Tvorba a užití HDP - 1. čtvrtletí 2015

Rychlejší růst české ekonomiky potvrzen

29.05.2015
Kód: 050056-15
 

Hrubý domácí produkt v 1. čtvrtletí vzrostl meziročně o 4,2 %, tj. o 0,3 procentního bodu více než předpokládal předběžný odhad.

Zpřesněný odhad potvrdil, že česká ekonomika na počátku letošního roku významně zrychlila svůj růst. Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost*) vzrostl v 1. čtvrtletí meziročně o 4,2 %. Ve srovnání s posledním čtvrtletím roku 2014 se HDP reálně zvýšil o 3,1 %. Na tento výrazný mezičtvrtletní růst HDP měl vliv vysoký růst hrubé přidané hodnoty a nerovnoměrný výběr spotřební daně z tabákových výrobků, který ovlivnil srovnávací základnu v roce 2014.

Hrubá přidaná hodnota (HPH) se zvýšila meziročně o 3,8 % a mezičtvrtletně o 1,6 %. Příznivý hospodářský vývoj se projevil napříč celou tuzemskou ekonomikou a lze jej vysledovat ve většině odvětví. Zpracovatelský průmysl vzrostl meziročně o 6,8 % a v porovnání s posledním čtvrtletím loňského roku o 3,7 %. Meziroční růst stavebnictví dosáhl tempa 2,6 %. Meziročně rostla i většina odvětví služeb. Například obchod, doprava a ubytování se zvýšily o 3,1 %, informační a komunikační činnosti o 3,4 % a veřejná správa, obrana, vzdělávání a zdravotní a sociální péče o 2,4 %.

Na straně poptávky byl růst HDP tažen jak domácími, tak zahraničními faktory. Trend posilování domácí poptávky, započatý v roce 2014, pokračoval i v 1. čtvrtletí a významně předstihl vliv poptávky zahraniční. Vedle rostoucí spotřeby domácností přispěly výrazně k růstu HDP i investiční aktivity, podpořené tvorbou zásob souvisejících s výrobními aktivitami. Příspěvek zahraničního obchodu se relativně snížil, byl však i nadále pozitivní.

Výdaje na konečnou spotřebu vzrostly meziročně o 2,6 %. Výdaje na konečnou spotřebu domácností se meziročně zvýšily o 3,0 %. Stejně jako v předchozím roce nejvýrazněji rostly výdaje na předměty dlouhodobé spotřeby, což bylo v 1. čtvrtletí letošního roku doprovázeno i vyšším růstem ostatních výdajů. Mezičtvrtletně se výdaje domácností zvýšily o 0,9 %. Výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí byly meziročně vyšší o 1,5 %, mezičtvrtletně však poklesly o 3,9 %.

Tvorba kapitálu meziročně vzrostla o 11,7 %, a je nejvýznamnějším poptávkovým faktorem růstu. Tvorba fixního kapitálu byla vyšší meziročně o 3,2 % a mezičtvrtletně o 0,2 %. Na meziročním růstu fixního kapitálu se podílely zejména investice do dopravních prostředků, zařízení a také do budov a staveb. Změna zásob (neočištěná o sezónní vlivy) se v 1. čtvrtletí letošního roku vyvíjela odlišně než ve stejném období roku 2014, kdy zásoby značně poklesly. V 1. čtvrtletí výrazně rostly zásoby nedokončené výroby, zásoby materiálu se téměř nezměnily.

Saldo zahraničního obchodu v běžných cenách bylo v 1. čtvrtletí meziročně stabilní a zahraniční poptávka i nadále přispívala k růstu HDP. Vývoz, který vzrostl o 7,7 %, byl tažen zejména dopravními prostředky, elektrickými a optickými přístroji. Na růstu dovozu o 9 % se významně podílely stroje a zařízení a rovněž subdodávky pro automobilový průmysl a výrobu elektrických přístrojů a zařízení.

Rychlejší hospodářský růst se pozitivně promítl i na trhu práce. V 1. čtvrtletí v pojetí národních účtů bylo zaměstnáno v průměru 5 158 tisíc osob, což představuje meziroční růst o 1,1 % a mezičtvrtletní o 0,7 %.

Příští rychlá informace ke čtvrtletním národním účtům za 1. čtvrtletí 2015 bude nově zaměřena především na vybrané ukazatele čtvrtletních sektorových účtů, které doplní ve větším detailu pohled na vývoj národního hospodářství. Tímto krokem vycházíme vstříc dlouhodobým požadavkům uživatelů.

__________________________________

*) Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny zde uváděné údaje očištěny o změny cen, sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dní.

 

Zodpovědný vedoucí pracovník: Vladimír Kermiet, ředitel Odboru národních účtů, tel. 274 054 247, e‑mail: vladimir.kermiet@czso.cz
Kontaktní osoba:Tereza Košťáková, tel. 274 052 750, e‑mail: tereza.kostakova@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů:25. května 2015
Internetové stránky ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/ctvrtletni-narodni-ucty-tvorba-a-uziti-hdp-a-predbezny-odhad-hdp
Termín zveřejnění další RI: 30. června 2015
(Čtvrtletní národní účty za 1. čtvrtletí 2015)

  • chdp052915.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Hrubý domácí produkt (absolutně, indexy)
  • Graf 1 Vývoj HDP a HPH ve stálých cenách, meziroční indexy, sezónně očištěno
  • Graf 2 Vývoj HDP a HPH ve stálých cenách, mezičvrtletní indexy, sezónně očištěno
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 29.05.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz