Odhady sklizní - září 2021

Brambor se letos sklidí méně než v loňském roce

15.10.2021
Kód: 270150-21
 

Poslední odhad sklizně k 15. září potvrdil meziročně nižší úrodu obilovin (1,4 %) a řepky (17,5 %). Také úroda brambor je ve srovnání s loňskou nadprůměrnou sklizní nižší (3,5 %). Naopak příznivější je odhad sklizně cukrovky (+8,8 %), slunečnice (+61,8 %) nebo máku (+1,8 %).

„I přes neobvykle pomalý průběh žní se zemědělcům podařilo do poloviny září sklidit všechny plochy obilovin. Poslední zářijové odhady potvrdily průměrnou úrodu. Celková sklizeň obilovin po započítání odhadu sklizně kukuřice přesáhla 8 miliónů tun a je o necelá tři procenta vyšší než desetiletý průměr,“ říká Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky.

Podle posledního letošního odhadu sklizně k 15. září se sklidilo 8 003 tis. tun obilovin včetně kukuřice. Produkce je meziročně o 110 tis. tun nižší (1,4 %). Důvodem tohoto mírného poklesu je jak nižší hektarový výnos 6,03 t/ha (0,5 %), tak menší plocha osetá obilovinami 1 326 tis. ha (0,9 %). Letošní odhadovaná sklizeň obilovin včetně kukuřice je o 2,6 % vyšší než průměr sklizní za posledních deset let.

Pšenice ozimé, která je naší nejvýznamnější obilovinou, se podle odhadu sklidilo 4 563 tis. tun, o 237 tis. tun méně než v loňském roce (4,9 %). Méně se sklidilo také dalších obilovin, ječmene jarního 1 105 tis. tun (1,2 %), kukuřice 770 tis. tun (6,7 %), ječmene ozimého 654 tis. tun (6,3 %), tritikale 198 tis. tun (7,0 %) a žita 127 tis. tun (26,3 %). Naproti tomu sklizeň pšenice jarní na úrovni 380 tis. tun je především díky významnému rozšíření osevní plochy více než trojnásobná (+ 277 tis. tun) a ovsa se sklidilo 206 tis. tun, o 12,3 % více než v loňském roce.

„Letošní hektarové výnosy brambor jsou na dobré úrovni, ale celková sklizeň bude ve srovnání s loňským rokem pravděpodobně o necelá čtyři procenta nižší. Důvodem je úbytek ploch. Řada pěstitelů v důsledku protiepidemických opatření svoji loňskou produkci nemohla na trhu uplatnit a letos pěstování brambor raději omezila, uvedla Renata Vodičková, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví.

Očekávaná sklizeň brambor 672 tis. tun je meziročně o 3,5 % nižší. Letos zemědělci osázeli bramborami 23 tis. hektarů polí, to je přibližně o tisíc hektarů méně než vloni (4,4 %). Z hektaru se sklízí podobně jako před rokem průměrně 29,42 tun brambor (+0,9 %). Ve srovnání s desetiletým průměrem je letošní odhadovaná úroda brambor o 3,4 % vyšší (výměra 3,5 %; hektarový výnos +7,1 %).

Předpokládaná sklizeň cukrovky 3 996 tis. tun je meziročně o 8,8 % vyšší díky nárůstu  odhadovaného hektarového výnosu na 65,26 t/ha (+6,1 %) a také mírnému rozšíření osevní plochy na 61 tis. ha (+2,6 %). Osevní plocha cukrovky se ve srovnání s rokem 2017, kdy skončil systém produkčních kvót na cukr, zmenšila o 5 tisíc hektarů (7,4 %). Letošní předpokládaná sklizeň cukrovky je o 2,6 % vyšší ve srovnání s průměrem sklizní za posledních deset let (výměra 0,1 %; hektarový výnos +2,7 %).

„Zatímco letošní sklizeň řepky je nejslabší za posledních čtrnáct let, očekávaná úroda ostatních olejnin je díky rozšíření osevních ploch výrazně vyšší. Sóji se sklidí o polovinu více a odhadovaná úroda slunečnice, hořčice nebo lnu převyšuje loňskou sklizeň dokonce o dvě třetiny,“ doplnila Dagmar Lhotská z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví.

Podle posledního odhadu se sklidilo 1 027 tis. tun řepky, o 218 tis. tun méně než vloni (17,5 %). Na tomto poklesu se podílí jak nižší hektarový výnos 3,00 t/ha (11,3 %), tak snížení osevní plochy na 342 tis. ha (7,0 %). Letošní odhad sklizně řepky je také téměř o pětinu nižší ve srovnání s průměrem za posledních deset let (sklizeň 19,2 %; výměra 12,1 %; hektarový výnos 8,0 %) a je nejnižší od roku 2006, kdy se z výměry 292 tis. hektarů sklidilo 880 tis. tun řepky.

Očekávaná produkce máku 29 tis. tun je meziročně o 1,8 % vyšší i přes pokles hektarového výnosu na 0,67 t/ha (6,6 %) díky rozšíření osevní plochy na 44 tis. ha (+9,0 %). Poslední odhad úrody máku se proti předchozímu červencovému odhadu výrazně snížil (2 tis. tun; 5,9 %), ale i přesto je odhadovaná sklizeň o třetinu vyšší proti desetiletému průměru (+33,0 %) a je také nejvyšší v posledním desetiletí.

Odhad sklizně slunečnice 47 tis. tun je meziročně o dvě třetiny vyšší (+61,8 %) zejména díky navýšení osevní plochy na 18 tis. ha (+59,5 %). Výměra slunečnice se tak po dvou letech výrazného propadu přiblížila úrovni roku 2018, kdy se pěstovala na dvaceti tisících hektarech. Hektarový výnos 2,62 t/ha je meziročně o 1,4 % vyšší. Odhadovaná sklizeň slunečnice je při srovnání s průměrem za posledních deset o 4,2 % vyšší (výměra 4,9 %; hektarový výnos +9,5 %).

Produkce hrachu na zrno 109 tis. tun je meziročně o necelou třetinu vyšší (+28,0 %). Na meziročním nárůstu úrody se podílí zejména rozšíření osevní plochy na 39 tis. ha (+18,2 %), ale i vyšší hektarový výnos 2,82 t/ha (+8,3 %). Díky rozšíření výměry hrachu je odhad jeho produkce také výrazně vyšší při porovnání s desetiletým průměrem (sklizeň +77,1 %; výměra +63,7; hektarový výnos +8,2 %).

Očekávaná sklizeň kukuřice na zeleno a siláž 8 807 tis. tun je téměř na stejné úrovni jako v loňském roce (0,3 %). Hektarový výnos je mírně nižší 38,54 t/ha (1,3 %) a osevní plocha se naopak rozšířila na 228 tis ha (+1,0 % v porovnání s loňskou sklizňovou plochou). Vojtěšky se sklidilo 535 tis. tun (0,9 %) a jetele lučního 380 tis. tun (10,7 %). Odhad úrody těchto pícnin převyšuje desetiletý průměr sklizní, kukuřice na zeleno a siláž o 8,0 %, vojtěšky o 17,1 % a jetele o 5,0 %.

Podrobnější informace zabývající se také odhady sklizně dalších druhů polních plodin, chmele, hroznů révy vinné a vybraných druhů ovoce a zeleniny za ČR celkem a v regionálním členění jsou uvedeny v navazující publikaci Odhady sklizně – operativní zpráva k 15. 9. 2021. Definitivní údaje o sklizni za rok 2021 v rozsahu všech sledovaných zemědělských plodin zveřejní Český statistický úřad 23. února 2022.


_____________________


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel. 736 168 543, e-mail: radek.matejka@czso.cz

Kontaktní osoba:
Ing. Renata Vodičková, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví, tel. 703 824 173, e-mail: renata.vodickova@czso.cz
Zdroj dat: statistické zjišťování
Odhad sklizně zemědělských plodin - září (Zem V9) a Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin (Osev 3-01)

Termín ukončení sběru dat: 16. 9. 2021

Termín ukončení zpracování: 14. 10. 2021

Navazující publikace:
Odhady sklizně - operativní zpráva k 15. 9. 2021

https://www.czso.cz/csu/czso/odhady-sklizne-operativni-zprava-k-15-9-2021

Soupis ploch osevů k 31. 5. 2021

https://www.czso.cz/csu/czso/soupis-ploch-osevu-k-31-5-2021

Postup zpřesnění: Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin 2021 zveřejní Český statistický úřad 23
. 2. 2022

 

 • cskl101521.docx
 • Příloha:
 • Tab. 1 Odhady výnosů a sklizní (vybrané zemědělské plodiny, absolutně, indexy)
 • Vyjádření Radka Matějky, ředitele odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Vyjádření Renaty Vodičkové, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Vyjádření Dagmar Lhotské, z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.10.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz