ČSÚ bude zjišťovat spotřebu paliv a energie v domácnostech

 


21. 04. 2004

ČSÚ bude zjišťovat spotřebu paliv a energie v domácnostech

Energo 2004 se uskuteční v květnu

V souvislosti se vstupem do Evropské unie potřebuje Česká republika srovnatelné údaje nejen o hospodářství, ale také o podmínkách běžného života lidí. Jedná se zejména o takové oblasti, které mohou být předmětem rozvojových programů, hrazených ze společných prostředků EU. Český statistický úřad proto ve dnech 3. až 31. května 2004 bude provádět výběrové zjišťování spotřeby paliv a energie Energo 2004 . Přitom se obrátí na 40 tisíc náhodně vybraných domácností v celé republice. Smyslem tohoto šetření je získat kvalitní informace potřebné pro tvorbu programů a projektů, podporujících úspornější a efektivnější využití jednotlivých druhů paliv a energií v domácnostech. Bude také možné porovnat energetickou náročnost tuzemských domácností s domácnostmi ostatních členských zemí EU.

Domácnosti statistický úřad vybral na základě dřívějších demografických šetření a podle jednotných kritérií statistických orgánů Evropské unie. Mezi ně patřilo např. to, zda je byt na venkově nebo ve městě, jakým způsobem se v domácnosti topí a připravuje teplá užitková voda a jaký druh paliva používá. Vybraný vzorek domácností tak bude reprezentovat různé typy sídel i způsoby bydlení, vytápění a využívání paliv a energií. S prosbou o spolupráci domácnosti osloví osobním dopisem předseda ČSÚ Jan Fischer.

Tazatelé, kteří domácnost navštíví, se prokáží průkazem tazatele s razítkem Českého statistického úřadu, platným společně s jiným osobním dokladem. Totožnost tazatele si může každý ověřit na příslušné Krajské reprezentaci ČSÚ, které se nacházejí ve všech krajských městech.

Obsahem zjišťování jsou základní údaje o bytu, jeho vybavenosti spotřebiči, o druhu vytápění a přípravy teplé užitkové vody, o typu a spotřebě paliv a energie. S ohledem na rostoucí význam spotřeby obnovitelných druhů energie obsahuje dotazník speciálně pro jejich uživatele oddíl o spotřebě solární energie, využívání tepelného čerpadla či soukromé malé vodní nebo větrné elektrárny.

Získané údaje budou sloužit výhradně ke statistickým účelům. Oslovení občané se nemusejí v žádném případě obávat zneužití jejich osobních dat, které podléhají přísné ochraně. Účast na zjišťování je dobrovolná. ČSÚ však věří, že občané budou spolupracovat, neboť kvalitní informace se jim vrátí v podobě kvalifikovaných rozhodnutí, například o možnostech úspornějšího využívání energií či v podpoře programů, spolufinancovaných z prostředků EU.

Výsledky statistického zjišťování spotřeby paliv a energií v tuzemských domácnostech včetně analýz a porovnání s dalšími zeměmi Evropské unie ČSÚ zveřejní na přelomu letošního a příštího roku. Podrobnější informace ke statistickému zjišťování Energo 2004 poskytne Jiří Lejnar, vedoucí oddělení statistiky energetiky, tel.: 274 053 014, e-mail: lejnar@gw.czso.cz .Roman Prorok
tiskový mluvčí předsedy ČSÚ
274 054 016

  • TZenergo.doc