Další orgány státní statistické služby ČR

 

Na tvorbě statistik se na národní úrovni podílejí orgány státní statistické služby (dle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě) a na mezinárodní úrovni (dle nařízení č. 223/2009 o evropské statistice) to jsou pak tzv. ostatní producenti statistiky (ONAs). Orgány státní statistické služby jsou zpravidla i institucemi ONAs.

Instituce ONAs jsou ostatní vnitrostátní orgány zodpovědné za vývoj, vypracování a šíření evropské statistiky stanovené v evropském statistickém programu. Dle čl. 4 nařízení o evropské statistice tvoří spolu s Eurostatem a národními statistickými úřady tzv. Evropský statistický systém. Základní kritéria, která instituce ONA musí splňovat, jsou následující:

  • podílí se na tvorbě evropské statistiky definované Katalogem evropských statistických produktů,
  • vykonává veřejnou moc na základě národních právních předpisů,
  • tvorba statistiky patří mezi její úkoly a vyplývá ze základního právního předpisu,
  • má jasně definovanou odpovědnost za tvorbu specifické části statistiky na národní úrovni (což je jí předepsáno odvětvovými právními předpisy, evropským statistickým programem, seznamem statistických produktů aj.),
  • vedoucí instituce ONA by měl být profesionálně nezávislý stejně jako vedoucí národního statistického úřadu,
  • pravidelně zasílá Eurostatu evropské statistiky, a to se souhlasem národního statistického úřadu (případně za ni národní statistický úřad data Eurostatu předává v nezměněné podobě).