Další odborné vzdělávání zaměstnaných osob (DOV) - 2010

 
Kód: e-3311-13
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz


Textová část
1. Úvod
a) Obecná část Word PDF
b) Statistické šetření problematiky DOV zaměstnaných osob – VZ 20011 (CVTS 4) Word PDF
2. Interpretace výsledků šetření
a) Členění výběrového souboru Word PDF
b) Okruhy problematiky a zjišťované ukazatele Word PDF
c) Výsledky šetření u vybraných rozhodujících ukazatelů Word PDF
d) Vyhodnocení tzv. národní otázky Word PDF
3. Kdo a proč poskytoval vzdělávání zaměstnaným osobám ? Word PDF
4. Jaké vzdělávací akce podniky zajišťovaly ? Word PDF
5. Něco více o kurzech DOV zaměstnaných osob
a) Účast na kurzech DOV Word PDF
b) Obsah kurzů DOV Word PDF
c) Způsoby zajišťování kurzů DOV Word PDF
d) Kolik kurzy DOV stály? Word PDF
6. Účast zaměstnaných osob v ostatních formách DOV Word PDF
7. Jaká byla vzdělávací politika podniku v oblasti DOV zaměstnaných osob ?
a) Prováděná opatření Word PDF
b) Důvody, které měly vliv na rozsah aktivit DOV Word PDF
c) Důvody, proč některé podniky neposkytovaly DOV Word PDF
8. Počáteční odborné vzdělávání (POV)
a) Účast učňů v POV Word PDF
b) Náklady vynaložené v souvislosti s poskytováním POV Word PDF
9. Porovnání vybraných základních ukazatelů v rámci evropských zemí Word PDF
10. Porovnání výsledků šetření CVTS 4 s výsledky předchozího šetření CVTS 3 (u vybraných ukazatelů i s výsledky šetření CVTS2) Word PDF
11. Závěry (vč. základní orientace šetření CVTS v budoucnu)
A. Šetření CVTS 4 Word PDF
B. Porovnání tří předchozích šetření v rámci ČR Word PDF
C. Stručné hodnocení tří předchozích šetření v rámci Evropy vč. ČR Word PDF
Obecné shrnutí a základní orientace šetření CVTS v budoucnu Word PDF
12. Tabulková a grafová příloha
A. Tabulková příloha
A1.Tabulková příloha – výstupy z CVTS 4
Tab. 1 Hlavní ukazatele (souhrnně dle 3 velikostních skupin podniků) Excel PDF
Tab. 2 Vybrané ukazatele (souhrnně dle odvětví) Excel PDF
Tab. 3a Podniky poskytující DOV podle typu DOV a podniky neposkytující DOV (souhrnně podle 6 velikostních skupin) Excel PDF
Tab. 3b Podniky poskytující DOV podle typu DOV a podniky neposkytující DOV; v členění Excel PDF
10-19 zaměstnaných osob
20-49 zaměstnaných osob
50-249 zaměstnaných osob
250-499 zaměstnaných osob
500-999 zaměstnaných osob
1000 a více zaměstnaných osob
Tab. 4a Podíl podniků, které byly limitovány v poskytování aktivit DOV některými z faktorů (souhrnně podle 6 velikostních skupin podniků) Excel PDF
Tab. 4b Podíl podniků, které byly limitovány v poskytování aktivit DOV některými z faktorů (souhrnně dle odvětví) Excel PDF
Tab. 5a Důvody neposkytnutí DOV v % (souhrnně dle 6 velikostních skupin podniků) Excel PDF
Tab. 5b Důvody neposkytnutí DOV v % (souhrnně dle odvětví) Excel PDF
Tab. 6 Počet zaměstnaných osob celkem, dle pohlaví a skupin zaměstnání CZ-ISCO; účast zaměstnaných osob na kurzech DOV Excel PDF
Tab. 7a Podíl účastníků DOV podle typu DOV (souhrnně podle 6 velikostních skupin) Excel PDF
Tab. 7b Podíl účastníků DOV dle typu DOV (souhrnně dle odvětví) Excel PDF
Tab. 8a Zaměstnané osoby a účastníci kurzů DOV dle pohlaví, celkový počet účastníků (souhrnně dle 6 velikostních skupin) Excel PDF
Tab. 8b Zaměstnané osoby a účastníci kurzů DOV dle pohlaví, celkový počet účastníků; v členění Excel PDF
10 - 19 zaměstnaných osob
20 - 49 zaměstnaných osob
50 - 249 zaměstnaných osob
250 - 499 zaměstnaných osob
500 - 999 zaměstnaných osob
1000 a více zaměstnaných osob
Tab. 9a Placené hodiny účastníků kurzů DOV a účastníci kurzů DOV dle pohlaví (souhrnně dle 6 velikostních skupin) Excel PDF
Tab. 9b Placené hodiny účastníků kurzů DOV a účastníci kurzů DOV dle pohlaví; v členění Excel PDF
10 - 19 zaměstnaných osob
20 - 49 zaměstnaných osob
50 - 249 zaměstnaných osob
250 - 499 zaměstnaných osob
500 - 999 zaměstnaných osob
1000 a více zaměstnaných osob
Tab. 10a Úplné náklady práce podniků (všech a poskytujících kurzy DOV) na 1 zaměstnanou osobu v Kč (souhrnně dle 6 velikostních skupin) Excel PDF
Tab. 10b Úplné náklady práce podniků (všech a poskytujících kurzy DOV) na 1 zaměstnanou osobu v Kč; v členění Excel PDF
10 - 19 zaměstnaných osob
20 - 49 zaměstnaných osob
50 - 249 zaměstnaných osob
250 - 499 zaměstnaných osob
500 - 999 zaměstnaných osob
1000 a více zaměstnaných osob
Tab. 11a Náklady na kurzy DOV Excel PDF
Tab. 11b Zdroje obvykle používané pro poskytování DOV (v případě obdržení plateb resp. příjmů ze společných či jiných vzdělávacích fondů) Excel PDF
Tab. 12 Vzdělávací politika podniku – formy realizace Excel PDF
Tab. 13a Vzdělávací politika podniku – dovednosti resp. schopnosti, které považuje podnik v obecné rovině za důležité z hlediska svého rozvoje Excel PDF
Tab. 13b Vzdělávací politika podniku – dovednosti resp. schopnosti, na které byla zaměřena pozornost při poskytování kurzů DOV Excel PDF
Tab. 14a Vzdělávací politika podniku – preference (ze strany podniků) nejdůležitějších vzdělávacích oborů v kurzech DOV dle základních skupin zaměstnání CZ-ISCO Excel PDF
Tab. 14b Vzdělávací politika podniku – provozování vzdělávacího střediska, osoba či útvar odpovědný za poskytování DOV, vyhodnocování potřeb dovedností a schopností zaměstnaných osob pro potřeby podniku Excel PDF
Tab. 15a Vzdělávací politika podniku – formy reakce podniku na budoucí potřeby dovedností a schopností zaměstnaných osob Excel PDF
Tab. 15b Vzdělávací politika podniku – hodnocení dovedností a vzdělávacích potřeb u zaměstnaných osob Excel PDF
Tab. 16a Vzdělávací politika podniku – zvažovaná hlediska podniku k zajištění potřebné kvality DOV Excel PDF
Tab. 16b Vzdělávací politika podniku – metody používané pro hodnocení efektivity aktivit DOV Excel PDF
Tab. 17a Vzdělávací politika podniku – vybraní poskytovatelé externích kurzů DOV Excel PDF
Tab. 17b Vzdělávací politika podniku – zastoupení představitelů zaměstnaných osob na rozhodovacím procesu o poskytování DOV Excel PDF
Tab. 17c Vzdělávací politika podniku – informační zdroje či poradenské služby o poskytovatelích a nabídkách DOV Excel PDF
Tab. 18 Vzdělávací politika podniku - spolupráce podniku se školami (národní otázka) Excel PDF
Tab. 19 Zavedení inovací (souhrnně dle 6 velikostních skupin podniků i odvětví) Excel PDF
Tab. 20a Počet učňů a důvody pro navázání učebního poměru Excel PDF
Tab. 20b Náklady na učně Excel PDF
Tab. 21a Celkový počet zaměstnaných osob ve fyzických osobách v roce 2009 Excel PDF
Tab. 21b Poskytování kurzů a „ostatních forem“ DOV v roce 2009 Excel PDF
B. Grafová příloha (obsahuje jen grafy, které nejsou začleněny do textové části analýzy)
B1.Grafová příloha – vybrané základní ukazatele CVTS 4
Graf 1 Podíl počtu podniků poskytujících kurzy DOV z celkového počtu podniků poskytujících DOV v % JPG
Graf 2 Věcné zaměření kurzů DOV v % JPG
Graf 3 Podíl interních a externích kurzů DOV v % JPG
Graf 4 Zastoupení účastníků kurzů DOV podle pohlaví v % JPG
Graf 5 Podíl nákladů na kurzy DOV (vč. příspěvků a příjmů do/z společných vzdělávacích fondů) na úplných nákladech práce v % (odvětvové hledisko) JPG
Graf 6 Počet placených hodin na kurzech DOV na jednoho účastníka (odvětvové hledisko) JPG
Graf 7 Hlavní důvody neposkytnutí DOV v % JPG
B2.Grafová příloha – porovnání CVTS 4, CVTS 3 a CVTS 2 ve vybraných základních ukazatelích
Graf 8 Podíl počtu podniků poskytujících kurzy DOV z celkového počtu podniků poskytujících DOV v % JPG
Graf 9 Počet placených hodin na kurzech DOV na jednoho účastníka JPG
Graf 10 Průměrná cena jedné placené hodiny kurzů DOV v Kč JPG
14. Seznam OKEČ (odvětví) zahrnutých do šetření Word PDF

Zveřejněno dne: 09.08.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.