kraj 110 187 94 379 15 808
  Zlínský kraj 55 600 49 881 5 719
  Moravskoslezský kraj 88 473 71 286 17 187
  Česká republika - Celkem 3 031 699 1 604 698 1 427 001

  Pozn. Data za Airbnb, Booking, Expedia, Tripadvisor
  Zdroj: Eurostat, ČSÚ 2022


  Popis a historie projektu

  V lednu 2020 podepsala Evropská komise (Eurostat) Dohodu o mlčenlivosti se čtyřmi významnými mezinárodními on-line platformami: AirbnbBooking, Expedia, Tripadvisor, na základě které dochází k historicky prvnímu ucelenému sběru resp. předávání statistických dat od těchto poskytovatelů. Nezjišťují se tak informace přímo o poskytovateli služby nabízející ubytování, ale prostřednictvím zprostředkovatelských portálů, kde ubytovaní zanechávají digitální stopu (prostřednictvím inzerovaných výpisů nebo skutečných rezervací).

  V červnu 2021 byly Eurostatem zveřejněny první výsledky a zároveň byly národním statistickým úřadům členských zemí poskytnuty vybrané detailnější údaje na základě dvoustranných dohod o výměně dat.

  V prosinci 2021 byly zveřejněny údaje za rok 2020 a zároveň došlo k revizi výsledků za roky 2018 a 2019 kvůli opravě dat jedné z platforem.

  V červenci 2022 došlo ke zveřejnění údajů za rok 2021 a nově byly datové sady umístěny do databáze Eurobase.
  Statistics | Eurostat (europa.eu) 

  Podrobnosti o zveřejnění a metodický popis (data po revizi) zde:https://ec.europa.eu/eurostat/web/experimental-statistics/collaborative-economy-platforms

  Tisková zpráva Eurostatu z 29. 6. 2021 (data před revizí) zde:
  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3293


  Struktura a charakter dat

  Data Eurostatu pokrývají pronájmy rekreačních objektů (kromě hotelů a kempů) umístěných ve 27 členských státech EU a 4 zemích EFTA, které jsou nabízeny prostřednictvím čtyř online platforem sdílené ekonomiky (AirbnbBooking, Expedia, Tripadvisor). V současné době jsou k dispozici údaje za roky 2018, 2019, 2020 a 2021.


  Základní ukazatele

  1.       Počet pobytů – v angl. „stays“ (realizované objednávky bez ohledu na velikost skupiny hostů)
  2.       Počet „skupinových“ nocí – v angl. „nights“ (u realizovaných objednávek bez ohledu na velikost skupiny hostů)
  3.       Počet turistonocí – v angl. „guest nights“ (počet nocí strávených během pobytu všemi hosty skupiny = počet přenocování)

  Příklad: 4-členná rodina, která strávila 3 noci v apartmánu, reprezentuje 1 pobyt, 3 noci a 12 turistonocí.

  Pozn. Výraz „turistonoci“ obsahově odpovídá sledovanému ukazateli „počet nocí“ či „počet přenocování“, který se používá ve statistikách ČSÚ. Takto bude používáno i v následujícím textu či publikačních tabulkách.

   

  Využití a publikování dat

  Výsledky poskytují pohled na segment sdílené ekonomiky, která se v posledních letech stala významnou součástí sektoru služeb cestovního ruchu v České republice. Doplňují informace o počtu krátkodobě ubytovaných osob na našem území, z nichž většinu lze považovat za účastníky cestovního ruchu. Významným způsobem mohou data zároveň zpřesňovat odhady celkového počtu návštěvníků České republiky.

  Data z ubytovacích platforem jsou v Eurostatu prozatím zveřejňována jako pilotní či experimentální, proto i v rámci ČSÚ jsou publikována mimo standardní procesy diseminace.


  Metodické rozdíly

  Ubytovací zařízení lze ve statistice cestovního ruchu rozdělit na:

  • Hromadná ubytovací zařízení (HUZ)
  • Individuální ubytovací zařízení – placená/komerční (IUZ placená)
  • Individuální ubytovací zařízení – neplacená (IUZ neplacená), např. u příbuzných a známých


  Charakter nově zveřejněných dat prozatím neumožňuje řešení problému vícečetných zápisů poskytovatelů ubytování na několika portálech najednou nebo dvojího počítání údajů z platforem a z jiných zdrojů statistik cestovního ruchu.

  V kontextu souhrnných údajů o ubytování návštěvníků proto v rámci ČR může docházet k překryvu informací, neboť většina on-line platforem nabízí zprostředkování služeb jak hromadných, tak individuálních ubytovacích zařízení, s početní převahou těch individuálních.

  Registr (RUZ) a šetření ČSÚ (CR 1-12 a CR 2-04) pokrývají pouze hromadná ubytovací zařízení.

  Z dat rovněž není patrný podíl zveřejněných čtyř platforem na celkové nabídce v sektoru krátkodobých pronájmů – NACE 55.2. Zároveň nelze všechny ubytované osoby bez výhrady považovat za účastníky cestovního ruchu.

  V následujícím obrázku je naznačeno porovnání dat on-line platforem a dat z hromadných ubytovacích zařízení, která jsou standardním výstupem ČSÚ (https://www.czso.cz/csu/czso/huz-cmet). Metodický překryv a možné duplicitní započítávání turistů je znázorněno přerušovanou šipkou. K odstranění duplicitních záznamů prozatím chybí podrobnější údaje od platforem. Zahrnuty nejsou neplacené formy ubytování (přenocování ve vlastním rekreačním zařízení, u příbuzných, známých aj.).


  Další odkazy

  Článek v časopise Statistika a My – https://www.statistikaamy.cz/2021/09/29/ubytovaci-platformy-na-ceste-k-rovnovaze

   

 • Tab. 1 Počet přenocování prostřednictvím on-line platforem v ČR podle regionů NUTS 2 a měsíců
 • Tab. 2 Počet přenocování prostřednictvím on-line platforem v ČR podle krajů a vybraných měst
 • Tab. 3 Počet přenocování prostřednictvím on-line platforem v ČR podle zemí