ČSÚ otevírá veřejnou diskusi k návrhu zákona o sčítání lidu v roce 2011

 


25. 1. 2008
 
ČSÚ otevírá veřejnou diskusi k návrhu zákona o sčítání lidu v roce 2011

 
Český statistický úřad dnešním dnem otevírá pro širokou i odbornou veřejnost diskusi nad návrhem zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 (SLDB). Děje se tak v rámci pilotního projektu vlády České republiky, který má ověřit metodiku pro zapojení veřejnosti do přípravy legislativních dokumentů.
 
Návrh zákona o SLDB 2001 vychází ze schváleného věcného záměru zákona, k němuž přijala vláda ČR usnesení č. 1032 z 12. září 2007. Konzultační materiál předkládaný k veřejné diskusi odpovídá současnému stavu přípravy. Bude dále ještě dopracováván jak o výsledky této veřejné diskuse, tak o výsledky externího připomínkového řízení. Toho se zúčastní nejen ministerstva a  ústřední správní úřady, ale také kraje, zástupci samosprávy a další představitelé veřejnosti i odborných uživatelů statistických informací. Výsledný návrh zákona bude předložen vládě ČR k projednání do 30. června 2008.
 
Uživatelům internetu je návrh k dispozici na webových stránkách ČSÚ. Všem ostatním zájemcům k nahlédnutí v informačních službách ústředí i regionálních pracovišť ČSÚ.
 
Veřejná diskuse potrvá od 25.ledna do 22.února 2008. Pro zasílání připomínek je k dispozici elektronická adresa scitani@czso.cz nebo poštovní adresa Český statistický úřad, Tiskový referát – SLDB, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10. Podrobnosti k formě, průběhu a harmonogramu veřejného připomínkového řízení najdete zde.
 
Sčítání lidu, domů a bytů plánované na rok 2011 je součástí celosvětového programu populačních a bytových censů koordinovaného Organizací spojených národů. Pro členské země Evropské unie bude stanovena povinnost poskytnout údaje za rok 2011 nařízením Evropského parlamentu a Rady EU. Evropský parlament v současné době projednává návrh tohoto nařízení, kterým se stanoví povinnost členským zemím poskytnout vymezený okruh údajů o obyvatelstvu, bytech a domech. Pro sčítání v České republice je nezbytné přijetí nové právní úpravy formu zvláštního zákona.
 
Předkládaný návrh vymezuje především obsah sčítání, to znamená údaje, které budou při sčítání zjišťovány, specifikuje jakým způsobem bude zajištěno jejich získání od sčítaných osob a subjektů a vymezuje povinnosti fyzických a právnických osob. Jednotlivé otázky vycházejí ze seznamu, který je součástí schvalovaného nařízení Evropského parlamentu a Rady EU. Důležitou součástí návrhu je zajištění bezpečnosti zjištěných dat a jejich ochrany.
 
Sčítání lidu poskytne po deseti letech opět aktuální informace nejen o počtu a struktuře obyvatelstva, ale i o jeho ekonomické aktivitě, úrovni vzdělání, národnostním složení, náboženském vyznání, rodinách a domácnostech a řadě dalších charakteristik. Důležitými jsou rovněž údaje nejen o struktuře, ale i o kvalitě bytového a domovního fondu a úrovni bydlení. Ve značné míře se přitom jedná o informace, které jsou jiným způsobem zatím nezjistitelné. Údaje ze SLDB tradičně využívají nejen vědci, ale slouží také vládě a samosprávě k přípravě různých projektů, programů i formování budoucí politiky v sociální a ekonomické oblasti. Bez výsledků SLDB se neobejdou ani investoři a další podnikatelé, kteří hledají prostor pro své nové záměry, ale také se orientují na změny ve struktuře obyvatelstva a podmínek jeho života.
 
Český statistický úřad předem děkuje za veškeré náměty, návrhy a připomínky k předložené pracovní verzi návrhu zákona o SLDB 2011, které využije při zpracování konečného návrhu zákona. S vyhodnocením této diskuse seznámí veřejnost v polovině letošního roku.
 

Tiskový referát
Kanceláře předsedy ČSÚ

  • tz080125TZSLDB.doc