Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě - 2. čtvrtletí

16.08.2010
Kód: q-7231-10
 Mezičtvrtletní hodnocení:

Ceny vývozu se ve 2. čtvrtletí 2010 proti 1. čtvrtletí 2010 zvýšily o 1,8 % (v 1. čtvrtletí o 0,9 %), ceny dovozu se zvýšily o 2,8 % (v 1. čtvrtletí o 2,3 %).

Ve vývozních cenách rostly nejvíce ceny minerálních paliv o 11,9 %, ostatních surovin o 11,2 %, chemikálií o 4,2 % a ceny polotovarů o 3,1%. Ceny strojů a dopravních prostředků a průmyslového spotřebního zboží se nezměnily. Ceny neklesly v žádné ze sledovaných skupin.

U dovozních cen rostly nejvýrazněji ceny ostatních surovin o 12,3 %, minerálních paliv o 11,4 % a ceny polotovarů o 2,7 %. Ceny strojů a dopravních prostředků a chemikálií se zvýšily shodně o 1,4 %. Z významnějších skupin klesly pouze ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,5 %.

Směnné relace ve 2. čtvrtletí 2010 proti 1. čtvrtletí 2010 vzrostly na 99,0 % (v 1. čtvrtletí činily 98,6 %), nicméně se stále držely v negativních hodnotách. Negativní hodnoty byly zaznamenány u strojů a dopravních prostředků (98,6 %), ostatních surovin (99,0 %) a potravin (99,7 %). Z významnějších skupin dosáhly pozitivních hodnot chemikálie (102,8 %), průmyslové spotřební zboží (100,5 %) a polotovary (100,4 %). Ostatní sledované skupiny se rovněž nacházely v pozitivních hodnotách.

Graf


Vývoj cen zahraničního obchodu významně ovlivňoval i kurz koruny k hlavním zahraničním měnám.
Do mezičtvrtletního indexu kurzu byly zahrnuty dvě nejvýznamnější měny z hlediska českého zahraničního obchodu, tedy EUR a USD. Mezičtvrtletní indexy kurzů CZK k těmto měnám byly váženy vahou, která těmto zahraničním měnám přísluší v indexu vývozních cen, resp. dovozních cen.

Graf

Graf


Z výše uvedených ilustrací je patrné, že v případě vývozu i dovozu jsou ceny zahraničního obchodu vázány na kurzové vlivy. Tato vazba by samozřejmě byla ještě silnější u meziměsíčního porovnání, nicméně i u mezičtvrtletního indexu je tato vazba poměrně silná, jak ukazují grafy. Tento závěr je pochopitelný, protože kontrakty se zahraničními subjekty jsou zpravidla uzavírány na delší časové období a čím je období kontraktu delší, tím je vazba na kurzy silnější.

Meziroční hodnocení:

Vývozní ceny se ve 2. čtvrtletí 2010 snížily o 0,3 % (v 1. čtvrtletí o 6,6 %). Významněji klesly ceny strojů a dopravních prostředků o 2,8 %, průmyslového spotřebního zboží o 2,6 % a ceny polotovarů o 1,5 %. Nejvýrazněji rostly ceny ostatních surovin o 36,4 %, chemikálií o 10,9 % a ceny minerálních paliv o 10,1 %.

Dovozní ceny se ve 2. čtvrtletí 2010 zvýšily o 2,5 % (v 1. čtvrtletí pokles o 4,5 %). Ceny minerálních paliv rostly o 29,7 %, polotovarů o 1,2 % a ceny chemikálií o 0,2 %. V ostatních sledovaných skupinách ceny klesaly. Z významnějších skupin klesaly ceny průmyslového spotřebního zboží o 3,2 %, ostatních surovin o 2,2 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,4 %.

Směnné relace meziročně ve 2. čtvrtletí 2010 klesly na hodnotu 97,3 % (o 0,5 p.b. méně než v 1. čtvrtletí) a druhý kvartál se nacházely v negativních hodnotách – viz graf níže. Negativní hodnoty byly zaznamenány u minerálních paliv (84,9 %), polotovarů (97,3 %), strojů a dopravních prostředků (97,6 %) a potravin (98,1 %). Z významnějších skupin dosáhly pozitivních hodnot směnné relace u ostatních surovin (139,5 %), chemikálií (110,7 %) a průmyslového spotřebního zboží (100,6 %).

Graf


Jak bylo již uvedeno výše, na ceny zahraničního obchodu působí řada vlivů, mimo jiné i kurz koruny k zahraničním měnám. Tento vliv je významný a často rozhodující. Nejmarkantnější je v meziměsíčním vyjádření, velmi výrazný je také v mezičtvrtletním porovnání a podstatně ovlivňuje úroveň meziročních indexů cen zahraničního obchodu. V 1. čtvrtletí 2010 kurz koruny k oběma měnám posílil a přiměl ceny k dalším poklesům, ve 2. čtvrtletí kurz k euru ještě posiloval, ale k dolaru oslabil. To se projevilo na růstu cen dovozu (graf výše). Vývoj čtvrtletních meziročních změn kurzů je patrný z následujícího grafu.

Graf


Meziroční očištěné indexy cen zahraničního obchodu

ČSÚ experimentálně počítá měsíční indexy cen zahraničního obchodu očištěné o kurzové vlivy. Použitá metoda z řady praktických důvodů neumožňuje 100 % kurzové očištění (tj. ne všechny sledované realizace v cizích měnách jsou pro potřeby výpočtu indexů cen ZO i takto vykazovány -jejich podíl činí do 30 %). Bylo však ověřeno, že i se vzrůstajícím podílem vykazování v cizích měnách zůstává měnový koš téměř konstantní. Dá se tedy konstatovat, že při plném kurzovém očištění by se rozdíly mezi publikovanými cenovými indexy a indexy cenově očištěnými dále zvětšily.

Obecně platí, že kurzový vliv výši indexů cen zahraničního obchodu snižuje, pokud koruna v úhrnu proti zahraničním měnám posiluje. Naopak kurzový vliv působí na zvyšování indexů cen, pokud koruna v úhrnu proti zahraničním měnám oslabuje. Z následujících grafů je patrné, jak významně kurzový vliv působil na výši indexů cen vývozu a dovozu.

Graf

Graf

Graf


Graf


Z výše uvedeného grafu je patrné, jak působí kurzový vliv na meziroční směnné relace.
Jak by se však vyvíjela hodnota směnných relací, pokud by ze sledování byla vyloučena skupina minerální paliva?Z výše uvedeného grafu můžeme pozorovat, že minerální paliva snižovala celkovou hodnotu meziročních směnných relací od ledna 2008 do října 2008. Naopak od listopadu 2008 do listopadu 2009 minerální paliva směnné relace zvyšovala. Nejvíce patrné je to právě ve druhém a třetím čtvrtletí 2009. Ve 4. čtvrtletí 2009 se situace začala obracet a v prosinci 2009 minerální paliva už směnné relace znovu snižovala. Souvisí to pochopitelně s vývojem cen na světových trzích, zejména ropy. Dovozní ceny, které mají proti cenám vývozním vyšší podíl surovin, reagují citlivěji na cenové turbulence. Při růstu cen surovin se proto směnné relace zpravidla snižují a naopak při poklesu cen surovin směnné relace rostou.

Následující tabulka uvádí publikovaný a kurzově očištěný rozklad přírůstků indexů cen vývozu a dovozu (Rychlé Informace tabulka 2). Tento rozklad dobře ilustruje kolik procentních bodů každá skupina kurzově "přispívá" do indexu.

Tab.


Závěrečná tabulka uvádí publikované neočištěné indexy cen zahraničního obchodu.

Tab.Zpracoval: Ing. Vladimír Klimeš, odbor statistiky cen
Ředitel odboru: RNDr. Jiří Mrázek, tel. 274 052 533  • cizc081610analyza.doc
  • cizc081610analyza.xls
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.08.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz