Data z on-line ubytovacích platforem

 

 • Experimentální statistiky

 • Hlavní výsledky

  V České republice bylo v roce 2022 prostřednictvím rezervačních portálů Airbnb, Booking, Expedia Group nebo Tripadvisor realizováno celkem 6 mil. přenocování. Zhruba 70 % přenocování připadlo na turisty ze zahraničí, zbylých 30 % představovalo ubytování rezidentů.

  V Praze se v tomto typu ubytování uskutečnilo 3,1 mil. nocí s 52% podílem z celkového počtu přenocování v Česku. Podíl Prahy na přenocováních zahraničních hostů dosáhl 69 %. Mezi nejoblíbenější regiony domácích hostů podle tohoto typu ubytování patřily kromě Prahy - Jihočeský, Jihomoravský a Královéhradecký kraj.

  Počet přenocování prostřednictvím on-line rezervačních platforem v ČR podle NUTS 3, 2022

  Území / Kraj Celkem Rezidenti Nerezidenti
  Hlavní město Praha 3 102 705 227 401 2 875 304
  Středočeský kraj 153 265 71 846 81 419
  Jihočeský kraj 460 735 284 819 175 916
  Plzeňský kraj 131 335 74 329 57 006
  Karlovarský kraj 284 312 100 916 183 396
  Ústecký kraj 245 829 82 356 163 473
  Liberecký kraj 313 651 167 476 146 175
  Královéhradecký kraj 336 535 173 460 163 075
  Pardubický kraj 87 307 64 164 23 143
  Kraj Vysočina 51 479 38 981 12 498
  Jihomoravský kraj 438 247 256 114 182 133
  Olomoucký kraj 154 675 110 527 44 148
  Zlínský kraj 76 231 59 697 16 534
  Moravskoslezský kraj 135 164 88 502 46 662
  Česká republika - Celkem 5 971 470 1 800 588 4 170 882

  Pozn. Data za Airbnb, Booking, Expedia, Tripadvisor
  Zdroj: Eurostat, ČSÚ 2023


  Popis a historie projektu

  V lednu 2020 podepsala Evropská komise (Eurostat) Dohodu o mlčenlivosti se čtyřmi významnými mezinárodními on-line platformami: Airbnb, Booking, Expedia, Tripadvisor, na základě které dochází k historicky prvnímu ucelenému sběru resp. předávání statistických dat od těchto poskytovatelů. Nezjišťují se tak informace přímo o poskytovateli služby nabízející ubytování, ale prostřednictvím zprostředkovatelských portálů, kde ubytovaní zanechávají digitální stopu (prostřednictvím inzerovaných výpisů nebo skutečných rezervací).

  V červnu 2021 byly Eurostatem zveřejněny první výsledky a zároveň byly národním statistickým úřadům členských zemí poskytnuty vybrané detailnější údaje na základě dvoustranných dohod o výměně dat.

  V prosinci 2021 byly zveřejněny údaje za rok 2020 a zároveň došlo k revizi výsledků za roky 2018 a 2019 kvůli opravě dat jedné z platforem.

  V červenci 2022 došlo ke zveřejnění údajů za rok 2021 a nově byly datové sady umístěny do databáze Eurobase. Údaje za rok 2022 byly zveřejněny tamtéž v dubnu 2023.
  Statistics | Eurostat (europa.eu) 

  Podrobnosti o zveřejnění a metodický popis (data po revizi) zde:https://ec.europa.eu/eurostat/web/experimental-statistics/collaborative-economy-platforms

  Tisková zpráva Eurostatu z 29. 6. 2021 (data před revizí) zde:
  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3293


  Struktura a charakter dat

  Data Eurostatu pokrývají pronájmy rekreačních objektů (kromě hotelů a kempů) umístěných ve 27 členských státech EU a 4 zemích EFTA, které jsou nabízeny prostřednictvím čtyř online platforem sdílené ekonomiky (AirbnbBooking, Expedia, Tripadvisor). V současné době jsou k dispozici údaje za roky 2018, 2019, 2020, 2021 a 2022.


  Základní ukazatele

  1.       Počet pobytů – v angl. „stays“ (realizované objednávky bez ohledu na velikost skupiny hostů)
  2.       Počet „skupinových“ nocí – v angl. „nights“ (u realizovaných objednávek bez ohledu na velikost skupiny hostů)
  3.       Počet turistonocí – v angl. „guest nights“ (počet nocí strávených během pobytu všemi hosty skupiny = počet přenocování)

  Příklad: 4-členná rodina, která strávila 3 noci v apartmánu, reprezentuje 1 pobyt, 3 noci a 12 turistonocí.

  Pozn. Výraz „turistonoci“ obsahově odpovídá sledovanému ukazateli „počet nocí“ či „počet přenocování“, který se používá ve statistikách ČSÚ. Takto bude používáno i v následujícím textu či publikačních tabulkách.

   

  Využití a publikování dat

  Výsledky poskytují pohled na segment sdílené ekonomiky, která se v posledních letech stala významnou součástí sektoru služeb cestovního ruchu v České republice. Doplňují informace o počtu krátkodobě ubytovaných osob na našem území, z nichž většinu lze považovat za účastníky cestovního ruchu. Významným způsobem mohou data zároveň zpřesňovat odhady celkového počtu návštěvníků České republiky.

  Data z ubytovacích platforem jsou v Eurostatu prozatím zveřejňována jako pilotní či experimentální, proto i v rámci ČSÚ jsou publikována mimo standardní procesy diseminace.


  Metodické rozdíly

  Ubytovací zařízení lze ve statistice cestovního ruchu rozdělit na:

  • Hromadná ubytovací zařízení (HUZ)
  • Individuální ubytovací zařízení – placená/komerční (IUZ placená)
  • Individuální ubytovací zařízení – neplacená (IUZ neplacená), např. u příbuzných a známých


  Charakter nově zveřejněných dat prozatím neumožňuje řešení problému vícečetných zápisů poskytovatelů ubytování na několika portálech najednou nebo dvojího počítání údajů z platforem a z jiných zdrojů statistik cestovního ruchu.

  V kontextu souhrnných údajů o ubytování návštěvníků proto v rámci ČR může docházet k překryvu informací, neboť většina on-line platforem nabízí zprostředkování služeb jak hromadných, tak individuálních ubytovacích zařízení, s početní převahou těch individuálních.

  Registr (RUZ) a šetření ČSÚ (CR 1-12 a CR 2-04) pokrývají pouze hromadná ubytovací zařízení.

  Z dat rovněž není patrný podíl zveřejněných čtyř platforem na celkové nabídce v sektoru krátkodobých pronájmů – NACE 55.2. Zároveň nelze všechny ubytované osoby bez výhrady považovat za účastníky cestovního ruchu.

  V následujícím obrázku je naznačeno porovnání dat on-line platforem a dat z hromadných ubytovacích zařízení, která jsou standardním výstupem ČSÚ (https://www.czso.cz/csu/czso/huz-cmet). Metodický překryv a možné duplicitní započítávání turistů je znázorněno přerušovanou šipkou. K odstranění duplicitních záznamů prozatím chybí podrobnější údaje od platforem. Zahrnuty nejsou neplacené formy ubytování (přenocování ve vlastním rekreačním zařízení, u příbuzných, známých aj.).


  Další odkazy

  Článek v časopise Statistika a My – https://www.statistikaamy.cz/2021/09/29/ubytovaci-platformy-na-ceste-k-rovnovaze

   

 • Tab. 1 Počet přenocování prostřednictvím on-line platforem v ČR podle regionů NUTS 2 a měsíců
 • Tab. 2 Počet přenocování prostřednictvím on-line platforem v ČR podle krajů a vybraných měst
 • Tab. 3 Počet přenocování prostřednictvím on-line platforem v ČR podle zemí