ČSÚ a územně analytické podklady

 

Územně analytické podklady (ÚAP) jsou podle §26 stavebního zákona 183/2006 Sb. nástrojem územního plánování, jehož cílem je průběžně monitorovat stav a vývoj území. ČSÚ poskytuje pro ÚAP aktualizovaná statistická data, vymezená v příloze č. 1 Vyhlášky č. 13/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Novelizací vyhlášky byly některé ukazatele doplněny a některé ukazatele zrušeny. Předepsané ukazatele ČSÚ pravidelně doplňuje dalšími disponibilními ukazateli, které se sledovanými jevy souvisí. Přehled sledovaných ukazatelů v návaznosti na stanovené jevy, včetně změn mezi vyhláškou č. 500/2006 Sb. a vyhláškou 13/2018 Sb. najdete v níže uvedeném souboru.

Podle Zákona č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů ze dne 19. ledna 2020 a vyhlášky č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu ze dne 28. července 2020 došlo s účinností od 1. ledna 2021 k přesunu některých obcí mezi okresy a správními obvody ORP. Bližší informace jsou uvedeny v Přílohách v souboru Přehled územních změn.

Kromě odkazů do Veřejné databáze ČSÚ nabízí analytikům k přímému využití data za všechny obce a příslušné referenční údaje za vyšší územní celky (SO ORP, kraje) ve formátu XLS. Metodika ukazatelů je popsána v souboru Jevy a ukazatele. Pro další informace se prosím obracejte na informační služby krajských správ nebo ústředí ČSÚ.

 • Jevy a ukazatele
 • Přehled sledovaných ukazatelů
 • Přehled územních změn
 • Metodika sledovaných ukazatelů
 • Tabulky
 • Aktuální údaje za všechny obce ČR (data mimo SLDB)
  aktualizace k 29. 9. 2023 – zveřejněny údaje za rok 2022 o rozpočtech obcí a revidovaná data za dokončené byty
 • Aktuální údaje za správní obvody obcí s rozšířenou působností (data mimo SLDB)
  aktualizace k 29. 9. 2023 – zveřejněna revidovaná data za rok 2022 za dokončené byty
 • Aktuální údaje za kraje (data mimo SLDB)
  aktualizace k 29. 9. 2023 – zveřejněny údaje za rok 2022 o rozpočtech krajů a revidovaná data za dokončené byty
 • SLDB 2021 – ČR, kraje, SO ORP, obce, MČ
  aktualizace k 29. 9. 2023 – zveřejněny údaje o dojížďce do zaměstnání a škol a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu
 • SLDB 2011 - ČR, kraje, SO ORP, obce, MČ
 • Datové vrstvy pro GIS
 • Obce 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
  aktualizace k 29. 9. 2023
 • Městské části Hl. m. Prahy 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
  aktualizace k 30. 6. 2023
 • Správní obvody obcí s rozšířenou působností 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
  aktualizace k 29. 9. 2023
 • Kraje 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
  aktualizace k 29. 9. 2023
 • SLDB 2021 – ČR, kraje, SO ORP, obce, MČ
  aktualizace k 29. 9. 2023
 • Územní číselníky
 • Číselník obcí
 • Číselník městských částí Hlavního města Prahy
 • Číselník správních obvodů obcí s rozšířenou působností
 • Číselník krajů
 • Odkazy