Data z on-line ubytovacích platforem

 

 • EXPERIMENTÁLNÍ
  STATISTIKA

 • Hlavní výsledky

   

  V České republice bylo v roce 2019 prostřednictvím rezervačních portálů Airbnb, Booking, Expedia Group nebo Tripadvisor realizováno téměř 10,4 mil. přenocování. Zhruba 83 % z toho připadlo na nerezidenty, zbylá 1/6 znamenala ubytování Čechů.

  Dominantní postavení si v tomto typu ubytování drží Praha (7,3 mil. nocí) s podílem 70 % z celkového počtu. V případě zahraničních hostů se dokonce 4 z 5 nocí uskutečněných přes platformy odehrálo v Praze, u rezidentů to pak byl jen každý pátý nocleh.

  Počet přenocování prostřednictvím on-line rezervačních platforem v ČR podle NUTS 3, 2019

  Území / Kraj Celkem Rezidenti Nerezidenti
  Hlavní město Praha 7 258 000 348 000 6 910 000
  Středočeský kraj 139 000 53 000 85 000
  Jihočeský kraj 513 000 278 000 235 000
  Plzeňský kraj 126 000 66 000 60 000
  Karlovarský kraj 378 000 91 000 287 000
  Ústecký kraj 257 000 77 000 180 000
  Liberecký kraj 359 000 138 000 220 000
  Královéhradecký kraj 381 000 153 000 227 000
  Pardubický kraj 64 000 43 000 20 000
  Kraj Vysočina 50 000 33 000 17 000
  Jihomoravský kraj 506 000 239 000 267 000
  Olomoucký kraj 155 000 104 000 52 000
  Zlínský kraj 67 000 52 000 15 000
  Moravskoslezský kraj 135 000 81 000 54 000
  Česká republika - Celkem 10 388 000 1 756 000 8 629 000

  Z časového hlediska byla nejúspěšnější hlavní turistická sezóna. Nejvíce nocí připadlo na srpen (12,7 %) a červenec (12,5 %), naopak nejméně hostů přijelo v lednu (5,4 %) a listopadu (5,6 %). Míra letní koncentrace byla vyšší u domácích turistů, počty přenocování zahraničních návštěvníků měly během roku vyrovnanější rozložení.

  Počet přenocování prostřednictvím on-line rezervačních platforem v ČR podle měsíců, 2019 (%)

   

  Popis a historie projektu

  V lednu 2020 podepsala Evropská komise (Eurostat) Dohodu o mlčenlivosti se čtyřmi významnými mezinárodními on-line platformami: Airbnb, Booking, Expedia, Tripadvisor, na základě které dochází k historicky prvnímu ucelenému sběru resp. předávání statistických dat od těchto poskytovatelů. Nezjišťují se tak informace přímo o poskytovateli služby nabízející ubytování, ale prostřednictvím zprostředkovatelských portálů, kde ubytovaní zanechávají digitální stopu (prostřednictvím inzerovaných výpisů nebo skutečných rezervací).

  V červnu 2021 byly Eurostatem zveřejněny první výsledky a zároveň byly národním statistickým úřadům členských zemí poskytnuty vybrané detailnější údaje na základě dvoustranných dohod o výměně dat.

   

  Podrobnosti o zveřejnění a metodický popis zde:

  https://ec.europa.eu/eurostat/web/experimental-statistics/collaborative-economy-platforms

  Tisková zpráva zde:

   https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3293

   

  Struktura a charakter dat

  Data Eurostatu pokrývají pronájmy rekreačních objektů (kromě hotelů a kempů) umístěných ve 27 členských státech EU a 4 zemích EFTA, které jsou nabízeny prostřednictvím čtyř online platforem sdílené ekonomiky (Airbnb, Booking, Expedia, Tripadvisor). V současné době jsou k dispozici údaje za roky 2018 a 2019.

   

  Základní ukazatele

  1.       Počet pobytů – v angl. „stays“ (realizované objednávky bez ohledu na velikost skupiny hostů)
  2.       Počet „skupinových“ nocí – v angl. „nights“ (u realizovaných objednávek bez ohledu na velikost skupiny hostů)
  3.      
  Počet turistonocí – v angl. „guest nights“ (počet nocí strávených během pobytu všemi hosty skupiny = počet přenocování)

  Příklad: 4-členná rodina, která strávila 3 noci v apartmánu, reprezentuje 1 pobyt, 3 noci a 12 turistonocí.

  Pozn. Výraz „turistonoci“ obsahově odpovídá sledovanému ukazateli „počet nocí“ či „počet přenocování“, který se používá ve statistikách ČSÚ. Takto bude používáno i v následujícím textu či publikačních tabulkách.

   

  Využití a publikování dat

  Výsledky poskytují pohled na segment sdílené ekonomiky, která se v posledních letech stala významnou součástí sektoru služeb cestovního ruchu v České republice. Doplňují informace o počtu krátkodobě ubytovaných osob na našem území, z nichž většinu lze považovat za účastníky cestovního ruchu. Významným způsobem mohou data zároveň zpřesňovat odhady celkového počtu návštěvníků České republiky.

  Data z ubytovacích platforem jsou v Eurostatu prozatím zveřejňována jako pilotní či experimentální, proto i v rámci ČSÚ jsou publikována mimo standardní procesy diseminace.

   

  Metodické rozdíly

  Ubytovací zařízení lze ve statistice cestovního ruchu rozdělit na:

  • Hromadná ubytovací zařízení (HUZ)
  • Individuální ubytovací zařízení – placená/komerční (IUZ placená)
  • Individuální ubytovací zařízení – neplacená (IUZ neplacená), např. u příbuzných a známých


  Charakter nově zveřejněných dat prozatím neumožňuje řešení problému vícečetných zápisů poskytovatelů ubytování na několika portálech najednou nebo dvojího počítání údajů z platforem a z jiných zdrojů statistik cestovního ruchu.

  V kontextu souhrnných údajů o ubytování návštěvníků proto v rámci ČR může docházet k překryvu informací, neboť většina on-line platforem nabízí zprostředkování služeb jak hromadných, tak individuálních ubytovacích zařízení, s početní převahou těch individuálních.

  Registr (RUZ) a šetření ČSÚ (CR 1-12 a CR 2-04) pokrývají pouze hromadná ubytovací zařízení.

  Z dat rovněž není patrný podíl zveřejněných čtyř platforem na celkové nabídce v sektoru krátkodobých pronájmů – NACE 55.2. Zároveň nelze všechny ubytované osoby bez výhrady považovat za účastníky cestovního ruchu.

  V následujícím obrázku je naznačeno porovnání dat on-line platforem a dat z hromadných ubytovacích zařízení, která jsou standardním výstupem ČSÚ (https://www.czso.cz/csu/czso/huz-cmet). Metodický překryv a možné duplicitní započítávání turistů je znázorněno přerušovanou šipkou. K odstranění duplicitních záznamů prozatím chybí podrobnější údaje od platforem. Zahrnuty nejsou neplacené formy ubytování (přenocování ve vlastním rekreačním zařízení, u příbuzných, známých aj.).

   

   

  Další odkazy

  Článek v časopise Statistika a My – https://www.statistikaamy.cz/2021/09/29/ubytovaci-platformy-na-ceste-k-rovnovaze

   

 • Tab. 1 Počet přenocování prostřednictvím on-line platforem v ČR podle regionů NUTS 2 a měsíců
 • Tab. 2 Počet přenocování prostřednictvím on-line platforem v ČR podle krajů a vybraných měst
 • Tab. 3 Počet přenocování prostřednictvím on-line platforem v ČR podle zemí