Odhady sklizní - září 2020

Letošní úroda brambor, cukrovky i máku bude příznivá

15.10.2020
Kód: 270150-20
 

Podle posledního odhadu sklizně k 15. září je úroda příznivější než v loňském roce. Letos se sklidí více obilovin (+4,5 %), řepky (+7,7 %), máku (+24,2 %), brambor (+10,5 %), cukrovky (+3,6 %) i kukuřice na zeleno a siláž (+7,7 %).

Podle posledního letošního odhadu sklizně k 15. září se očekává úroda obilovin včetně kukuřice na zrno na úrovni 7 980 tis. tun. Meziroční nárůst sklizně o 342 tis. tun (+4,5 %) je daný zvýšením hektarového výnosu o 5,8 % na 6,00 t/ha. Plocha osetá obilovinami 1 329 tis. ha je o 1,3 % nižší. Letošní odhadovaná sklizeň obilovin včetně kukuřice na zrno je o 4,0 % vyšší než průměr sklizní za posledních deset let.

Odhadovaná sklizeň všech druhů obilovin je ve srovnání s loňským rokem vyšší. Pšenice ozimé se sklidilo 4 799 tis. tun (+1,8 %), ječmene jarního 1 133 tis. tun (+5,5 %), ječmene ozimého 700 tis. tun (+8,8 %), kukuřice na zrno 651 tis. tun (+5,0 %), tritikale 219 tis. tun (+12,1 %), ovsa 187 tis. tun (+39,2 %), žita 182 tis. tun (+15,3 %) a pšenice jarní 108 tis. tun (+13,0 %).

Očekávaná sklizeň brambor 688 tis. tun je meziročně o 10,5 % vyšší díky rozšíření osázené plochy na 24 tis. hektarů (+4,3 %) i vyššímu hektarovému výnosu. Z hektaru se letos sklízí průměrně 28,82 tun brambor, o 1,63 tun více než v loňském roce (+6,0 %). Také ve srovnání s desetiletým průměrem sklizní je odhadovaná úroda brambor vyšší (sklizeň +6,4 %; výměra 0,4 %; hektarový výnos +6,8 %).

Předpokládaná sklizeň cukrovky 3 793 tis. tun je meziročně o 3,6 % vyšší díky nárůstu  odhadovaného hektarového výnosu na 63,55 t/ha (+2,8 %) a také mírnému rozšíření osevní plochy na 60 tis. ha (+0,8 %). Osevní plocha cukrovky se ve srovnání s rokem 2017, kdy skončil systém produkčních kvót na cukr, zmenšila o 6 tisíc hektarů (9,7 %). Letošní předpokládaná sklizeň cukrovky je o 1,0 % nižší ve srovnání s průměrem sklizní za posledních deset let (výměra 2,1 %; hektarový výnos +1,1 %).

Podle posledního odhadu se sklidilo 1 246 tis. tun řepky, o 89 tis. tun více než loni (+7,7 %). Tento nárůst jde zcela na vrub vyššímu hektarovému výnosu 3,38 t/ha (+10,8 %). Osevní plocha 368 tis. ha je o 3,0 % nižší. Letošní odhad sklizně řepky je i přes pokles výměry díky příznivému hektarovému výnosu téměř na stejné úrovni jako desetiletý průměr (sklizeň 0,4 %; výměra 5,5 %; hektarový výnos +5,3 %).

Očekávaná produkce máku 29 tis. tun je téměř o čtvrtinu vyšší (+24,2 %). Na nárůstu sklizně se podílí jak vyšší hektarový výnos 0,73 t/ha (+10,6 %), tak rozšíření osevní plochy na 40 tis. ha (+12,5 %). Odhad úrody máku výrazně převyšuje také desetiletý průměr (+36,6 %).

Odhad sklizně slunečnice 30 tis. tun je meziročně o 4,5 % vyšší díky navýšení hektarového výnosu na 2,67 t/ha (+9,4 %) při poklesu osevní plochy na 11 tis. ha (4,7 %). Ve srovnání s průměrem sklizní za posledních deset let je odhadovaná sklizeň slunečnice výrazně nižší kvůli významnému poklesu osevní plochy (sklizeň 37,3 %; výměra 45,5 %; hektarový výnos +14,0 %).

Produkce hrachu na zrno 90 tis. tun je meziročně o třetinu vyšší (+33,3 %). Na meziročním nárůstu se podílí jak vyšší hektarový výnos 2,75 t/ha (+17,5 %), tak rozšíření osevní plochy na 33 tis. ha (+13,3 %).

Očekávaná sklizeň kukuřice na zeleno a siláž 8 876 tis. tun je v meziročním srovnání o 7,7 % vyšší díky zvýšení hektarového výnosu na 37,81 t/ha (+6,6 %) a také rozšíření osevní plochy na 235 tis. ha (+1,0 % ve srovnání s loňskou sklizňovou plochou). Nárůst sklizně se očekává také u vojtěšky, sklidí se 527 tis. tun (+4,8 %). Odhadovaná úroda jetele lučního 375 tis. tun je téměř na stejné úrovni jako v loňském roce (0,2 %).

Podrobnější informace zabývající se také odhady hektarových výnosů a sklizní vybraných druhů ovoce a zeleniny za ČR celkem a v regionálním členění jsou uvedeny v navazující publikaci Odhady sklizně – operativní zpráva k 15. 9. 2020.

___________________
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel. 736 168 543, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba:
Ing. Renata Vodičková, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví, tel. 703 824 173, e-mail: renata.vodickova@czso.cz
Zdroj dat: statistické zjišťování Odhady sklizně zemědělských plodin (Zem V9) a Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin (Osev 3-01)
Termín ukončení sběru dat: 16. 9. 2020
Termín ukončení zpracování: 14. 10. 2020
Navazující publikace:
Odhady sklizně - operativní zpráva k 15. 9. 2020
https://www.czso.cz/csu/czso/odhady-sklizne-operativni-zprava-k-15-9-2020
Soupis ploch osevů - 2020
https://www.czso.cz/csu/czso/soupis-ploch-osevu-k-31-5-2020
Postup zpřesnění: Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin za rok 2020 zveřejní Český statistický úřad
18. 2. 2021

  • cskl101520.docx
  • Příloha:
  • Tab. 1 Odhady výnosů a sklizní (vybrané zemědělské plodiny, absolutně, indexy)
  • Tiskové sdělení: Letošní úroda brambor, cukrovky i máku bude příznivá
  • Vyjádření Radka Matějky, ředitele odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ
    (soubor mp3)
  • Vyjádření Dagmar Lhotské, z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.10.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz