Odhady sklizní - červen 2019

Podle prvních odhadů se očekává více obilovin a méně řepky

04.07.2019
Kód: 270150-19
 

Na základě prvních letošních odhadů sklizně k 10. červnu se očekává úroda základních obilovin 7 019 tis. tun a řepky 1 239 tis. tun. V porovnání s loňskou sklizní je předpokládaná úroda základních obilovin o 550 tis. tun vyšší (+8,5 %), zatímco řepky se podle odhadu sklidí o 172 tis. tun méně (12,2 %).

Očekávaná úroda základních obilovin (bez kukuřice na zrno) 7 019 tis. tun je v porovnání s loňskou sklizní o 550 tis. tun vyšší (+8,5 %). Na meziročním navýšení sklizně se podílí především zvýšení průměrného hektarového výnosu na 5,52 t/ha (+6,8 %). Vyšší hektarové výnosy v porovnání s loňským rokem se očekávají u všech sledovaných obilovin. Celková osevní plocha základních obilovin se rozšířila o 1,8 % na 1 272 tis. ha. Výměra ozimých obilovin je ve srovnání s rokem 2018 vyšší, naproti tomu se zmenšila plocha osetá jařinami.
Odhad sklizně základních obilovin mírně převyšuje průměr sklizní za posledních deset let (+1,0 %) díky vyššímu výnosu (+4,3 %) i přes pokles výměry (-3,2 %). Při srovnání s pětiletým průměrem, který zahrnuje mimořádně vysoké sklizně v letech 2014, 2015 a 2016, je odhad letošní úrody o 4,4 % nižší.

Nejpěstovanější plodinou na českých polích je i letos pšenice ozimá, která zabírá třetinu z celkové osevní plochy (33,1 %). Odhadovaná sklizeň 4 741 tis. tun je meziročně o 513 tis. tun vyšší (+12,1 %). Na navýšení produkce se podílí jak nárůst očekávaného hektarového výnosu na 5,82 t/ha (+6,6 %), tak rozšíření osevní plochy na 815 tis. ha (+5,3 %).
Naopak pšenice jarní se podle odhadů sklidí výrazně méně kvůli propadu osevní plochy na 25 tis. ha (45,8 %). Sklizeň 117 tis. tun je tak o 38,8 % nižší než v loňském roce, a to i přes navýšení výnosu o 12,8 % na 4,67 t/ha.

Také osevní plocha jarního ječmene je menší než vloni, letos se pěstuje na výměře 212 tis. ha (4,6 %). V důsledku toho je i přes vyšší hektarový výnos 5,11 t/ha (+3,7 %) očekávaná sklizeň 1 083 tis. tun o 1,2 % nižší.
Ječmene ozimého se letos podle odhadu sklidí 574 tis. tun, meziročně o 12,5 % více, díky vyššímu hektarovému výnosu 5,33 t/ha (+7,0 %) i rozšíření osevní plochy na 108 tis. ha (+5,0 %).

Odhadovaná produkce žita 158 tis. tun je téměř o třetinu vyšší (+31,9 %) než loni v důsledku rozšíření osevní plochy na 31 tis. ha (+22,8 %) a také vyššímu hektarovému výnosu 5,09 t/ha (+7,4 %).

Předpokládaná úroda ovsa 154 tis. tun je na stejné úrovni jako v loňském roce (+0,6 %). Osevní plocha mírně poklesla o 0,7 % na 43 tis. ha a odhadovaný hektarový výnos 3,61 t/ha je meziročně o 1,4 % vyšší.

Úroda tritikale se v letošním roce odhaduje na 192 tis. tun a je meziročně o 11,7 % vyšší v důsledku navýšení výnosu na 4,85 t/ha (+6,6 %) i výměry na 40 tis. ha (+4,8 %).

Řepka je po pšenici ozimé druhou nejrozšířenější plodinou a letos zabírá 15,4 % z celkové osevní plochy. Osevní plocha řepky se meziročně snížila o 7,8 % na 380 tis. ha. Kvůli poklesu výměry a nižšímu hektarovému výnosu 3,26 t/ha (5,0 %) je očekávaná sklizeň 1 239 tis. tun o 12,2 % nižší než loňská nadprůměrná úroda. Předpokládaná produkce řepky je srovnatelná s desetiletým průměrem (sklizeň 0,7 %; výměra 1,9 %; výnos +1,2 %), ale v porovnání s průměrem za posledních pět let je odhad letošní sklizně o 7,7 % nižší (výměra 2,8 %; výnos 5,0 %).

Podrobnější informace zabývající se odhady hektarových výnosů a sklizní vybraných druhů plodin za ČR celkem a v regionálním členění jsou uvedeny v navazující publikaci Odhady sklizně - operativní zpráva k 10. 6. 2019. Informace o velikosti a struktuře osevních ploch jsou zveřejněny v publikaci Soupis ploch osevů 2019.

_________________

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e-mail: jiri.hrbek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e-mail: jiri.hrbek@czso.cz
Zdroj dat: statistické zjišťování Odhady sklizně zemědělských plodin (Zem V6) a Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin (Osev 3-01)
Termín ukončení sběru dat: 10. 6. 2019
Termín ukončení zpracování: 2. 7. 2019
Navazující publikace: Odhady sklizně - operativní zpráva - k 10. 6. 2019

https://www.czso.cz/csu/czso/odhady-sklizne-operativni-zprava-k-10-6-2019
Soupis ploch osevů – 2019

https://www.czso.cz/csu/czso/soupis-ploch-osevu-k-31-5-2019
Postup zpřesnění: Odhady sklizní - červenec 2019, termín zveřejnění 13. 8. 2019

  • cskl070419.docx
  • Příloha:
  • Tab. 1 Odhady výnosů a sklizní (vybrané zemědělské plodiny, absolutně, indexy)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 04.07.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz